Геодезия

АГКК обяви обществена поръчка за отстраняване на явна фактическа грешка

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово. Процедурата е разделена в единадесет обособени позиции. Общата прогнозна стойност е 1727752 лв. без ДДС. Критериите за оценка на офертите са с 60% тежест на професионалната компетентност на персонала и 40% тежест на ценовото предложение.

Оферти се приемат в деловодството на АГКК на адрес гр. София, ул. „Мусала“ № 1 до 17:30 ч. на 20.06.2018 г.

Документацията за участие в поръчката се намира на интернет страницата на агенцията в раздел „Профил на купувача“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us