Геодезия

АГКК обяви обществена поръчка за цифров кадастър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции. Прогнозната стойност е 3 362 438 лв. Един оферент ще може да спечели най-много две обособени позиции. Критериите за възлагане на поръчката са професионална компетентност на персонала със 70% тежест и цена с 30% тежест.

Оферти се подават до 21.03.2017 г. 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1.

Цялата документация се намира на сайта на АГКК в раздел „Профил на купувача“ – https://www.cadastre.bg/public-contracts.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us