Геодезия

АГКК обяви започване на производство по изменение в КККР

В ДВ бр. 71 от 10.09.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия на с. Червенци, община Вълчи дол, за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: 80529.175.35, 80529.700.1, 80529.10.11, 80529.10.136, 80529.10.144, 80529.10.156, 80529.10.157, 80529.10.158, 80529.10.159, 80529.10.160, 80529.12.3, 80529.12.4, 80529.12.162, 80529.12.164, 80529.12.165, 80529.12.166, 80529.14.5, 80529.14.6, 80529.14.11, 80529.14.19, 80529.14.21, 80529.14.22, 80529.14.34, 80529.14.177, 80529.14.178, 80529.14.180, 80529.14.183, 80529.14.184, 80529.14.185, 80529.14.186, 80529.14.187, 80529.14.188, 80529.14.616, 80529.14.617, 80529.14.618, 80529.14.620, 80529.20.8, 80529.20.599, 80529.20.600, 80529.20.601, 80529.20.602, 80529.20.603, 80529.20.604, 80529.20.605, 80529.20.606, 80529.20.608, 80529.23.13, 80529.23.16, 80529.26.1, 80529.26.2, 80529.26.396, 80529.26.397, 80529.26.399, 80529.26.400, 80529.26.403, 80529.26.404, 80529.26.407, 80529.31.1, 80529.31.520, 80529.31.521, 80529.31.522, 80529.31.523, 80529.31.524, 80529.31.525, 80529.31.526, 80529.31.527, 80529.31.528, 80529.31.529, 80529.31.530, 80529.31.644, 80529.32.1, 80529.32.515, 80529.32.516, 80529.32.517, 80529.32.518, 80529.32.519, 80529.32.624, 80529.32.627, 80529.33.1, 80529.33.2, 80529.33.513, 80529.33.514, 80529.34.19, 80529.34.21, 80529.34.28, 80529.34.35, 80529.34.36, 80529.34.37, 80529.34.38, 80529.34.46, 80529.34.47, 80529.34.48, 80529.34.49, 80529.34.52, 80529.34.53, 80529.34.54, 80529.34.55, 80529.35.1, 80529.35.2, 80529.35.3, 80529.35.5, 80529.35.7, 80529.35.108, 80529.35.109, 80529.35.110, 80529.35.112, 80529.35.114, 80529.35.115, 80529.35.120, 80529.35.121, 80529.35.124, 80529.35.125, 80529.35.126, 80529.35.127, 80529.35.128, 80529.63.23, 80529.146.9, 80529.146.10, 80529.146.16, 80529.146.18, 80529.157.32, 80529.158.33, 80529.158.34, 80529.175.15, 80529.175.21, и сграда с идентификатор 80529.33.2.1. Проектът за изменение се намира в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. В 14-дневен срок (до 24.09.2019 г. вкл.) от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. С проекта се изменят граници на поземлени имоти, грешно отразени в кадастралната карта, поради неправилно отразен горски автомобилен път „Момин мост – Тъмраш развалините“. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Бойково, община „Родопи“ – 05150.23.3, 05150.24.2, 05150.24.5, 05150.24.8, 05150.24.9, 05150.24.40, 05150.24.41, 05150.24.42, 05150.24.52, 05150.24.58, 05150.24.64, 05150.24.89, 05150.24.90, 05150.24.91, 05150.24.92, 05150.24.440, 05150.25.3, 05150.28.2, 05150.28.4, 05150.28.6, 05150.28.7, 05150.28.8, 05150.28.11, 05150.28.12, 05150.28.18, 05150.36.3, 05150.36.4, 05150.36.7, 05150.36.35, 05150.36.36, 05150.36.37, 05150.36.143, 05150.46.1, 05150.46.10, 05150.46.11, 05150.46.13, 05150.46.16, 05150.46.40, 05150.46.154, 05150.46.155; за с. Лилково, община „Родопи“ – 43671.10.1, 43671.10.11, 43671.10.499, 43671.19.824, 43671.23.62, 43671.23.64, 43671.23.65, 43671.23.66, 43671.23.71, 43671.23.72, 43671.23.281, 43671.23.422, 43671.23.519, 43671.23.547, 43671.23.548, 43671.23.598, 43671.23.604, 43671.23.611, 43671.23.649, 43671.23.789, 43671.23.849; за с. Скобелево, община „Родопи“ – 66809.23.48, 66809.23.57, 66809.23.58, 66809.23.61, 66809.23.63, 66809.23.64, 66809.23.66, 66809.23.70, 66809.23.84, 66809.23.491, 66809.23.494, 66809.341.2, 66809.341.3, 66809.341.4, 66809.341.579, 66809.342.2, 66809.342.4, 66809.342.425, 66809.342.436, 66809.350.2, 66809.350.5, 66809.350.14, 66809.350.415, 66809.350.546. Проектът за изменение се намира в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив. В 14-дневен срок (до 24.09.2019 г. вкл.) от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us