Геодезия

АГКК със заповеди за създаване на КК и КР

Вторник, 28 Май 2019
В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор както следва: Заповед № РД-16-13 от  13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на: с. Българчево, с. Бучино, с. Габрово, с. Дебочица, с. Делвино, с. Дренково, с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия, с. Логодаж, с.…

Законът за изменение и допълнение на ЗКИР - обнародван в Държавен вестник

Вторник, 21 Май 2019
В Държавен вестник бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, приет от 44-то Народно събрание на 8 май 2019 г. Издаден в София на 13 май 2019 г. Според приетите изменения, геодезистите ще могат да издават скици от кадастралната карта. Целта е да се подпомогне работата на АГКК и на самите геодезисти. Не е предвидена допълнителна такста за…

Одобрени карти и регистри от АГКК

Събота, 18 Май 2019
В ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-244 от 17 април 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана територия в землището с. Изворище, община Бургас, област Бургас. Заповед № РД-18-245 от 17 април 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана територия в землището с. Миролюбово, община Бургас, област Бургас. Заповед №…

Отстраняване на ЯФГ и одобряване на КККР

Четвъртък, 16 Май 2019
В ДВ, бр. 39 от 14.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-235 от 10.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Пордим, община Пордим, област Плевен; Заповед № РД-18-236 от 10.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борислав, община Пордим, област Плевен; Заповед №…

График за възражения по кадастъра в Луковит и Ябланица

Вторник, 14 Май 2019
 Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на с. Бежаново, с. Беленци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен, община ЛУКОВИТ, които са изложени в Службата по геодезия, картография и кадастър, гр. Ловеч, бул. „България” № 3, ет. IV, в сградата…

Проект за ПУП край Сапарева Баня

Неделя, 12 Май 2019
Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – канализационен клон с дължина 330,40 м, с цел отвеждане на отпадните води от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107, местност Фръчковица,…

Отстранена е явна фактическа грешка за с. Бохот

Петък, 03 Май 2019
В брой 36 от 3 май 2019 г. на „Държавен вестник“ (ДВ) е обнародвана заповед № РД-14-15 от 05.04.2019 г. за отстраняване на явна фактическа грешка в КККР на землището на с. Бохот, ЕКАТТЕ 05921, община Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-153 от 1.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В заповедта, обнародвана на стр. 82 от бр. 36 на…

Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в четири области

Петък, 03 Май 2019
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Велющец, с. Вракуповица, с. Гореме, с. Горна Крушица, с. Горна Рибница, с. Палат, с. Раздол, с. Седелец, с. Цапарево, с. Никудин,…

Инж. Евгени Кръстанов ще защитава докторска дисертация

Четвъртък, 02 Май 2019
На 09.05.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Евгени Кръстанов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Приложна геодезия". Темата на докторантурата е: “ Изследване възможностите за приложение и геодезическо осигуряване на военни мостове, устройвани в граждански условия и ситуация на природни бедствия”. Научен консултант е доц. д-р инж. Иван Кунчев,…
Страница 13 от 230

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.