Геодезия

АГКК оттегли двете поръчки за помощ в Службите по геодезия, картография и кадастър

АГКК оттегли двете публични покани с предмет „Подпомагане на дейността в приемната на Служба по геодезия, картография и кадастър София град” и „Административно-техническа помощ на Службите по геодезия, картография и кадастър, състояща се в окомплектоване на документи, сортиране, подреждане, класифициране и подготовка за архивиране на преписки”. Това стана със заповед на изпълнителния директор на АГКК от днес, 20.08.2015 г. Като основанание са посочени чл. 101б, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, и чл. 9а, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

За улеснение на читателите цитираме съотвените текстове от нормативните актове:

чл. 101б, ал. 5 от ЗОП:

„Възложителят е длъжен отново да приложи реда за събиране на оферти по ал. 1 – 3, когато поканата е оттеглена поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия.“

чл. 9а, ал. 5 и ал. 6 от ППЗОП:

„(5) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) Възложителят оттегля публичната покана чрез отбелязване в съответното поле на поканата, публикувана на Портала за обществени поръчки, когато:

1. първоначално обявените условия са променени, или

2. срокът за разяснения по чл. 101б, ал. 6 ЗОП не е спазен, или

3. необходимостта от възлагане на поръчката отпадне.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г.) След оттегляне на поканата публичният достъп до нея чрез Портала за обществени поръчки се преустановява, а на профила на купувача се публикува съобщение, че действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне.“

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us