Геодезия

АГКК обяви резултатите от обществените поръчки за годината

На 14.10.2016 г. Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК) публикува последните резултати за спечелилите обществените поръчки за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри за тази година. Публикуваме най-успешните 24 геодезически фирми, спечелили лотовете от тринадесетте търга.

Ето какво показва статистиката. Така по 52 лота ще работят 24 фирми и обединения, като ако десет от тях се занимават с един лот, а има и такива, които ще трябва да обработят близо 5000 ха. Общата стойност на поръчките, обявени от АГКК през 2016 г. , е 8 343 335 лв. Средната цена на хектар е 309,72 лв. Иначе цената за ха варира от 256 лв за ха до 364 за ха.

Някои от търговете са обжалвани в законния срок пред комисията за защита на конкуренцията.

Както се казва, на печелившите – честито!

Ще очакваме резултатите.

Пореден № на изпълнителИзпълнителите на обществените поръчки, обявени от АГКК за 2016 година, подредени според броя спечелени лотовеБрой спечелени лотовеОбща площ на спечелените лотове /ха/
1„ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ” ООД64688
2„ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД52932
3ДЗЗД „ГЕОБГ” (обединение от„ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Пазарджик и „ЗЕНИТ – ГЕО“ ЕООД, гр. Пазарджик42047
4КА „Аргус“ ООД31438
5„ГЕОПРЕЦИЗ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД31333
6„ЛЕНД ДЕЙТА ЦЕНТЪР” ООД31284
7„ГБС-ИМОТИ” АД31173
8„РИЛА ИНФОТЕХ“ ЕООД3897
9„СЪРВЕЙ ГРУП” ЕООД21383
10„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД21176
11ДЗЗД Геопректи Пазарджик (обединение от ЕТ „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ-НИКОЛАЙ КИРОВ“, гр. Пазарджик, „ГЕОБИБ“ ООД, гр. Велинград и „ПАЗАРДЖИШКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД, гр. Пазарджик)21121
12„СТРОИТЕЛ“ООД2985
13СД „ГЕОИД-93-КОЛЕВ И СИЕ”2768
14„ХИДРО МАП” ЕООД2749
15„ГЕО 2000“ ООД1955
16ЕТ „РУМЕН ГЕОРГИЕВ – ГЛОБАЛ ГЕО“1801
17„ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ ЕАД1750
18„ГЕОХАЙД” ООД1662
19ЕТ „ИНТЕРФЕЙС – ПЕТКО КАЗАНЛЪКЛИЕВ“1481
20„ГЕОМЕРА М+Р“ ЕООД1355
21ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕО-ЧОНОВ-ДЕТЕКТ”1311
22„МАПЕКС” АД1271
23ЕТ „МИЛД-МИЛЕН ДИМИЕВ”1242

СГЗБ с предложения за редакция на няколко наредби на агенцията

На сайта на АГКК през последения месец бяха публикувани за обществено обсъждане Няколко проекта на документи публикува за обсъждане през август АГКК на сайта си. Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) в стремежа си да изразява мнението и интересите на геодезическата колегия в диалога с администрацията състави и предложи становища по представените проекти.

Наредбата за геодезическите мрежи

Относно проекта за Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение забележките са както правни по същество, така и засягат липсата на съответната техническа точност, като например забележката, че са използвани обозначения на мерните единици за дължини, ъгли и

площи, които не са съобразени с международната система единици Si. Друга интересна забележка е, че в наредбата се прави разграничение между термина „конвенционални геодезически измервания“ и ГНСС измерванията. Според СГЗБ, това разграничаване не е актуално поне от две десетилетия – ГНСС измерванията вече са конвенционални в

практиката и на българските геодезисти. Освен това в наредбата са предвидените два начина за определяне на нормалните височини на точките от ГММП в чл. 18, които, според СГЗБ, са несъпоставими. Допускането на два неравноточни начина за извършване на височинното определяне на точките от ГММП в урбанизирани и неурбанизирани територии автоматично би трябвало да разграничава в различни класове на точност геодезическите точки от една и съща ГММП по признак нови и стари точки или по териториално разположение –

принципи, които нямат нищо общо с геодезически норми, отбелязват от СГЗБ. Те отправят и критика заради посочен софтуер, който трябва да се ползва. Става дума за конкретно

софтуерно приложение, отбелязано в чл.28 за софтуера БГСТранс. Не е ясно дали използването на друг специализиран или конвенционален софтуер (например

Microsoft Excel) със същия математически апарат ще бъде нерегламентирано.

Поредна забележка е за съдържанието на чл. 54 (1), където е посочено, че проверката на състоянието на точките от ГММП се възлага от АГКК на правоспособни геодезисти, което ограничава възможността за възлагане на такава дейност на изпълнители фирми правоспособни юридически лица.

Наредбата за кадастралните карти

Относно наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри първата забележка на СГЗБ е свързана със самото наименование на наредбата, като според организацията тя трябва да се казва „Наредба за предоставяне на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри“. Друа основна неяснота геодезистите виждат в чл. 4, т. 4 и споменатата „информационно-административната карта“, което според СГЗБ не съществува в правния мир. В наредбата се урежда казуси, които би трябвало да са предмет на ЗКИР, а не на подзаконовия акт, отбелязват още от СГЗБ.

Техническата спецификация за явната практическа грешка

СГЗБ предлага редакция на целия текст за техническа спецификация за отстраняване на явна фактическа грешка. Настоява се за по-подробни описания например на наличните графични материали, предоставяни от АГКК, както и данните, които после трябва да набира изпълнителят на задачата.

От съюза отбелязват, че независимо от изтичането на сроковете за обсъждане на предложените от АГКК проекти за документи, гилдията е готова на допълнителни дискусии и диалог с ръководството на АГКК.

Пълните текстове на предлаганите корекции може да намерите на сайта на СГЗБ https://geodesy-union.org/archives/978.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us