Геодезия

Агенцията по кадастър в инвентаризация до 10 януари

От 2 до 10 януари Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация в териториалните си звена – Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК), съобщиха от агенцията.

В този период няма да се приемат заявления за предоставяне на услуги само в приемните на агенцията.

Гише „Получаване“ във всички Службите по геодезия, картография и кадастър в страната ще работи и ще предоставя услуги на граждани без прекъсване.

Подаването за заявление за услуги от агенцията ще продължи да се осъществява постоянно и без прекъсване чрез всички останали форми на подаване. Гражданите ще могат да ползват услуги чрез:

-УЕБ портала за онлайн-услуги – Кадастрално-административната информационна система – КАИС.

-общините, в които оправомощени лица по Закона за кадастъра и имотния регистър (ОЗЛ) – служители на районна общинска администрация, предоставят услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на съответния район; подробно описание за местонахождение и работно време.

-правоспособни лица, извършващи дейността по административно обслужване съгласно чл. 56 ЗКИР – издават скици, схеми и удостоверения за характеристики на имот, както и приемат заявления за изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Службите по геодезия, картография и кадастър в страната ще създадат необходимата организация за обезпечаване непрекъснатата работа на звената от 9 до 17.30 часа, за да имат възможност гражданите, ведомствата и юридическите лица да получават документи (скици, схеми, скици-проекти и удостоверения) по заявените от тях и изпълнени услуги, уточняват от агенцията.

Периодът на инвентаризация в АГКК е съобразен с това, че в този период инвентаризация се провежда и в съдилищата и службите по вписвания при Агенция по вписванията, а като резултат от това, частните и държавни съдебни изпълнители, и нотариусите, също ограничават своята дейност.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us