Геодезия

АГФ предложи показатели за оценка от АГКК на кандидатите за създаване на кадастър


Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) изпрати на 17 декември 2013 г. предложение до изпълнителния директор на Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК) инж. Валентин Йовев във връзка с критериите, показателите и точковата система за оценка на предложенията в процедури за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри.

Предложенията са обсъдени и съгласувани с членовете на асоциацията и с представители на геодезическата общност. Основното предложение на АГФ е техническите показатели да имат 70% влияние, а икономическите – т.е. най-изгодната оферта да носи 30% за кандидата.

Минималните изисквания за допустимост на кандидатите трябва да са следните. Фирмите трябва да имат специфичен оборот от геодезически и кадастрални дейности за последните три години, който да се определя в зависимост от площта на всеки конкретен обект на база на основна цена от 500 лв. за хектар – т.е. например за 200 хектара – 1000 лв. за всеки 200 хектара трябва да отговаря по един експерт с правоспособност от АГКК за работа по ЗКИР, а за обекти над 200 хектара – ръководител на проекта с правоспособност от АГКК, със специфичен опит над 5 години и с поне един завършен проект на КК и КР. За всеки 200 хектара кандидатът трябва да има следното собствено или наето оборудване – тотална станция или GPS приемник, автомобил, комплект софтуер за обработка на геодезически измервания и създаване на КК и КР. За обекти над 200 хектара да се изисква внедрена система за контрол на качеството ISO 9001/2000 или еквивалент и минимум един изпълнен проект за кадастрална карта (КК) и кадастрален регистър (КР) за последните пет години.

АГФ представят и показатели за оценка на техническите предложения (70%).

Максималният брой точки по първия критерий са 40, а самият показател е Адекватност на предложената методология за изпълнението на техническото задание. Максималните точки ще се получават, ако участникът е предложил детайлно описание на поставените цели и задачи в конкретното техническо задание и е интерпретирал заданието спрямо професионалния си опит, като демонстрира подробно познаване на проблематиката и изискванията на действащите нормативни документи. Важно е кандидатът да е отчел спецификата на обекта и конкретното техническо задание.

Вторият критерий е организацията за изпълнението на поръчката, който би донесъл максимално 20 точки, ако кандидатът е предложил детайлно описание за организацията на работата при изпълнение на конкретното техническо задание. Трябва да са описани конкретни стъпки за изпълнение на всяка от задачите, тяхната последователност и взаимна обвързаност за крайната цел. Трябва да е представена детайлна структура и да е доказан капацитетът на участника за изпълнението на техническото задание. Необходима е също и работна програма и времеви график с предвижданията за организацията на екипите и конкретните отговорности на експертите, както и взаимодействията на страните по договора за качествено изпълнение на заданието в предвидения срок.

Третият критерий е управление на качеството при изработването на КККР и отговорността за дефектите, който би донесъл максимално 10 точки на кандидата. Трябва да е представен подробен план за управление на качеството с конкретни стъпки и отговорности за поетапно качествено изпълнение на задачите. Трябва и план за управление на рисковете, като е приложена подходяща методика за качествен и количествен анализ на рисковете по време на изпълнението на дейностите, съобразени със заданието и със спецификата на обекта. Трябва да бъде представена и стратегия за реакция при различни рискове с детайлна оценка на тяхното влияние върху изпълнението на задачата. Трябва да има и изградена стратегия за реакция при различните рискове с детайлна оценка за влиянието им върху изпълнението на задачата. Трябва да бъдат описани конкретни предложения за поемане на отговорност за дефекти като отстраняване на непълноти и грешки; геодезическа дейност по изпълнение на влезли в сила съдебни решения, постановени по жалби срещу одобрената КККР и други.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us