Геодезия

АГКК обяви търг за подобряване на електронните услуги и развитие на информационните системи на кадастъра

АГКК обяви обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“

Обособена позиция № 2 „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект на Агенция по геодезия, картография и кадастър“.

Общата прогнозна стойност е 4 000 000 лв., като за ОП №1 е 3 916 667 лв., а за ОП №2 е 83 333 лв. Оферти могат да бъдат подавани само по една от двете обособени позиции.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 10.07.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 11.07.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us