ЗИД на ЗКИР 2014

Ново съдържание на кадастъра и нови административно процедурни правила

Понеделник, 08 Септември 2014 | Емилия Ангелова

Емилия Ангелова е била юрисконсулт в Столична община - район „Триадица", АГКК, ДНСК и Министерство на финансите. От 2006 г. работи като главен юрисконсулт в „Географска информационна система - София" ЕООД. Участник е в създаване и внедряване на проект „Информационна система на кадастъра и имотния регистър -ИКАР", както е и в работните групи по изменение на ЗКИР и създаване на подзаконовите нормативни актове. Правен консултант е на АГКК.

Настоящото изложение представлява продължение на коментара от предишния брой на списанието върху измененията на ЗКИР.

Наред с двете съществени разлики, които отличават зоните на ограничения върху поземлените имоти от останалите обекти на кадастъра (първо, те не се отразяват в кадастралната карта при създаването й, а само в процеса на поддържане на данните и второ - данните се създават от заинтересовани ведомства и общини и АГКК не носи отговорност за тяхната точност и актуалност), измененият ЗКИР е предвидил, че за тези нови данни в кадастъра не следва да се създават самостоятелни партиди в имотния регистър. Това е логично, доколкото въпреки че зоните за ограничение се съдържат като данни в кадастъра (чл.2, ал.2, т.4), то те не представляват недвижим имот.

Интересен, но нерешен от самия закон остава въпросът, ако в кадастралната карта има данни за зони на ограничение, засягащи определен имот и за този имот се издава скица, дали данните за зоната задължително ще присъстват в съдържанието на издавания от АГКК удостоверителен документ или това ще се случва само при поискване от заинтересованото лице. Решаването на този въпрос е оставено за подзаконовия нормативен акт, предвиден да се издаде на основание чл. 58, ал. 1 от ЗКИР.

Една от целите на изменението в ЗКИР е ясното и точно дефиниране на понятията: кадастър, кадастрална карта и специализирана карта, както и на тяхното съдържание. В чл. 2 на закона изчерпателно са определени данните, които представляват съдържание на кадастъра. Тези данни се представят графично в кадастрална карта и текстово в кадастралните регистри. Данните за други пространствени обекти, които имат стопанско значение, представляват специализирани данни и за тях се създават специализирани карти от заинтересованите ведомства. Друга цел, свързана с предходната, е утвърждаването на кадастралната и специализираните карти като цифрова база данни, съдържаща нормативно дефинирани данни за обектите и техните характеристики. Поддържането на данните в кадастралната и в специализираните карти е предвидено да се извършва само в цифров вид. В тази насока законът предвижда с подзаконови актове да се определят:

-                           начина на представяне на обектите на кадастъра в цифров, графичен и текстови вид;

-                           видовете обекти, които следва да бъдат съдържание на специализираната карта, техните характеристики и начина им на представяне в цифров, графичен и текстови вид, като и реда за създаването и поддържането на тези карти

За съществуващите до изменението на ЗКИР (публикувано в ДВ брой 49 от 13.06.2014 г. ) обекти на кадастъра, в Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 13.05.2005 г., изм. и доп., бр. 16 от 21.02.2006 г., бр. 82 от 21.10.2011 г.) и в Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра ( обн., ДВ, бр. 71 от 14.08.2001 г., в сила от 14.08.2001 г., изм. и доп., бр. 16 от 21.02.2006 г.) бяха определени начина на представяне и изобразяване в кадастралната карта и кадастралните регистри. Новите обекти, предвидени с изменението на закона, е необходимо да бъдат подробно регламентирани в тези наредби чрез допълнение или цялостно изменение на същите.

За специализирани карти до настоящия момент има издадени следните подзаконови актове: 

Наредба № 18 от 3.06.2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура;

Наредба № 12 от 19.10.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на лозята;

Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Тази малка група подзаконови актове далеч не е достатъчна, за да се обхванат всички пространствени обекти, които имат по-голямо от обикновеното стопанско значение, като например: релефа, съоръженията на транспортната инфраструктура и др. елементи на социалната и благоустройствената инфраструктури.

Липсата на други подзаконови актове за регламентиране на съдържанието на съответните специализирани карти не може да бъде запълнена с нормите на закона. С промените в тази насока само се цели да се регламентира най- общо административната процедура по създаването на специализираните карти. Императивно е определен органът за приемане на специализираните карти, като в него е задължително да има за членове представители на съответната Служба по геодезия, картография и кадастър. Копие в цифров вид на приетите специализирани карти задължително се предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а при наличие на договор за целта Агенцията може да предоставя данни от тях на заинтересовани лица. Съществено ново нормативно решение е това на чл. 32, ал. 7 ЗКИР, с който е предвидено, че при предоставяне на комплексни административни услуги от други административни органи, съдържащи данни от кадастралната карта, съответните органи или ведомства предварително заплащат на АГКК таксата за включените в административната услуга кадастрални данни. Относно поддържането на тези специализираните карти административната процедура изцяло следва да се уреди с наредби, издадени от ръководителя на съответното ведомство (заинтересовано от събирането на определените данни) и министъра на инвестиционното проектиране. До създаването на тези подзаконови актове е невъзможно нито да се създават отделните видове специализирани карти, нито да се предоставят някакви услуги с такива данни. Особено значение е отдадено на един вид специализирана карта, а именно специализираните карти за устройствено планиране. За тях се предвижда възможност да бъдат финансирани и възлагани със средства на АГКК и да могат да се възлагат за изработване едновременно с изработването на КККР.

Прочетена 3162 пъти Последно променена в Четвъртък, 02 Ноември 2017 08:54

Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме ползвали, когато сме ги създавали.

Алберт Айнщайн

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia at abv.bg
office at geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.