АГКК с обява за производство по изменение в КККР

Вторник, 22 Октомври 2019

В ДВ бр. 83 от 22.10.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Безд е н и ц а , о бщ и н а М о н т а н а – 0 3 2 0 1.1 2 0. 3 9, 03201.120.78, 03201.139.39, 03201.139.1, 03201.140.39, 03201.156.11, 03201.156.111, 03201.161.1, 03201.164.74, 03201.164.1, 03201.165.9, 03201.165.1, 03201.166.79, 03201.166.78, 03201.167.3, 03201.167.2, 03201.167.4, 03201.171.88, 03201.171.1, 03201.186.1, 03201.186.89, 03201.187.7, 03201.187.5, 03201.187.6, 03201.170.1, 03201.188.2, 03201.120.75, 03201.140.42; за с. Благово, община Монтана – 04251.6.10, 04251.6.17, 04251.6.18, 04251.6.19, 04251.6.23, 04251.7.6, 04251.7.7, 0 42 51.7.4 8, 0 42 51.7.49, 0 42 51.7. 50, 0 42 51.7. 51, 0 42 51.7. 54, 0 42 51.7. 56, 0 42 51.7. 58, 0 42 51.7. 59, 0 42 51.7.6 0, 0 42 51.7.62, 0 42 51.7.63, 0 42 51.7.65, 04251.7.67, 04251.7.68, 04251.7.109, 04251.7.123, 04251.7.124, 04251.7.126, 04251.7.127, 04251.7.128, 0 42 51.7.132, 0 42 51.7.138, 0 42 51.8.1, 0 42 51.8.2, 04251.8.3, 04251.8.4, 04251.8.5, 04251.8.6, 04251.8.7, 0 42 51. 8. 8, 0 42 51. 8.9, 0 42 51. 8.11, 0 42 51. 8.1 2 , 0 42 51.8.14, 0 42 51.8.15, 0 42 51.8.18, 0 42 51.8.19, 04251.8.20, 04251.8.21, 04251.9.1, 04251.9.2, 04251.9.3, 0 42 51.9.4, 0 42 51.9. 5, 0 42 51.17.2 5, 0 42 51.17.2 6, 04251.17.27, 04251.17.28, 04251.17.29, 04251.17.30, 04251.17.31, 04251.17.32, 04251.17.33, 04251.17.35, 04251.17.36, 04251.17.42, 04251.18.27, 04251.18.31, 04251.22.30, 04251.24.1, 04251.24.2, 04251.24.7, 04251.24.17, 04251.24.18, 04251.24.19, 04251.101.2, 04251.101.5, 04251.101.22, 04251.101.36; за с. Винище, община Монтана – 11137.34.285, 11137.35.2, 11137.35.9, 11137.35.10, 11137.35.12, 11137.35.13, 11137.35.26, 11137.35.27, 11137.35.28, 11137.35.33, 11137.35.34, 11137.35.35, 11137.35.36, 11137.35.37, 11137.35.38, 11137.35.176, 11137.35.237, 11137.35.288, 11137.36.1, 11137.36.2, 11137.36.3, 11137.36.4, 11137.36.5, 11137.36.396, 11137.37.18, 11137.40.4, 11137.40.8, 11137.40.516, 11137.46.36, 11137.46.37, 11137.46.38, 11137.46.483, 11137.46.638, 11137.48.15, 11137.48.17, 11137.48.18, 11137.48.19, 11137.49.13, 11137.49.21, 11137.49.22, 11137.49.23, 11137.49.715, 11137.49.733, 11137.49.734, 11137.56.6, 11137.57.8, 11137.57.9, 11137.57.10, 11137.57.12, 11137.57.13, 11137.57.22, 11137.57.23, 11137.57.24, 11137.57.25, 11137.57.26, 11137.57.789, 11137.57.919, 11137.57.956, 11137.59.21, 11137.59.28, 11137.59.37, 11137.59.46, 11137.59.52, 11137.59.53, 11137.60.6, 11137.60.7, 11137.60.17, 11137.60.19, 11137.60.20, 11137.60.23, 11137.60.24, 11137.60.27, 11137.60.32, 11137.60.34, 11137.60.35, 11137.60.37, 11137.60.815, 11137.65.1, 11137.67.2, 11137.67.8, 11137.67.9, 11137.67.10, 11137.67.13, 11137.67.582, 11137.68.1, 11137.68.534, 11137.81.9, 11137.81.10, 11137.81.13, 11137.81.16, 11137.81.17, 11137.81.18, 11137.81.22, 11137.81.23, 11137.81.33, 11137.81.100, 11137.81.102, 11137.83.7, 11137.83.8, 11137.83.181, 11137.84.151, 11137.85.55, 11137.85.162, 11137.89.26, 11137.89.160, 11137.109.481, 111 3 7.110. 2 0 3, 111 3 7.110. 4 81, 111 3 7.11 2. 3 0 0, 111 3 7.114. 4 52 , 111 3 7.114. 5 8 7, 111 3 7.1 3 6.7 9 7, 11137.142.8, 11137.144.241, 11137.144.281, 11137.145.9, 111 3 7.14 5.16 3, 111 3 7.14 6.117, 111 3 7.14 6.1 5 8 , 1 1 1 3 7.14 7. 4 8 , 1 1 1 3 7.14 7. 2 8 0 , 1 1 1 3 7.14 7. 5 8 6 , 11137.147.624, 11137.147.796, 11137.181.1, 11137.186.11, 11137.194.285, 11137.195.285, 11137.196.2, 11137.196.3, 11137.196.6, 11137.196.7, 11137.197.1, 11137.197.32, 11137.197.65, 11137.197.66, 11137.197.67, 11137.197.34, 11137.197.35, 11137.197.36, 11137.197.37, 11137.198.1, 111 3 7.1 9 8. 521, 111 3 7.1 9 8. 5 8 3, 111 3 7. 2 01. 4 0 8, 11137.202.9, 11137.202.13, 11137.211.70, 11137.211.80, 11137.211.524; за с. Войници, община Монтана – 11939.29.60, 11939.30.63, 11939.31.1, 11939.31.9; за с. Вирове, о бщ и н а Мон т а н а – 11171.4 8.8, 11171.48.9, 11171.48.10, 11171.48.12, 11171.49.52, 11171.50.2, 11171.50.3, 11171.50.10, 11171.50.13, 11171.50.15, 11171.50.16, 11171.50.8, 11171.93.1, 11171.93.113, 11171.94.3, 11171.94.4, 11171.94.8; за с. Габровница, община Монтана – 14180.7.29, 1418 0.8.14, 1418 0.8.22, 1418 0.8.21, 1418 0.8.2 0, 1418 0.8.19, 1418 0.8.18, 1418 0.8.17, 1418 0.8.16, 14180.8.15, 14180.28.15, 14180.255.7, 14180.257.1; за с. Горна Вереница, община Монтана – 16153.19.32, 16153.19.33, 16153.19.35, 16153.19.36, 16153.19.37, 16153.19.38, 16153.19.39, 16153.20.2, 16153.20.3, 16153.20.6, 16153.20.94, 16153.20.95, 16153.20.101, 16153.2 4.1, 16153.2 4. 5, 16153.2 4.6, 16153.2 4.7, 16153.24.8, 16153.24.16, 16153.24.36, 16153.24.37, 16153.25.2, 16153.25.59, 16153.26.5, 16153.26.6, 16153.26.7, 16153.26.8, 16153.26.9, 16153.26.10, 16153.26.13, 16153.54.66, 16153.54.72, 16153.62.28, 16153.62.32, 16153.62.42, 16153.74.68, 16153.74.71, 16153.75.1,16153.75.35, 16153.75.36, 16153.75.203, 16153.75.208, 16153.75.209, 16153.76.26, 16153.76.27, 16153.80.23, 16153.85.32, 16153.85.36, 16153.92.1, 16153.92.12, 16153.92.14, 16153.93.18, 16153.94.31, 16153.94.32, 16153.94.33, 16153.94.34, 16153.97.35, 16153.98. 5, 16153.98.6, 16153.98.7, 16153.98.8, 16153.98.11, 16153.98.12, 16153.98.13, 16153.98.16, 16153.98.17, 16153.98.18, 16153.98.19, 16153.98.33, 16153.98.34, 16153.98.36, 16153.98.39, 16153.99.18, 16153.99.20, 16153.101.1, 16153.101.2, 16153.101.3, 16153.101.4, 16153.101.10, 16153.101.11, 16153.101.12, С Т Р. 1 0 4 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К Б Р ОЙ 8 3 16153.101.26, 16153.101.27, 16153.101.28, 16153.101.30, 16153.101.37, 16153.101.38, 16153.101.39, 16153.101.40, 16153.106.7, 16153.106.13; за с. Горно Церовене, община Монтана – 17018.230.9, 17018.230.10, 17 0 1 8 . 2 3 0 . 8 2 , 17 0 1 8 . 2 4 0 . 8 1 , 17 0 1 8 . 2 4 0 . 8 2 , 17 0 1 8 . 2 4 0.1 2 0 , 17 0 1 8 . 4 0.1 2 1 , 17 0 1 8 . 2 5 0. 9 1 , 17 0 1 8 . 2 5 0. 9 2 , 17 0 1 8 . 2 5 0. 9 3, 17 0 1 8 . 2 5 0. 5 2 8 , 17018.490.31, 17018.490.32, 17018.490.33, 17018.490.34, 17018.490.35, 17018.490.36, 17018.490.37, 17018.490.59, 17 0 1 8 . 4 9 0.7 1 2 , 17 0 1 8 . 5 0 0.1 3, 17 0 1 8 . 5 0 0. 3 3, 17 018. 5 0 0.9 6 , 17 018. 5 0 0.10 0, 17 018. 5 0 0.101, 17018.500.526, 17018.500.726, 17018.240.23; за с. Долна Вереница, община Монтана – 22040.321.5, 2 2 0 4 0. 3 21. 4 , 2 2 0 4 0. 41 0. 414 , 2 2 0 4 0. 6 2 8. 3 9 5, 22040.628.12, 22040.628.62, 22040.693.4, 22040.693.5, 22040.415.66, 22040.694.66; за с. Крапчене, община Монтана – 39503.16.87, 39503.16.88, 39503.16.156, 39503.16.171, 39503.16.228, 39503.16.313, 39503.26.15, 39503.26.16, 39503.26.144, 39503.26.230, 39503.104.22, 39503.104.35, 39503.104.36, 39503.104.52, 39503.104.63, 39503.104.68, 39503.104.69, 39503.104.77, 39503.104.91, 3 9 5 0 3.1 0 4. 9 2 , 3 9 5 0 3.1 0 4. 9 3, 3 9 5 0 3.1 0 4.1 3 3, 39503.104.134, 39503.104.135, 39503.105.1, 39503.105.2, 3 9 5 0 3. 1 0 5. 3 , 3 9 5 0 3. 1 0 5. 5 5 , 3 9 5 0 3. 1 0 5. 1 2 5 , 39 5 0 3.10 5.1 2 6, 39 5 0 3.10 5.1 2 8, 39 5 0 3.10 5.16 5, 3 9 5 0 3.1 0 6. 2 0 , 3 9 5 0 3.1 0 6. 2 6 , 3 9 5 0 3.1 0 6.1 1 3, 39 5 0 3.10 6.1 52 , 39 5 0 3.10 6.171, 39 5 0 3.10 6.1 9 8, 3 9 5 0 3.1 0 6 .1 9 9, 3 9 5 0 3.1 0 6 . 2 2 8 , 3 9 5 0 3.1 0 7. 9, 39503.107.43, 39503.107.50, 39503.107.119, 39503.117.6, 3 9 5 0 3.1 17.1 3 6 , 3 9 5 0 3.1 3 0. 8 8 , 3 9 5 0 3.1 3 0. 9 0 , 3 9 5 0 3. 1 3 0 . 9 1 , 3 9 5 0 3. 1 3 0 . 9 2 , 3 9 5 0 3. 1 3 0 . 9 3 , 39 5 0 3.1 3 0.10 0, 39 5 0 3.1 3 0.10 4, 39 5 0 3.1 3 0.10 7, 39 5 0 3.1 3 0.10 8, 39 5 0 3.1 3 0.10 9, 39 5 0 3.1 3 0.17 0, 39 5 0 3.1 3 0. 2 0 3, 39 5 0 3.1 3 0. 21 3, 39 5 0 3.1 3 0. 214, 39503.130.227, 39503.163.2, 39503.163.3, 39503.163.5, 39503.163.7, 39503.163.9, 39503.163.10, 39503.163.71, 39503.163.228, 39503.163.313; за с. Липен, община Монтана – 43730.87.1, 43730.87.2, 43730.87.3, 43730.87.4, 43730.88.31, 43730.88.30, 43730.88.27, 43730.88.25, 43730.88.24, 43730.88.20, 43730.88.19, 43730.88.71, 43730.300.17, 43730.300.10, 43730.300.59, 43730.300.27, 43730.300.57; за с. Славотин, общин а Мо н т а н а – 6 7 0 4 3. 2 4 0. 3 7, 6 7 0 4 3. 2 4 0. 3 6 , 6 7 0 4 3. 2 4 0 . 5 3 , 6 7 0 4 3. 2 4 0 . 4 4 , 6 7 0 4 3. 2 4 0 . 5 6 , 6 7 0 4 3. 2 4 0. 5 2 , 6 7 0 4 3. 2 4 0. 6 3, 6 7 0 4 3. 2 4 0.1 5 5, 67 0 43. 2 4 0. 3 0, 67 0 43. 2 4 0.11 2 , 67 0 43. 2 4 0.11 3, 67043.315.135, 67043.316.93, 67043.316.1, 67043.316.94, 67043.316.21, 67043.316.105, 67043.330.43; за с. Смоляновци, община Монтана – 67667.5.4, 67667.5.19, 67667. 5.2 0, 67667. 5.29, 67667. 5.3 0, 67667. 5.31, 67667. 5.32, 67667. 5.33, 67667.6.6 4, 67667.6.65, 676 67.6.6 6, 676 67.6.67, 676 67.6.6 8, 676 67.6.69, 676 67.6.70, 676 67.6.71, 676 67.6.72, 676 67.6.74, 676 67.6.94, 676 67.6.95, 676 67.6.98, 676 67.6.9 9, 67667.6.110, 67667.6.113, 67667.6.117, 67667.6.118, 67667.7.7, 67667.7.75, 67667.7.76, 67667.14.1, 67667.14.7, 67667.14.27, 67667.15.19, 67667.15.38, 67667.15.54, 67667.30.48, 67667.34.11, 67667.34.12, 67667.34.13, 67667.35.63, 67667.35.64, 67667.35.65, 67667.35.75, 67667.35.76, 67667.35.99, 67667.35.121, 67667.35.137, 67667.36.3, 67667.36.16, 67667.36.51, 67667.36.79, 67667.36.80, 67667.36.100, 67667.39.13, 67667.39.14, 67667.39.15, 67667.39.28, 67667.39.66, 67667.39.73, 67667.39.97, 67667.39.130, 67667.39.131, 67667.39.156, 67667.39.170, 67667.39.177, 67667.39.179, 67667.39.180, 67667.40.4, 67667.40.9, 67667.40.32, 67667.40.40, 67667.40.41, 67667.40.46, 67667.40.51, 67667.40.52, 67667.40.64, 67667.40.65, 67667.40.66, 67667.40.69, 67667.40.82, 67667.40.96, 67667.40.98, 67667.40.103, 67667.40.115, 67667.40.117, 67667.42.1, 67667.42.2, 67667.42.3, 67667.42.7, 67667.42.8, 67667.42.10, 67667.42.11, 67667.42.12, 67667.42.13, 67667.42.14, 67667.42.16, 67667.42.19, 67667.42.47, 67667.42.48, 67667.42.121, 67667.42.135, 67667.42.136, 67667.42.140, 67667.42.141, 67667.42.154, 67667.42.161, 7667.42.164, 67667.42.165, 67667.42.166, 67667.42.172, 67667.43.33, 67667.43.60, 67667.43.106, 67667.43.140, 67667.43.152, 67667.43.158, 67667.43.159, 67667.50.33, 67667.52.6, 67667.52.7, 67667.52.11, 67667.52.12, 67667.52.14, 67667.52.15, 67667.52.40, 67667.53.34, 67667.53.53, 67667.53.55, 67667.53.58, 67667.53.59, 67667.53.66, 67667.53.68, 67667.53.94, 67667.53.96, 67667.53.102, 67667.53.104, 67667.57.140, 67667.58.18, 67667.58.19, 67667.58.36, 67667.58.73, 67667.79.46, 67667.79.217, 67667.80.7, 67667.80.16, 67667.80.29, 67667.80.41, 67667.80.65, 67667.80.71, 67667.80.75, 67667.80.78, 67667.80.79, 67667.80.88, 67667.80.89, 67667.80.104, 67667.80.105, 67667.80.106, 67667.80.107, 67667.80.109, 67667.80.141, 67667.80.142, 67667.80.143, 67667.80.149, 67667.80.155, 67667.80.162, 67667.80.191, 67667.80.192, 67667.80.193, 67667.80.204, 67667.80.207, 67667.80.208, 67667.80.211, 67667.80.212, 67667.80.213, 67667.80.214, 67667.80.215, 67667.80.217, 67667.90.9, 67667.90.17, 67667.90.22, 67667.90.33, 67667.90.34, 67667.90.37, 67667.90.48, 67667.91.55, 67667.91.57, 67667.91.59, 67667.91.71, 67667.91.84, 67667.91.85, 67667.91.87, 67667.91.95, 67667.91.160, 67667.91.161, 67667.91.165, 67667.91.184, 67667.91.233, 67667.92.38, 67667.92.62, 67667.92.66, 67667.92.68, 67667.92.118, 67667.92.132, 67667.92.134, 67667.92.150, 67667.92.151, 67667.110.2, 67667.128.4, 67667.128.11, 67667.128.14, 67667.157.3, 67667.157.10, 67667.157.11, 67667.194.3, 67667.194.5, 67667.194.20, 67667.194.39; за с. Студено буче, община Монтана – 70113.18.34, 70113.33.1, 70113.33.2, 70113.34.8, 70113.34.12, 70113.34.15, 70113.76.13, 70113.76.3, 70113.79.42, 70113.110.42, 70113.110.36, 70113.110.16, 70113.110.15, 70113.110.14, 70113.110.43, 70113.110.45, 70113.110.35, 70113.111.36, 70113.111.37, 70113.111.38, 70113.111.4, 70113.112.10, 70113.112.11, 70113.113.7, 70113.162.12, 70113.162.11, 70113.162.5, 70113.162.10, 70113.208.11, 70113.208.14, 70113.208.15; з а с . С у м е р , о б щ и н а М о н т а н а – 70233.4.11, 70233.5.17, 70233.5.2 8, 70233.5.60, 70233.5.61, 70233.5.63, 70233.5.71, 70233.15.13, 70233.15.15, 70233.15.57, 70233.82.1, 70233.82.2, 70233.82.4, 70233.82.7, 70233.82.10, 70233.82.38, 70233.82.47, 70233.82.48, 70233.82.49, 70233.82.50, 70233.82.80, 70233.82.81, 70233.82.490, 70233.84.490, 70233.85.31, 70233.85.39, 70233.85.40, 70233.85.41, 70233.85.42, 70233.85.43, 70233.85.44, 70233.85.490, 70233.86.12, 70233.86.13, 70233.86.14, 70233.86.17, 70233.86.26, 70233.87.16, 70233.90.3, 70233.90.4, 70233.91.26, 70233.94.1, 70233.94.38, 70233.94.490, 70233.97.13, 70233.121.2, 70233.121.3, 70233.121.4, 70233.121.7, 70233.121.8, 70233.179.6, 70233.179.9, 70233.179.15, 70233.179.25, 70233.179.32, 70233.179.34, 70233.179.35, 70233.179.42, 70233.179.44, 70233.179.45, 70233.179.46, 70233.179.400; за с. Трифоново, община Монтана – 73167.4.7, 73167.4.34, 73167.7.7, 73167.7.276, 73167.8.1, 73167.8.278, 73167.11.1, Б Р ОЙ 8 3 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К С Т Р. 1 0 5 73167.16.1, 73167.16.2, 73167.16. 3, 73167.16.4, 73167.29.2, 73167.30.1, 73167.30.11, 73167.30.15, 73167.30.26, 73167.55.288, 73167.60.1, 73167.60.279, 73167.75.11, 73167.75.19, 73167.75.21, 73167.75.24, 73167.75.25, 73167.78.10, 73167.78.12, 73167.78.13, 73167.82.1, 73167.83.25, 73167.96.1, 73167.96.96, 73167.96.103, 73167.96.108, 73167.101.128, 73167.113.16, 73167.113.22, 73167.113.24, 73167.122.284, 73167.131.18, 73167.133.35, 73167.133.36, 73167.133.37, 73167.133.38, 73167.133.39, 73167.137.3, 73167.137.6, 73167.137.11, 73167.137.12, 73167.137.13, 73167.137.295, 73167.141.1, 73167.141.2, 73167.141.5, 73167.141.6, 73167.141.7, 73167.141.8, 73167.141.71, 73167.141.76, 73167.142.1, 73167.142.178, 73167.146.1, 73167.146.2, 73167.149.20, 73167.149.21, 73167.149.22, 73167.149.25, 73167.149.26, 73167.149.33, 73167.149.34, 73167.149.35, 73167.154.17, 73167.154.18, 73167.154.19, 73167.154.20, 73167.156.1, 73167.156.5, 73167.156.8, 73167.156.9, 73167.156.14, 7 3 1 6 7. 1 5 6 . 17, 7 3 1 6 7. 1 5 6 . 1 8 , 7 3 1 6 7. 1 8 0 . 3 0 5, 73167.197.302, 73167.202.1, 73167.202.2, 73167.202.3, 73167.207.11, 73167.207.192. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана. В 14-дневен срок (до 05.11.2019 г. вкл.) от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Същевременно в ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-24 от 02.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на гр. Пирдоп, с. Душанци, общ. Пирдоп, област София;

Заповед № КД-14-25 от 03.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Бойково, с. Лилково, с. Скобелево, общ. община „Родопи“, област Пловдив.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 21.11.2019 г., вкл.).

Прочетена 147 пъти

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.