Геодезия

АГКК обяви отново поръчка за подобряване на електронните услуги и развитие на информационните системи на кадастъра

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“

Обособена позиция № 2 „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Оферти се приемат до 17:30 ч. на 13.11.2017 г. в деловодството на АГКК. Общата прогнозна стойност е 4 000 000 лв.

Документацията за участие се намира на интернет страницата на агенцията в раздел „Профил на купувача“.

Поръчка със същия предмет бе обявена през юни тази година, но впоследствие бе прекратена с решение на изпълнителния директор на АГКК поради несъответствие между условията в документацията и обявлението.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us