Геодезия

17-И МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ СЪБРА УЧЕНИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ В СОФИЯ


На 8-9 ноември в София се проведе Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свърза ните с нея области“, който беше организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. На форумът бяха изнесени повече от 50 доклада от представители от различни балкански и европейски страни. В научния комитет влизаха Ян Дауман от Великобритания – ISPRS,Мат Хигинс от Австралия – FIG,Хериберт Камен от TUV, Австрия,Базил Псарианос от EGoS, Гърция,Бен Ристед от Швеция – ICA, Никола Саботинов от БАН, България,Герда Шенах от CLGE, Австрия,Януш Шлезински от CEI, Полша иЗдравко Русев от EUROARCH- EAA.,Чехия. Симпозиумът отчете състоянието и перспективите в развитието на технологиите, тяхното влияние върху образованието и професионалната практика в областта на геодезията и свързаните с нея области, както и ролята на геодезията, фотограметрията, картографията, кадастъра, GNSS и GIS за развитието на обществото, за устройство натериториите, за изграждане наинженерни обекти и инфраструктура, решаването на геодинамични и други интердисциплинарни проблеми. В заключителната резолюция на симпозиума се препоръчва работите в тази насока да продължат, като обхватът им се разши-рява и обогатява, а резултатите от тях се представят и обсъждат на национални, европейски и международни форуми.

 Пред вид безспорната полза и необходимост от непрекъснат взаимен обмен на знания и опит между учените и специалистите на всички нива в тези области следващият традиционен международен симпозиум ще се проведе в София на 06 – 07 ноември 2008 г., с отделна сесия на млади специалисти и студенти и изложба.Участниците в симпозиума изказаха благодарност на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, на научния комитет, на международния и местния организационен комитет и на спонсорите за успешното и ползотворно провеждане на симпозиума, създадената благоприятна атмосфера и оказаното гостоприемство по време на симпозиума.

Климатичните промени са най-голямото предизвикателство

Ефстратиос Дукакис, преподавател в Националния технически университет в Атина, пред сп.„Геомедия“

– Вие се занимавате с климатичните промени. Мислите ли, че човечеството може да спре процеса? Как би помогнала геодезията?

– Климатичните промени са най-сериозният проблем на планетата, дори по-страшен от ядрената опасност и тероризма. Хората могат да намалят вредата от тях, ако веднага се намалят парниковите емисии. Ако не, проблемът ще стане по-сериозен през 22 век.Ролята на геодезията е изключително важна, тъй като чрез геодезичните инструменти ние можем да направим нужните замервания, за да преценим какви ще са промените по бреговата ивица. Заради ерозията, бурите и приливните вълни брегът навлиза навътре към суша и е невъзможно да управляваме този процес и да предпазваме бреговата зона, ако не знаем в действителност какви са перспективите.

– Кое е най-голямото предизвикателство пред геодезията в Гърция?

– Най-голямото е в реално време да наблюдаваме тектоничните движения при разломите – по море и по суша, да наблюдаваме свличанията и промяната на брега.

– Знаете ли нещо повече за българската геодезия? Мислите ли, че имаме общи проблеми?

– Мога да кажа, че промяната на морския бряг е общ проблем, по който ние сме трупали опит и сътрудничили в идентифицирането на тези движения.

– Какви са професионалните ви планове?

– Трябва да завърша изследването си за уязвимостта на бреговете на Гърция – това са 16 000 км. Предстои и изготвянето на карти на най-застрашените райони, като целта е да се предпази населението.

– Харесвате ли България?

– Много, през 2007 г. бях тук четири пъти. Ще се върна прeз юни на Симпозиума SGEM в Албена.  

Конгрес на СГЗБ 

  В края на ноември 2007 г. се проведе VIII конгрес на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Поздравления към участниците в конгреса бяха отправени от името на Европейската агенция по архитектура, с която Съюзът поддържа тесни връзки, от името на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството, от изпълнителния директор на агенцията по геодезия, картография и кадастър и от председателя на Камарата на инженерите по геодезия.

  В отчетния доклад бяха представени общи постановки, сведения за организационната, научно-техническата, издателската и международната дейност на Съюза. Избран бе нов Управителен съвет, а за председател бе преизбран проф. Георги Милев. Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страницата на Съюза : https://geodesy.fnts-bg.org.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us