Геодезия

АГКК с четири записа в портала за отворени данни

В портала за отворени данни на Република България https://opendata.government.bg са публикувани четири набора от данни. Това са териториите с влезли в сила заповеди за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри, подробна информация относно етапите на производство на КККР, етапи по производство на КККР за област Бургас и регистърът на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър. Предоставените данни са във формати „.xls“и „.csv“ като е дадена възможност за разглеждане в рамките на самия сайт.

В портала са включени 32 организации. На него могат да се намерят издадените разрешителни за сеч, фирмите осигуряващи временна работа, списък на организациите на българите в чужбина, списък на местата за настаняване, заведенията за хранене и на туроператорите и туристическите агенти и др.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us