Геодезия

АГКК с обнародвани заповеди в днешния брой на „Държавен вестник“

В бр. 65 от 25.08.2015 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани заповедите за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на с. Извор махала в област Видин и гр. Каблешково, с. Константиново, с. Черни връх в област Бургас. Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 24.09.2015 г. включително) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на с. Дебелт, общ. Средец; с. Осеново, общ. Аксаково; гр. Кула, общ. Кула; с. Каменица и селата Брестака, Илинден, Плъзище, Преспа, Хвърчил и Черковище, общ. Мирково. В срок до 24.09.2015 г. включително може да бъдат направени писмени възражения пред съответната Служба по геодезия, картография и кадастър.

В същия брой на „Държавен вестник“ е обнародвана заповедта за откриването на производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Килифарево, общ. Велико Търново. До 30 дни от публикуването на заповедта собствениците са длъжни да означат за своя сметка границите на поземлените имоти на територията на района, които да отговарят на актовете за собственост.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us