Геодезия

АГКК с обществена поръчка за отстраняване на явна фактическа грешка

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич – селска” по 4 (четири) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище и Антоново, област Търговище и община Петрич, област Благоевград”

Обособена позиция № 2: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Крумовград, област Кърджали”

Обособена позиция № 3: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Кирково, област Кърджали”

Обособена позиция № 4: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на община Добрич – селска, област Добрич”.

Общата прогнозна стойност е 1 727 753 лв. Кандидатите могат да подават оферти за всички обособени позиции, но на един кандат може да бъде възложена само една от тях.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК на адрес гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, а крайният срок е 08.08.2017 г., включително.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us