Геодезия

АГКК по-ангажирана с проблемите на хората от другите агенции

За трета поредна година Институтът по публична администрация провежда национално проучване на нагласите на служителите в държавната администрация „Барометър на ангажираността“. Резултатите и изводите в доклада от проучването, който публикуваме по-долу, са от изключителна важност за АГКК.
Те потвърждават посоката на развитие и тенденциите за по-нататъшно усъвършенстване на Агенцията при високото ниво на ангажираност и мотивираност на служителите й.
В доклада на ИПА в заключение се посочва, че индексите на ангажираност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са по-високи в сравнение с тези на администрацията като цяло и се препоръчва проучването да се проведе сред служителите й и през следващата 2022 година, за да се потърси наличието на тренд в резултатите.
Индексите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са по-високи в сравнение с тези на администрацията като цяло. Важно е да се отбележи високата стойност на индекса по фактор Моят екип (88), както и по фактори Моята работа (87) и Лидерство и управление на промяната (81). В модела на изследването тези фактори в най-голяма степен корелират1 с глобалния индекст на ангажираност, което означава, че с висока степен на вероятност промяна в резултата дори само на един от тях ще доведе до промяна в ангажираността на служителите.
Добра практика би било проучването да се проведе сред служителите на Агенция по геодезия, картография и кадастър и през следващата 2022 година, за да се потърси наличието на тренд в резултатите.

Сайтът, на който могат да се видят резултатите, е следният: https://www.cadastre.bg/sites/default/files/documents/news/agenciya-po-geodeziya-kartografiya-i-kadastr.pdf

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us