Печат на тази страница
Новините

Обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР

Сряда, 27 Ноември 2019

В ДВ бр. 93 от 26.11.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Алваново, община Търговище – 000215.4.19, 000215.18.96, 000215.18.97, 000215.18.98, 000215.18.99, 0 0 0 21 5.18.10 0, 0 0 0 21 5.18.101, 0 0 0 21 5.18.10 2 , 000215.19.29, 000215.24.2, 000215.25.39, 000215.26.10, 0 0 0 2 1 5. 2 8 . 2 8 , 0 0 0 2 1 5. 3 5. 3 9, 0 0 0 2 1 5. 4 0 . 1 , 000215.4.16, 000215.4.17, 000215.4.21, 000215.4.22, 000215.6.20, 000215.6.21, 000215.6.22, 000215.6.23, 000215.9.1, 000215.9.29, 000215.9.30, 000215.9.31, 000215.9.37, 000215.9.46, 000215.15.27, 000215.17.6, 000215.17.7, 000215.17.55, 000215.18.1, 000215.18.2, 000215.18.4, 000215.18.6, 000215.18.7, 000215.18.8, 000215.18.9, 000215.18.10, 000215.18.23, 000215.18.24, 0 0 0 21 5.18.10 3, 0 0 0 21 5.18.10 5, 0 0 0 21 5.18.11 2 , 000215.19.2, 000215.19.12, 000215.19.32, 000215.24.1, 0 0 0 21 5. 2 4.1 31, 0 0 0 21 5. 2 4.1 52 , 0 0 0 21 5. 2 5. 3 8, 000215.25.40, 000215.26.11, 000215.26.13, 000215.28.1, 000215.28.2, 000215.28.7, 000215.28.8, 000215.28.10, 0 0 0 2 1 5. 2 8 .1 8 , 0 0 0 2 1 5. 2 8 .1 9, 0 0 0 2 1 5. 2 8 . 2 0 , 000215.28.23, 000215.28.24, 000215.29.1, 000215.29.18, 000215.33.44, 000215.34.8, 000215.34.10, 000215.35.31, 000215.35.32, 000215.35.35, 000215.35.36, 000215.38.1, 000215.38.8, 000215.40.3, 000215.40.4, 000215.40.6, 000215.40.7, 000215.40.8, 000215.40.9; за с. Бистра, община Търговище – 04159.14.10, 04159.34.15, 04159.3.10, 04159.3.1, 04159.3.2, 04159.3.3, 04159.3.4, 0 41 59. 3. 6, 0 41 59. 3.7, 0 41 59. 3 4.1, 0 41 59. 3 4. 2 , 04159.27.86, 04159.11.51, 04159.20.18, 04159.21.55, 04159.21.56, 04159.22.47, 04159.27.1, 04159.3.30; за с. Буховци, община Търговище – 07154.20.29, 07154.21.107, 07154.31.137, 07154.37.2, 07154.37.4, 07154.37.5, 07154.37.8, 07154.37.9, 07154.37.10, 07154.20.16, 07154.20.17, 07154.20.43, 07154.21.1; за с. Кралево, община Търговище – 39390.10.18, 39390.20.21, 39390.20.24, 39390.20.26, 39390.20.27, 39390.20.29, 39390.20.30, 39390.20.32, 39390.20.33, 39390.20.35, 39390.20.37, 39390.20.39, 39390.20.41, 39390.20.43, 39390.20.44, 39390.20.46, 39390.22.83, 39390.22.85, 39390.22.87, 39390.22.89, 39390.22.91, 39390.22.93, 39390.22.95, 39390.22.97, 39390.22.99, 3 9 3 9 0 . 2 2 . 1 0 1 , 3 9 3 9 0 . 2 2 . 1 0 3 , 3 9 3 9 0 . 2 2 . 1 0 4 , 39390.22.119, 39390.22.121, 39390.23.27, 39390.23.30, 39390.23.33, 39390.23.35, 39390.23.37, 39390.23.39, 39390.23.42, 39390.23.61, 39390.24.6, 39390.24.8, 39390.24.10, 39390.24.11, 39390.24.14, 39390.24.15, 39390.29.34, 39390.30.7, 39390.30.11, 39390.35.78, 39390.35.81, 39390.35.83, 39390.35.89, 39390.37.6, 39390.37.8, 39390.37.11, 39390.37.14, 39390.37.19, 39390.37.20, 39390.38.30, 39390.38.33, 39390.38.36, 39390.38.39, 39390.38.42, 39390.38.45, 39390.38.48, 39390.38.59, 39390.38.60, 39390.52.10, 39390.52.12, 39390.52.16, 39390.52.17, 39390.52.18, 39390.52.19, 39390.53.21, 39390.56.5, 39390.56.11, 39390.76.8, 39390.102.40, 39390.211.8, 39390.211.9, 39390.211.200, 39390.211.201, 39390.211.212, 39390.4.4, 39390.4.5, 39390.12.29, 39390.20.1, 39390.20.22, 39390.21.1, 3939 0.21.2, 3939 0.21.3, 3939 0.21.4, 3939 0.21.5, 39390.21.6, 39390.21.7, 39390.21.18, 39390.76.9, 39390.76.25, 39390.76.26, 39390.100.5, 39390.100.7, 39390.100.8, 39390.100.9, 39390.100.10, 39390.100.225, 39390.100.226, 39390.104.1, 39390.104.2, 39390.104.3, 39390.211.1, 39390.211.6, 39390.211.7; за с. Ловец, община Търговище – 43935.14.1, 43935.5.19, 43935.5.44, 43935.5.56, 43935.5.58, 43935.8.92, 43935.8.93, 43935.10.26, 43935.11.89, 43935.7.115, 43935.17.115, 43935.6.121, 43935.6.122, 43935.6.131, 43935.6.132, 43935.6.134, 43935.6.145, 43935.6.146, 43935.6.147, 43935.7.31, 43935.7.129, 43935.7.155, 43935.16.3, 43935.16.144, 43935.17.1; за с. Макариополско, община Търговище – 46190.27.44, 46190.27.45, 46190.9.26, 46190.9.90, 46190.26.5, 46190.26.20, 46190.27.38, 46190.27.42, 46190.27.43, 46190.55.43, 46190.55.45; за с. Острец, община Търговище – 54345.4.51, 54345.8.57, 54345.9.49, 54345.11.69, 54345.23.7, 54345.11.67, 54345.12.41, 54345.22.4, 54345.14.47, 54345.18.15, 54345.22.3; за с. Пробуда, община Търговище – 58493.3.86, 58493.3.9, 58493.3.12, 58493.3.24, 58493.3.36, 58493.3.37, 58493.3.85, 58493.8.22, 58 493.19.9, 58 493.8.17, 58 493.8.18, 58 493.8.19, 58493.19.5, 58493.19.10, 58493.19.11, 58493.19.12; за с. Твърдинци, община Търговище – 72148.1.68, 7214 8.2.4 0, 7214 8.2.49, 7214 8.3.32, 7214 8.4.10, 72148.4.11, 72148.6.22, 72148.16.16, 72148.1.62, 72148.2.1, 72148.2.2, 72148.2.46, 72148.2.47, 72148.2.50, 72148.2.53, 72148.2.56, 72148.3.2, 72148.3.8, 72148.3.12, 7214 8.3.21, 7214 8.3.29, 7214 8.3.30, 7214 8.3.31, 72148.4.6, 72148.4.8, 72148.4.9, 72148.4.12, 72148.6.9, 72148.6.24, 72148.6.25, 72148.6.26, 72148.16.14. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище. В 14-дневен срок ( до 10.12.2019 г. вкл.) от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Прочетена 256 пъти