Геодезия

АГКК обяви нова обществена поръчка за създаване на кадастър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал Тошево. Процедурата е разделена в девет обособени позиции.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 2238176 лв. без ДДС. Кандидатите може да участват едновременно за най-много три обособени позиции. Един участник ще може да сключи най-много един договор за изпълнение. Критериите за възлагане са с 60% тежест на качеството на техническото предложение и 40% тежест на ценовото предложение.

Цялата документация се намира на интернет страницата на агенцията в раздел „Профил на купувача“ на адрес: https://www.cadastre.bg/public-contracts/suzdavane-na-kkkr-na-urbaniziranite-teritorii-na-obshtini-dolni-chiflik-general-toshevo-drugi.

Оферти се подават до 17:30 ч. на 9 януари 2019 г. в деловодството на АГКК на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us