Геодезия

АГКК е предоставила над 1,5 милиона услуги за половин година

Над 1,5 милиона броя услуги е предоставила Агенцията по геодезия, картография и кадастър на граждани, ведомства, общини и дружества само за първото полугодие на тази година. Това показват данните на агенцията. От тях почти 1,3 милиона са изпълнени от службите по геодезия, картография и кадастър в страната, 1535 броя – от Геокардфонда, а 240 131 е броят на извършените онлайн справки и услуги. Това съобщиха от пресслужбата на МРРБ.

През последните години се наблюдава нарастване на броя на услугите, които гражданите използват от агенцията. За сравнение през 2014-та година предоставените от АГКК услуги на граждани, ведомства, общини и дружества възлизат общо на 2 132 867 броя, а през 2016 година броят им е с близо 700 хиляди повече и достига 2 826 053. 2 599 244 броя от тях са изпълнени от службите в страната, 16 270 броя – от Геокардфонда, а 210 539 са онлайн предоставените услуги и справки. В службите по геодезия, картография и кадастър дневно се изпълняват средно по около 3700 броя услуги, като най-много са заявленията за издаване на скици, схеми и удостоверения за наличие или липса на данни.

Наред с това обхватът на покритие с кадастрална карта нараства от 18 % през 2014 г. до близо 67% за 2018 г. За същия период 8 нови района на Столична община са покрити с кадастрална карта. Това е една от причините да се изисква повече време за предоставяне на услугите, особено в Софийската служба по геодезия, картография и кадастър, където обемът на работа и натовареност расте непрекъснато и е през цялата година. В службите във Варна, Бургас и Добрич броят на исканите услуги се увеличава през летните месеци, когато сделките с имоти по морето бележат ръст, показват още регистрите на АГКК.

За изпълнението на дадена услуга, особено при изменение на кадастралната карта и регистри, се прилагат конкретни административни процедури и норми, съгласно изискванията Закона за кадастъра и имотния регистър, АПК и др. с цел защита правата на гражданите и юридическите лица от инициирания за издаване административен акт, водещ до засягане на законните им интереси.

Всяко искане за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засяга права и законни интереси на определен кръг заинтересовани лица, които трябва да бъдат уведомени по съответния ред. Изпълнението на това задължение в повечето от случаите се оказва доста трудно, предвид липсата на еднозначна информация за статуса на самото лице, на неговите евентуални наследници и техния настоящ или постоянен адрес, на който следва да се изпрати уведомлението, като датата на получаването му е относима към преминаване към следващия етап на процедиране на преписката в изпълнение на заявената административна услуга.

За да се оптимизира работата по услугите и да се намали времето за тяхното предоставяне, ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инициира система от законодателни промени, имащи за цел облекчаването на реда за заявяване и получаване на административните услуги. Като първа крачка в тази насока е разработеният Закон за изменение и допълнение на ЗКИР, който да регламентира възможността службите по геодезия, картография и кадастър да бъдат подпомагани при административното обслужване като част от административните услуги да могат да се заявяват и получават и от офисите на правоспособни лица по кадастър.

Предвижда се и облекчаване на достъпа до електронната система КАИС на Агенцията, за да се обезпечи възможността ведомства и институции да заявяват и получават услуги от АГКК приоритетно по електронен път.

Очаква се до 5 години да завърши изработването на специализираните карти с надграждаща информация на кадастралната карта. Тези карти са изключително важни за планирането на различни видове зони и инвестиционни намерения, тъй като в тях ще се съдържа информация за строежи, съоръжения, сервитути, подземна и надземна инженерна инфраструктура, водни източници, трайни насаждения, подземни богатства, релеф и др., както и слоеве с карти на критичната инфраструктура, свлачищни зони, водни обекти, евентуални ограничения в ползването на имотите или инвестиционни намерения в тях.

Целта е създаването на пълна информационна система на кадастъра, която да осигури вземането на по-информирани решения, както от инвеститорите, така и от кредитните и застрахователни институции, данъчните служби, приходната агенция и др. 

В края на 2019 г. се очаква да приключи и нанасянето на Картата на възстановената собственост върху кадастралната карта на България.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us