Печат на тази страница
Новините

Село Шкорпиловци с приета кадастрална карта и кадастрални регистри

Вторник, 17 Февруари 2015

В брой 13 на Държавен вестник от 17.02.2015г. е обнародвана заповедта за приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик без територията в строителните граници на кадастрален район 502. КККР на Шкорпиловци се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър Варна, където в 30-дневен срок могат да се направят писмени възражения. Те могат да бъдат само относно несъответствие с данните от плановете и картите ползвани при създаването на кадастралната карта и регистри.

В същия брой на ДВ е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на КККР за землището на с. Казашко, Община Варна. До 19.03.2015г. включително може да се обжалва пред Административния съд по местонахождение на имотите чрез СГКК Варна.

Прочетена 2144 пъти