Геодезия

АГКК търси външни експерти с обществена поръчка

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и нейните регионални структури – Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по 65 (шестдесет и пет) обособени позиции. Обхватът на поръчката включва подпомагане дейността на 28-те СГКК на АГКК за период от 24 месеца.

Кандидатите могат да подават оферти само за една обособена позиция. Критерият за възлагане е най-ниска цена. Общата прогнозна стойност на поръчката е 1548000 лв. без ДДС.

Офертите на участниците ще се приемат до 17:30 ч. на 03.06.2019 г. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1.

Документацията за участие се намира на интенет страницата на АГКК на адрес: https://www.cadastre.bg/public-contracts/osiguryavane-na-ekspertna-pomosht-za-obezpechavane-nuzhdite-na-agkk-i-sgkk-04-2019.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us