ЗИД на ЗКИР 2014

Ново съдържание на кадастъра и нови административно процедурни правила

Понеделник, 08 Септември 2014 | Емилия Ангелова

Емилия Ангелова е била юрисконсулт в Столична община - район „Триадица", АГКК, ДНСК и Министерство на финансите. От 2006 г. работи като главен юрисконсулт в „Географска информационна система - София" ЕООД. Участник е в създаване и внедряване на проект „Информационна система на кадастъра и имотния регистър -ИКАР", както е и в работните групи по изменение на ЗКИР и създаване на подзаконовите нормативни актове. Правен консултант е на АГКК.

Настоящото изложение представлява продължение на коментара от предишния брой на списанието върху измененията на ЗКИР.

Наред с двете съществени разлики, които отличават зоните на ограничения върху поземлените имоти от останалите обекти на кадастъра (първо, те не се отразяват в кадастралната карта при създаването й, а само в процеса на поддържане на данните и второ - данните се създават от заинтересовани ведомства и общини и АГКК не носи отговорност за тяхната точност и актуалност), измененият ЗКИР е предвидил, че за тези нови данни в кадастъра не следва да се създават самостоятелни партиди в имотния регистър. Това е логично, доколкото въпреки че зоните за ограничение се съдържат като данни в кадастъра (чл.2, ал.2, т.4), то те не представляват недвижим имот.

Интересен, но нерешен от самия закон остава въпросът, ако в кадастралната карта има данни за зони на ограничение, засягащи определен имот и за този имот се издава скица, дали данните за зоната задължително ще присъстват в съдържанието на издавания от АГКК удостоверителен документ или това ще се случва само при поискване от заинтересованото лице. Решаването на този въпрос е оставено за подзаконовия нормативен акт, предвиден да се издаде на основание чл. 58, ал. 1 от ЗКИР.

Една от целите на изменението в ЗКИР е ясното и точно дефиниране на понятията: кадастър, кадастрална карта и специализирана карта, както и на тяхното съдържание. В чл. 2 на закона изчерпателно са определени данните, които представляват съдържание на кадастъра. Тези данни се представят графично в кадастрална карта и текстово в кадастралните регистри. Данните за други пространствени обекти, които имат стопанско значение, представляват специализирани данни и за тях се създават специализирани карти от заинтересованите ведомства. Друга цел, свързана с предходната, е утвърждаването на кадастралната и специализираните карти като цифрова база данни, съдържаща нормативно дефинирани данни за обектите и техните характеристики. Поддържането на данните в кадастралната и в специализираните карти е предвидено да се извършва само в цифров вид. В тази насока законът предвижда с подзаконови актове да се определят:

-                           начина на представяне на обектите на кадастъра в цифров, графичен и текстови вид;

-                           видовете обекти, които следва да бъдат съдържание на специализираната карта, техните характеристики и начина им на представяне в цифров, графичен и текстови вид, като и реда за създаването и поддържането на тези карти

За съществуващите до изменението на ЗКИР (публикувано в ДВ брой 49 от 13.06.2014 г. ) обекти на кадастъра, в Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 13.05.2005 г., изм. и доп., бр. 16 от 21.02.2006 г., бр. 82 от 21.10.2011 г.) и в Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра ( обн., ДВ, бр. 71 от 14.08.2001 г., в сила от 14.08.2001 г., изм. и доп., бр. 16 от 21.02.2006 г.) бяха определени начина на представяне и изобразяване в кадастралната карта и кадастралните регистри. Новите обекти, предвидени с изменението на закона, е необходимо да бъдат подробно регламентирани в тези наредби чрез допълнение или цялостно изменение на същите.

За специализирани карти до настоящия момент има издадени следните подзаконови актове: 

Наредба № 18 от 3.06.2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура;

Наредба № 12 от 19.10.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на лозята;

Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Тази малка група подзаконови актове далеч не е достатъчна, за да се обхванат всички пространствени обекти, които имат по-голямо от обикновеното стопанско значение, като например: релефа, съоръженията на транспортната инфраструктура и др. елементи на социалната и благоустройствената инфраструктури.

Липсата на други подзаконови актове за регламентиране на съдържанието на съответните специализирани карти не може да бъде запълнена с нормите на закона. С промените в тази насока само се цели да се регламентира най- общо административната процедура по създаването на специализираните карти. Императивно е определен органът за приемане на специализираните карти, като в него е задължително да има за членове представители на съответната Служба по геодезия, картография и кадастър. Копие в цифров вид на приетите специализирани карти задължително се предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а при наличие на договор за целта Агенцията може да предоставя данни от тях на заинтересовани лица. Съществено ново нормативно решение е това на чл. 32, ал. 7 ЗКИР, с който е предвидено, че при предоставяне на комплексни административни услуги от други административни органи, съдържащи данни от кадастралната карта, съответните органи или ведомства предварително заплащат на АГКК таксата за включените в административната услуга кадастрални данни. Относно поддържането на тези специализираните карти административната процедура изцяло следва да се уреди с наредби, издадени от ръководителя на съответното ведомство (заинтересовано от събирането на определените данни) и министъра на инвестиционното проектиране. До създаването на тези подзаконови актове е невъзможно нито да се създават отделните видове специализирани карти, нито да се предоставят някакви услуги с такива данни. Особено значение е отдадено на един вид специализирана карта, а именно специализираните карти за устройствено планиране. За тях се предвижда възможност да бъдат финансирани и възлагани със средства на АГКК и да могат да се възлагат за изработване едновременно с изработването на КККР.

Прочетена 4352 пъти Последно променена в Четвъртък, 02 Ноември 2017 08:54

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.