Геодезия

АГФ предложи нова методика за оценка на геодезическата работа при търговете

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ МЕТОДИКАТА, КОЯТО АСОЦИАЦИЯТА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ (АГФ) ПРЕДЛОЖИ НА МРРБ ЗА ТЪРГОВЕТЕ ЗА ЦЕНИ ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

 

Оценяването и класирането на офертите на участниците се оценяват за определяне на икономически най-изгодна оферта по критерия за възлагане, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена“, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, както е описано по-долу.

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.

Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания и критерии за подбор. На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

 1. 1. по – ниска предложена цена;
 2. 2. по – висока оценка по показател „Работна програма и график за изпълнение на поръчката“.
 3. 3. по – висока оценка по показател „Организация на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката“.
 4. 4. по – висока оценка по показател „Срок за изпълнение на поръчката“

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горните изисквания.

 

 1. Комплексна оценка:

Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките от посочените по-долу основни показатели, умножени по коефициент, определящ тежестта им в общата оценка по следната формула:

 където:

 

Наименование на показателите

Максимален брой точки

Тежест

1. Ценово предложение – ЦП

100

30 %

2. Техническо предложение – ТП

100

70 %

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100.

На първо място се класира участникът с най-голяма обща оценка КО.

Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на общите оценки.

При прилагането на методиката за оценка на офертите всички показатели ще се изчисляват с точност до втория знак след десетичната запетая.

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.

 1. 2. Показател „Ценово предложение“ – ЦП:

Максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Оценката по този показател се определя по формулата:

 

ЦП = 100 x (ЦПмин /ЦПуч), където:

ЦПмин – най – ниското ценово предложение в лв. без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници;

ЦПуч – ценово предложение в лв. без ДДС, предложено от съответния участник в процедурата.

Ценовото предложение на всеки участник следва да се представи като детайлна количествено – стойностна сметка за разходите по всяка отделна дейност и задача, описани в техническото предложение, работната програма и разпределението на ресурсите.

При подготовката на ценовото предложение всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените стойности, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена, изписана словом в образеца на ценовото предложение. Предложената цена трябва да е число по-голямо от 0 (нула), закръглено до 2 (втори) знак след десетичната запетая.

 

 1. 3. Показател „Техническо предложение“ – ТП:

Максимален брой точки по показателя – 100 точки.

Оценка по технически показатели за изпълнение на предмета на поръчката – ТП, формирана по следния начин:

ТП = , където:

А1 „Работна програма и график за изпълнение на поръчката“ – представлява сбор на присъдените точки по показателя (максимум 100 т.) с тегловен коефициент в оценката за техническото предложение – 60%;

А2 „Организация на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката“ – представлява сбор от присъдените точки по показателя (максимум 100 т.) с тегловен коефициент в оценката на техническото предложение – 30 %;

А3 „Срок за изпълнение на поръчката“ – представлява показател за предложения срок за изпълнение с тегловен коефициент в оценката на техническото предложение – 10%.

 

3.1 Определяне на оценка по технически показатели А1 за „Работна програма и график за изпълнение на поръчката“.

 

Оценката за графика и работната програма за изпълнение на поръчката (А1) – представлява сбор от присъдените точки по всеки подпоказател (максимум 100 т.) с тегловен коефициент в оценката за техническото предложение –  60%.

Извършва се експертна оценка на предложението за изпълнение на всеки от участниците, което трябва да съдържа работна програма и график за изпълнение на всяка дейност от Техническото задание на Възложителя.

 Оценката се извършва по долу посочените в таблицата критерии за оценка.

 

Метод за формиране на оценката по показател „Работна програма и график за изпълнението на поръчката“ (А1)

Най-висока оценка – 100 точки

В предложената работната програма и график следва да са посочени вижданията на всеки участник за последователността, продължителността, взаимната обвързаност на дейностите и задачите, както и разпределението на ресурсите (специалисти и техника). Предвижданията за разпределение на ресурсите в работната програма следва да са съобразени и синхронизирани с предложения график и срок за изпълнение.

Участникът е предложил работна програма и график, при които са налични три от следните обстоятелства:

1. Показана е логична последователност и взаимна обвързаност на процесите за изпълнение на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка;

2. За всяка от дейностите, са дефинирани необходимите ресурси от специалисти и техника за осигуряване на качествено изпълнение на  предмета на обществената поръчка;

3. Предложеното разпределение на ресурсите в работната програма е обективно синхронизирано с предложения график и срок за изпълнение.

100 точки

В предложената работната програма и график следва да са посочени вижданията на всеки участник за последователността, продължителността, взаимната обвързаност на дейностите и задачите, както и разпределението на ресурсите (специалисти и техника). Предвижданията за разпределение на ресурсите в работната програма следва да е съобразена и синхронизирана с предложения график и срок за изпълнение.

Участникът е предложил работна програма и график, при които са налични две от следните обстоятелства:

1. Показана е логична последователност и взаимна обвързаност на процесите за изпълнение на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка;

2. За всяка от дейностите, са дефинирани необходимите ресурси от специалисти и техника за осигуряване на качествено изпълнение на  предмета на обществената поръчка;

3. Предложеното разпределение на ресурсите е обективно синхронизирано с предложения график и срок за изпълнение.

50 точки

В предложената работната програма и график следва да са посочени вижданията на всеки участник за последователността, продължителността, взаимната обвързаност на дейностите и задачите, както и разпределението на ресурсите (специалисти и техника). Предвижданията за разпределение на ресурсите в работната програма следва да е съобразена и синхронизирана с предложения график и срок за изпълнение.

Участникът е предложил работна програма и график, при които е налично едно от следните обстоятелства:

1. Показана е логична последователност и взаимна обвързаност на процесите за изпълнение на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка;

2. За всяка от дейностите, са дефинирани необходимите ресурси от специалисти и техника за осигуряване на качествено изпълнение на  предмета на обществената поръчка;

3. Предложеното разпределение на ресурсите е обективно синхронизирано с предложения график и срок за изпълнение.

10 точки

 

3.2. Определяне на оценка по технически показатели А2 за „Организация на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката“.

 

Оценката за организацията на персонала, отговорен за изпълнение на поръчката (А2) – представлява сбор от присъдените точки по всеки подпоказател (максимум 100 т с тегловен коефициент в оценката за техническото предложение 30%.

Извършва се експертна оценка на предложението за изпълнение на всеки от участниците, което трябва да съдържа Концепция за организация на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката.

Оценката се извършва по долу посочените в таблицата критерии за оценка.

 

Метод за формиране на оценката по показател „Организация на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката“ (А2)

Най-висока оценка – 100 точки

Предложената от участника организация на екипа, на който ще се възложи изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

– участникът е предложил организация на персонала в предложения екип, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите.

– участникът е представил описание на дейностите и предложение за организация на работата, като за всеки от персонала са предвидени отделни задачи, съобразени с работната му позиция.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични пет от следните обстоятелства:

1. Показано е разпределението на персонала (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка;

2. За всяка от дейностите, са дефинирани необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им персонал;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на персонала, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието при изпълнението предмета на обществената поръчка;

4. Посочено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочен и обоснован е процесът на възлагане на отделни задачи на персонала на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.

5. Посочена е и е обоснована възможността на участника да осигури висока степен на специализация и координация между членовете на екипа, и установяване на единен метод на работа;

100 точки

Предложената от участника организация на персонала, на който ще се възложи изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

– участникът е предложил организация на персонала в предложения екип, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите.

– участникът е представил описание на дейностите и предложение за организация на работата, като за всеки от персонала са предвидени отделни задачи, съобразени с работната му позиция.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични четири от следните обстоятелства:

1.Показано е разпределението на персонала (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка;

2.За всяка от дейностите, са дефинирани необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им персонал;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на персонала, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието при изпълнението предмета на обществената поръчка;

4.Посочено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочен и обоснован е процесът на възлагане на отделни задачи на персонала на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.

5. Посочена е и е обоснована възможността на участника да осигури висока степен на специализация и координация между членовете на екипа, и установяване на единен метод на работа;

60

точки

Предложената от участника организация на персонала, на който ще се възложи изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

– участникът е предложил организация на персонала в предложения екип, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите.

– участникът е представил описание на дейностите и предложение за организация на работата, като за всеки от персонала са предвидени отделни задачи, съобразени с работната му позиция.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични три от следните обстоятелства:

1.Показано е разпределението на персонала (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка;

2.За всяка от дейностите, са дефинирани необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им персонал;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на персонала, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието при изпълнението предмета на обществената поръчка;

4.Посочено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочен и обоснован е процесът на възлагане на отделни задачи на персонала на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.

5. Посочена е и е обоснована възможността на участника да осигури висока степен на специализация и координация между членовете на екипа, и установяване на единен метод на работа;

40

точки

Предложената от участника организация на персонала, на който ще се възложи изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

– участникът е предложил организация на персонала в предложения екип, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите.

– участникът е представил описание на дейностите и предложение за организация на работата, като за всеки от персонала са предвидени отделни задачи, съобразени с работната му позиция.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични две от следните обстоятелства:

1.Показано е разпределението на персонала (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка;

2.За всяка от дейностите, са дефинирани необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им персонал;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на персонала, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието при изпълнението предмета на обществената поръчка;

4.Посочено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочен и обоснован е процесът на възлагане на отделни задачи на персонала на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.

5. Посочена е и е обоснована възможността на участника да осигури висока степен на специализация и координация между членовете на екипа, и установяване на единен метод на работа;

20

точки

Предложената от участника организация на персонала, на който ще се възложи изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

– участникът е предложил организация на персонала в предложения екип, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите.

– участникът е представил описание на дейностите и предложение за организация на работата, като за всеки от персонала са предвидени отделни задачи, съобразени с работната му позиция.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е налично едно от следните обстоятелства:

1.Показано е разпределението на персонала (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, предмет на обществената поръчка;

2.За всяка от дейностите, са дефинирани необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им персонал;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на персонала, включително механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката. Посочени са начин на комуникация с Възложителя и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието при изпълнението предмета на обществената поръчка;

4.Посочено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа, посочен и обоснован е процесът на възлагане на отделни задачи на персонала на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.

5. Посочена е и е обоснована възможността на участника да осигури висока степен на специализация и координация между членовете на екипа, и установяване на единен метод на работа;

10

точки

 

3.3. Определяне на оценка по технически показатели А3 за „Срок за изпълнение на поръчката“.

 

Оценката за срока за изпълнение на поръчката (А3) е с тегловен коефициент в комплексната оценка 10%. Максималния брой точки по този показател е 100.

Оценката по този показател се определя по формулата:

            А3  =               Ср минимален           х 100, където:

                                   Ср предлаган 

            – Ср минимален  – най-краткият предложен срок на изпълнението;

            – Ср предлаган  – конкретен срок, предлаган от участника, чиято оферта се оценява.

             

            Забележка: Срокът за изпълнение на работата следва да се представи в календарни дни.        

Срокът за изпълнение не може да бъде повече от определения в техническото задание срок за изпълнение на работата в календарни дни.

 

 ВАЖНО!

Възложителят ще оценява нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта посредством изброените качествени показатели чрез експертна оценка.

Възложителят няма да оценява пълнотата и начина на представяне на информацията в техническите предложения на участниците.

Предложения на участници в обществената поръчка, които не отговарят на Техническото задание на Възложителя и/или приложенията към него, действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти, в които липсва обективна обвързаност между дейностите по техническото задание, предлаганите ресурси за изпълнение на поръчката, графикът и срокът за изпълнение.

 

 

отговорът на МРРБ тук

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Археолози като геодезисти в Петра
  Археолози като геодезисти в Петра

  Археолозите в Петра, Йордания са използвали приложението PIX4Dcatch в изследване, целящо да проучи и запише подробности за световноизвестния набатейски обект. Благодарение на уникалното сътрудничество между

 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us