Заповеди на директора на АГКК за КККР

Вторник, 10 Март 2020

В ДВ, бр. 19 от 06.03.2020 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Зайчино ореше, с. Избул, с. Мировци, с. Памукчии, с. Писарeво, с. Правенци, с. Преселка, с. Стоян Михайловски, с. Сечище, с. Стан, с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен.

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 20.03.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Освен това в ДВ, бр. 20 от 10.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-116 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Господиново, община Бяла, област Варна;

Заповед № РД-18-117 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Дюлино, община Бяла, област Варна;

Заповед № РД-18-131 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на гр. Сливница, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-94 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зетьово, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-95 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черна могила, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-96 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-97 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен;

Заповед № РД-18-98 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълчи извор, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-99 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голямо Крушево, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-100 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-101 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Денница, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-102 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбово, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-103 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златиница, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-104 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Иглика, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-105 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Камен връх, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-106 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малко Шарково, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-107 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мамарчево, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-108 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Оман, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-109 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Попово, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-110 от 18.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ситово, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-111 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пирне, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-112 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Воден, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-113 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крайново, община Болярово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-114 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълча поляна, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-115 от 20.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голям Дервент, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № РД-18-118 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чукарка, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-119 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-120 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белица, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-121 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боерица, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-122 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борика, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-123 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бърдо, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-124 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вакарел, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-125 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Венковец, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-126 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мирово, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-127 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мухово, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-128 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полянци, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-129 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стамболово, община Ихтиман, област София;

Заповед № РД-18-130 от 25.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черньово, община Ихтиман, област София;

Заповед № КД-14-9 от 20.02.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Михалково и с. Осиково, община Девин, област Смолян;

Заповед № КД-14-10 от 24.02.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Пайдушко и с. Пролаз, община Търговище, област Търговище.

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди
№№ КД-14-9 от 20.02.2020 г. и № КД-14-10 от 24.02.2020 г., които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 09.04.2020 г., вкл.).

 

В ДВ, бр. 19 от 06.03.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-14-8 от 03.02.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на

с. Винище и с. Славотин, община Монтана, област Монтана.

Заповед № РД-16-5 от 03.02.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираната територия в землището на гр. Антоново, с. Горна Златица, с. Девино, с. Долна Златица, с. Китино, с. Коноп, с. Пиринец, с. Присойна, с. Черни бряг, с. Ястребино, общ. Антоново, обл. Търговище;

Заповед № РД-18-82 от 06.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Карлиево, община Златица, област София;

Заповед № РД-18-83 от 06.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петрич, община Златица, област София;

Заповед № РД-18-84 от 06.02.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Църквище, община Златица, област София;

Заповед № РД-18-86 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Батулци, община Ябланица, област Ловеч;

Заповед № РД-18-87 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Брестница, община Ябланица,област Ловеч;

Заповед № РД-18-88 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Голяма Брестница, община Ябланица, област Ловеч;

Заповед № РД-18-89 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Добревци, община Ябланица, област Ловеч;

Заповед № РД-18-90 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Дъбравата, община Ябланица, област Ловеч;

Заповед № РД-18-91 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч;

Заповед № РД-18-92 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Малък извор, община Ябланица, област Ловеч;

Заповед № РД-18-93 от 14.02.2020 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Орешене, община Ябланица, област Ловеч;

      Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник, освен Заповед № РД-14-8 от 03.02.2020 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 06.04.2020 г., вкл.).

Прочетена 114 пъти Последно променена в Вторник, 10 Март 2020 11:21

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.