Геодезия

АГКК с отчет за 2009 г. и план за 2010 г.


Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува на сайта си едновременно Отчет за изпълнение на целите за 2009 г. и Цели за 2010 г.

От документа се натрапват няколко изводи. Първо агенцията е направила необходимите усилия да създаде процедури за възлагане на работа, но заради липса на финансови средства и обжалване пред КЗК и ВАС това не се е случило в повечето случаи. Напълно са изпълнени главно дейностите по дигитализиране на кадастъра и обслужването на гражданите, като доказателство за това са приходите от услуги, влезли в бюджета – те са с близо 4 милиона лева повече от очакваното. Напълно неосъществени са дейностите в мареографските станции на България. Агенцията е работела активно за подготовка на нормативни документи – правилници и закони. АГКК е участвала активно в международни срещи, като най-значимото събитие за 2009 г. е организираната в България среща на UN/ECE WPLA, проведено през април в София. Целите за 2010 г. са продължение на изпълненото през 2009 г. Въпреки това основен проблем в плановете на агенцията остава липсата на средства – всички цели биха били постигнати „при наличие на финансови средства“, се казва в документа.

 

Цели, изпълнени на половина заради обжалване на процедури и липса на средства

 

Повечето планирани дейности са изпълнени задоволително (50%). В тази категория влиза увеличаване на покритието на България с кадастрална карта и кадастрални регистри. По план е трябвало да бъдат възложени 12 административни района на гр. София, 40 общински центрове и 147 в други населени места. Възложени са само четири в гр. София, за останалите осем не са провеждани процедури поради липса на пари. Одобрени и приети са 1 824 206 ха, в процес на работа са 146 535 ха, с 221 259 ха по-малко от заложеното. Възложени са 18 бр. общински центрове и 43 бр. други населени места. За 11 общински центъра и 137 нас. места, голяма част от които попадат в района на Черноморското крайбрежие са проведени процедури за възлагане. Договори не са сключени поради обжалване и липса на финансови средства.

Задоволително е положението с развиване на геодезическите  и картографските дейности и изработване на ортофотоплан на Черно морското крайбрежие. Проведена е процедура за възлагане на 6 908 км. кв. ортофотопланове М 1:1000, но договори не са сключени поради обжалване пред КЗК и ВАС и липса на финансови средства. Проведена е процедура за възлагане на 6 908 кв. км. ЕТК М 1:5000. Договори не са сключени поради обжалване пред КЗК и ВАС и липса на финансови средства.

Предвидено е било да се изработят 30 000 ха за устройство на Черноморското крайбрежие. Проведена е процедура за възлагане на 64 200 ха специализирани карти по ЗУЧК Договори не са сключени поради обжалване пред КЗК и ВАС и липса на финансови средства.

Относно създаването на нови Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на землищата, за които ще се създава ККР и са без изградена мрежа, по план е трябвало да се създадат 500 нови точки от ГММП, а са направени 209 бр. нови точки, поради обжалване на процедури и липса на средства не са възложени обекти.

 

Успехите са в обслужването на гражданите, приходите в бюджета и следването на Европейските директиви

 

Все пак има и напълно постигнати цели. При заложени приходи за 2009 г. от 13.8 млн. лева са отчетени 17.2 млн. лева. Измерени са 1451 км нивелация І -ви клас. По създаването на сканирани изображения на ЕТК за част от територията на страната са направени 15 489 бр. номенклатури ЕТК в М 1:5000. Подобрено е обслужването на гражданите чрез разкриване на 34 изнесени работни места извън областните градове в населени места, в които са разположени служби по вписванията. Изпълнени са 1 771 044 услуги при заложени 700 000. Напълно внедрена е и е в експлоатация на централно ниво и в 28 -те областни служби интегрираната информационна система на кадастъра и имотният регистър.

Обогатен е Националният регистър на географските имена – създадена е база данни за българските географски имена. Напълно са изпълнени директивите на Европейския съюз, като се е изготвяла и структурирала географска информация. Част от тази задача е и защитата от незаконосъобразна  дейност в територии включени в „Натура 2000“. Създадени са условия за опазване на  Черноморското крайбрежие от неправомерно застрояване.

 

Непостигнатото

 

Дейностите по поддържане на мареографните станции във Варна, Бургас, Ахтопол и Иракли и извършване на мареографни измервания не са финализирани – няма сключени договори за дейността, поради липса на финансови средства.

 

Международни връзки

 

Агенцията е продължила работата по Проект „Техническа помощ за подобряване обслужването на гражданите и други потребители с кадастрална информация“, финансиран по Програма MATRA. Разработен е проект за изменение и допълнение на ЗКИР и подзаконови нормативни актове по неговото прилагане. Разработен е и Правилник за вписванията. Изработен е проект по надграждане на Информационната система за достъп до услугите на незрящи хора (OPAK), но не е получено финансиране.

Агенцията организира първо в България заседание на постоянната комисия по земята към ООН (WPLA). Без лично присъствие заради липса на средства, но с доклад АГКК участва в 25-та Сесия на UNGEGN. Представители на агенцията участват в Целева работна група за актуализиране на БДС 1596-73 „Транслитерация на български думи с латински букви“. Проектът не е приключен поради административни реформи.

 

Планът за 2010 г.

Заложените цели за 2010 г. са продължение на тези от 2009 г., като изпълнението е спрямо ключовото словосъчетание „при наличие на финансови средства“. Заложени са услуги – 1 500 000 броя, а приходи – 16.6 млн. лева. Предвидената обща площ с ККР до края на 2010 г. е около 1 971 000 ха, което ще представлява 17,76 % от територията на България.

 

10 милиона лева за АГКК в бюджет 2011 г.

 

Проектобюджетът за следващата година на министерството е в размер на 248 млн. лв., от които на МРРБ са 20 млн. лв., 6 млн. лв. са за ДНСК, 10 млн. лв. – за Агенцията по кадастър, 212 млн. лв. – за пътната  агенция. За ВиК сектора са предвидени – 5 млн. лв., а 1,2 млн. лв. са за геозащита. Министър Плевнелиев изрази надежда комисиите в парламента да проявят разбиране и да отпуснат допълнителен финансов ресурс, тъй като ситуацията е тежка. Разплащане на строително-монтажни работи, извършени в минали периоди, няма да има в бюджета за 2011 г., а вероятно – и в бюджета за 2012 г., заяви министър Плевнелиев. Единственият механизъм, по който фирмите могат да вземат парите си, е чрез Българската банка за развитие, подчерта той.

 

 

Реалните възможности ще се разберат след приемане на бюджета за 2011 г.

 

Изпълнителният директор на АГКК Александър Лазаров пред Геомедия

 

 

– Отчетът за 2009 г. показва, че извършените от агенцията услуги са пъти повече от заложените – изпълнени услуги 1 771 044 бр. при заложени 700 000; приходи за 2009 г. – заложени 13,8 мил. лева и отчетени – 17,2 мил. лева. За тази година заложените услуги са 1 500 00 бр. Какви се очаква да са приходите?

 

– От началото на 2010 г. до 1 октомври АГКК е предоставила 1 189 415 бр. услуги, като приходите към държавния бюджет са в размер около 11,9 милиона лева. Очакваме до края на годината да изпълним предварително заложените брой услуги и размерът на приходите да достигне 16,6 мил. лв. Следва да се има предвид, че върху обема на услугите влияние оказват както пазарът на имотите, така и инвестициите в строителството, които през тази година са намалели в сравнение с предходната 2009 г. През следващите години размерът на приходите няма да нараства така стръмно (по 200 – 250%), както през периода 2006 – 2009 г., тъй като за повечето територии с интензивен пазар на имотите и силен инвестиционен интерес, с изключение на гр. София, вече има създадени кадастрална карта и кадастрални регистри. През 2009 г. бяха одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри за 411 586 ха, а през тази година, до сега – само на 188 439 ха. Т.е. намалели са териториите с одобрена кадастрална карта, а същевременно не е възлагано (поради финансови ограничения) изработването на нови карти.

 

– Най-голямото достижение за тази година са изготвения проект за изменение и допълнение на ЗКИР и ПМС за въвеждане на БГС. Кога очаквате да влезе проектът за изменение на ЗКИР в пленарна зала? Какво ще се случи с БГС, кога и как ще започне да се прилага?

 

– Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД ЗКИР) беше финализиран през пролетта на тази година. Преди това проектът беше съгласуван с Национално сдружение на общините в Р България, Камара на инженерите по геодезия, Нотариална камара, Асоциация на съдиите по вписванията и други. Както е известно проектът съдържа и предложения за изменение на редица други закони – Закон за геодезията и картографията, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за класифицираната информация, Закон за транслитерацията, включително и на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Именно необходимостта от съгласуване на текстовете на ЗКИР и ЗУТ (изменения и допълнения, на който се разработват в момента) е причина все още проектът на ЗКИР да не бъде внесен в Министерски съвет за съгласуване с другите министерства. Очакваме ЗИД ЗКИР да бъде внесен в Народното събрание в началото на следващата година.

С ПМС № 153 от 29.07.2010 г. и чрез Наредба № 2 от 30.07.2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на „Българска геодезическа система 2005″ (БГС 2005), в изпълнение на чл. 12, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията, беше въведена БГС 2005. Съгласно разпоредбите на наредбата, в срок до 6 месеца след влизането й в сила, следва да бъдат разработени две инструкции – Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на GNSS и Инструкция за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в БГС 2005.

Чрез въвеждането на БГС 2005 се създават условия за прилагане на GNSS технологията и за реализиране на единна геодезическа основа, осигуряваща стандартизирани и съвместими гео-пространствени материали и данни. Трансформацията на материалите и данните при въвеждане на новата геодезическа система е основен въпрос, тъй като до този момент имаме пет координатни системи – 1930 г., 1942 г., 1942/83 г., 1950 г. и 1970 г.

Инструкцията за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в БГС 2005 ще реши и проблема с координатните зони.

 

– Сред целите Ви за тази година е заложена обща площ с ККР до около 1 971 000 ха, което ще представлява 17,76 % от територията на Р България. Ще успеете ли да покриете този показател? Какъв ще е той за следващата година?

 

– АГКК изпълнява заложените цели за 2010 г. по показател площ с кадастрална карта и кадастрални регистри. Към момента са приети и одобрени по реда на ЗКИР 1 919 453 ха, представляващи 17,29 % от територията на Р България. Общият брой на имотите с одобрена кадастрална карта е около 5 400 000. През 2010 г. ще се изработят и проведат приемателни комисии за 56 853 ха, представляващи 0,51 % от територията на страната.

През 2010 г. продължава работата по довършване на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София (райони Студентски, Надежда, Красна поляна, Люлин, Младост, гр. Банкя и др.) и на общинските центрове гр. Карлово, Панагюрище, Ботевград, Нова Загора, Нови Пазар, Дългопол, Трявна, Пещера и т.н. Агенцията е заявила за 2011 г. създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 1 000 000 ха, като в тази територия са включени откритите процедури по ЗОП за обектите по Черноморското крайбрежие, за общински центрове, за невъзложените райони на гр. София, за територии около важни инфраструктурни обекти и т.н.

 

– Агенцията обнови версията на icadastre.bg като подобри интерфейса и разшири услугите, предоставяни от АГКК. Колко струваше това обновяване?

 

– Обновяването на www.icadastre.bg е само част от подобренията, които бяха извършени през 2010 г. в информационната система ИКАР. Тъй като едновременно с това бяха извършени редица подобрения в другите компоненти на системата, не може да се направи разграничение каква част от вложените средства са за подобряване на интернет-приложението и каква част – за другите компоненти и модули. В крайна сметка целта е да се подобри и облекчи обслужването на нашите потребители с кадастрална и геодезическа информация.

 

– Министър Плевнелиев заяви, че според проектобюджета парите за АГКК за следващата година ще са в размер 10 милиона лева. Ключовата фраза за тази година е „При наличие на финансови средства“. Тази фраза вероятно е ключова и за следващата година?

 

– Реалните възможности за създаване на кадастрална карта и за изпълнение на геодезически дейности ще се разберат след приемане на Закона за държавния бюджет на Р България за 2011 г. и след разпределението на средствата вътре в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

– Кога ще научим какви са целите на АГКК за 2011 г.?

 

– Основните, стратегически цели на АГКК са увеличаване на покритието на страната с кадастрална карта и осигуряване на съвременна, актуална, геодезическа и картографска информация. Приоритетни при създаването на кадастралната карта ще бъдат всички райони на гр. София, Черноморското крайбрежие, по-големите общински центрове, както и териториите, предвидени за големи инфраструктурни обекти.

Успоредно с работата по постигането на целите по отношение на покритие с карти, Агенцията трябва да работи и по други важни приоритети – подобряване на обслужването на клиентите ни, развитие на информационната система на кадастъра, усъвършенстване на законодателството, увеличаване на броя на изнесените работни места и т.н. С приемането на ЗИД на ЗКИР от Народното събрание ще следва да се актуализират свързаните подзаконови актове, а с въвеждането на БГС 2005 ще бъдат разработени и наредбите по Закона за геодезията и картографията.

 

– Колко процента от приходите на АГКК към държавния бюджет трябва да се върнат по закон в агенцията? Предприемате ли стъпки тези средства да се върнат в АГКК, т.е. да се спази ЗКИР?

 

– Съгласно чл. 11, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) 75 на сто от приходите от такси, събрани по Закона за кадастъра и имотния регистър и по Закона за геодезията и картографията трябва да се върнат в бюджета на АГКК за създаване на кадастъра и геодезически дейности, за подобряване и развитие на материалната база на Агенцията, за повишаване на квалификацията на служителите и др.

Както бе споменато очакваме през 2010 г. размерът на приходите от такси да достигне около 16,6 мил. лв. Т.е. от тези приходи би трябвало не по-малко от 6 мил. лв. да бъдат инвестирани в кадастрални и геодезически дейности. Заявка към МРРБ за тези средства сме правили многократно.

 

– Имате ли идеи за алтернативно финансиране на агенцията по европейски програми?

 

– АГКК е активна в кандидатстването по европейски програми, като със собствени експерти разработва проектни предложения. От началото на годината АГКК е кандидатствала за финансиране по линия 3.1 на оперативна програма „Административен капацитет“ за финансиране на въвеждането на електронни услуги. В момента се разработва предложение по линия 1.6 от същата програма за финансиране на транснационално сътрудничество между АГКК и подобните на нея организации в Холандия и Португалия – в областта на добро управление, прозрачност в работата, контрол над дейността, е-обучение и трансфер на знания и добри практики между партньорите.

АГКК планира да кандидатства по предстоящите двустранни програми, които ще се финансират от Норвегия и Швейцария, като за целта работи в тясно сътрудничество с Агенцията по околна среда за създаването най – общо казано на ГИС на сметищата в България.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us