Геодезия

АГКК предложи за обсъждане проект за свързване на кадастъра с имотния регистър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър предлага за обсъждане проект за НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДВУСТРАННАТА ВРЪЗКА И ОБМЕНА НА ДАННИ МЕЖДУ КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР.

Наредбата урежда условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър.

Приемането на наредбата цели да създаде условия за реална интеграция между кадастралната карта и кадастралните регистри и информационната система за имотния регистър и произтичащото от това подобряване качеството и актуалността на данните; намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез постепенното преминаване към служебно неприсъствено нанасяне/въвеждане (респективно пренасяне) на данни от едната в другата информационна система и база данни чрез вътрешно-административни услуги; повишаване на сигурността на гражданския оборот въз основа на нови системи за сигурност на данните, тяхната актуализация, поддържане паралелно в две системи, отдалечен достъп, възможности за допълнителен контрол и валидиране на данните, както и чрез предлаганите нови услуги.

Обсъждането на наредбата е до 18.06.2020 г., а самите текстове и мотиви са достъпни тук  и тук

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us