Геодезия

АГКК с указания за нови срокове за услуги и отстраняване на нередности

Агенцията оп геодезия, картография и кадастър публикува методика, по която се преизчисляват сроковете за получаването на услуги и за отстраняване на нередности, променени заради извънредното положение.

  1. Указания за отстраняване на нередовности – ако съобщението е получено по време на извънредното положение или срокът за отстраняването им изтича по време на същото, следва да се изчака лицето да отстрани нередовностите до 13.06.2020 г. включително. В случай че указанията са изпълнени, преписката следва да се процедира без да се изчаква посочената по – горе дата. Този срок е конкретно определен.
  2. Уведомления по чл. 26 АПК – ако съобщението е получено по време на извънредното положение или срокът за становище/възражение изтича по време на същото, следва да се изчака лицето да предостави такова до 13.06.2020 г. включително. Този срок е конкретно определен. Ако всички заинтересовани са дали становище/възражение, преписката следва да се процедира без да се изчаква посочената по – горе дата.
  3. Жалби /уведомления по чл. 61 АПК/ – срокът за подаване на жалби е 14 дневен. По време на извънредното положение същият беше спрян. Той започва да тече след изтичането на 7 дни от 13.05.2020 г., т.е. от 21.05.2020 г. За уведомленията, които са получени по време на извънредното положение, срокът за подаване на жалби тече от 21.05.2020 г. и изтича на 04.06.2020 г. В случай че срокът за подаване на жалба е започнал да тече преди извънредното положение като същото го е спряло без той да е изтекъл напълно, след 21.05.2020 г. продължава да тече остатъкът от 14-те дни. Например, ако уведомлението е получено на 10.03.2020 г. до 13.03.2020 г. са изтекли 2 дни. Остават да текат 12 дни след 21.05.2020 г., следователно срокът за жалба ще изтече на 01.06.2020 г.
  4. Указания относно обявените на таблото съобщения. В случай че уведомлението е качено преди обявяване на извънредното положение като 7-дневният срок изтича по време на същото или ако обявлението е качено по време на извънредното положение, същото се счита за редовно връчено след изтичането на 7-те дни. Срокът следва да се определи съобразно т. 1, 2 и 3 от настоящите указания.
  5. Обявления, качени на табло след отмяна на извънредното положение: същите следва да стоят на таблото в 7 дневен срок, след изтичането на който се считат за връчени. Спрямо тях се чака изтичането на съответния определен срок без да се прилагат т. 1, 2 и 3 от настоящите указания и мерките по Закона за извънредното положение.
  6. По отношение на писмата, изпратени на заинтересованите лица, но непотърсени от тях по време на извънредното положение и върнати в Службата по геодезия, картография и кадастър в цялост – да се приеме, че същите са връчени и не следва да се изпращат нови писма. Срокът в този случай се определя по реда на настоящите указания.
  7. Срокът на валидност на удостоверенията за приемане/неприемане на проект за изменение на КККР, скица-проект и схема-проект, който изтича по време на извънредното положение, се удължава до 13.06.2020 г., независимо от датата на издаването им.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us