Геодезия

АГКК с поръчка за подвижни стелажи

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за нуждите на СГКК“, по 4 (четири) обособени позиции“. Обособените позиции включват службите в гр. Бургас, гр. Ловеч, гр. Пловдив и гр. Стара Загора. Общата прогнозна стойност и за четирите е 200 хил. лв. без ДДС. Оферти се приемат до 17:30 ч. на 25.10.2017 г. в деловодството на АГКК.

Документацията е достъпна на интернет страницата на АГКК на адрес: https://www.cadastre.bg/public-contracts/proektirane-izrabotka-dostavka-i-montazh-na-podvizhna-stelazhna-sistema-za-sgkk.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us