Геодезия

АГКК обяви обществена поръчка за създаване на КККР

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии за землищата на гр. Божурище, гр. Долна баня и други населени места в едноименните общини. Процедурата е разделена по четири обособени позиции, като последната е възложена съобразно индивидуалната ѝ стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП на изпълнител „Геопланпроект“ ЕАД. Обособените позиции са както следва:

  • № 1: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долна баня и с. Свети Спас, община Долна баня, област София“
  • № 2: „Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Гурмазово (вкл. общински център гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша и с. Росоман, община Божурище, област София“
  • № 3: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково и с. Храбърско, община Божурище, област София“
  • № 4: „Дейности за довършване на процедурата по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за частта от територията на район „Студентски“, Столична община, за която Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на КККР е оттеглена“ (На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на Обособена позиция № 4 по реда, предвиден за индивидуалната ѝ стойност – https://www.cadastre.bg/public-contracts/chl20-al6-zop).

Общата прогнозна стойност е 330 879 лв. без ДДС, а стойността на четвъртата обособена позиция, за която има сключен договор е 18 000 лв. без ДДС.

Цялата документацията се намира на интернет страницата на АГКК в раздел „Профил на купувача“ от днес.

Участниците могат да подават оферти до 17.30 часа на 22.01.2018 г. в деловодството на АГКК на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us