Геодезия

АГКК обяви поръчка за надграждане на КАИС и ИИСКИР

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра.

Според документацията изпълнителят ще трябва да изпълни четири дейности – анализ на нормативната уредба и описание на работните и бизнес-процесите; надграждане и оптимизиране на КАИС; надграждане и оптимизиране на ИИСКИР; дигитализиране на хартиените документи, съдържащи се в досиетата (преписките) на недвижимите имоти, както и на хартиените документи, съхранявани в деловодния архив на службите по геодезия, картография и кадастър. Съществена част ще представлява сканирането и интегриране в КАИС и ИИСКИР на архива от документи към преписките на имотите в 28 териториални служби по геодезия, картография и кадастър, разположени в 28-те областни центрове.

Прогнозната стойност е 4000000 лв., като за самото изпълнение са отделени 3916667 лв., а за технологичен надзор – 83333 лв. Финансирането е осигурено по ОП „Добро управление“.

Пълната документация се намира на интернет страницата на агенцията в раздел „Профил на купувача“.

Офертите на участниците ще се приемат до 17:30 ч. на 21.02.2018 г. в деловодството на АГКК на адрес гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1.

Поръчката бе обявявена за последно в края на септември миналата година, но впоследствие процедурата бе прекратена на 3.11.2017 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us