Геодезия

АГКК обяви обществена поръчка за техническа помощ и поддръжка на хардуер и базов софтуер

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ и поддръжка на хардуер и базов софтуер в АГКК И СГКК“. Общата прогнозна стойност за изпълнението на дейностите е 800 000 лв. без ДДС.

Изпълнителят ще трябва да: подпомага администрирането на хардуерните системи и софтуерните продукти в АГКК и всички СГКК; осигури безпроблемната работа на информационните услуги и информационно-комуникационната инфраструктура на АГКК; предостави на технически съвети и помощ на агенцията и службите и други потребители по използване на хардуера и софтуера; поддържа система за техническа поддръжка (Helpdesk) за потребителите на хардуера и софтуера в АГКК и СГКК; поддържа съществуващия хардуер в АГКК, СГКК и изнесените работни места, които работят с техника, собственост на АГКК; намали  нивото престоите, предизвикани от повреди на хардуера и от проблеми в системния и приложен софтуер.

Оферти се приемат до 17:30 ч. на 09.07.2018 г. Документацията за участие се намира на интернет страницата на АГКК в раздел „Профил на купувача“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us