Геодезия

АГКК със заповеди за отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 83 от 25.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-116 от 04.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Челопеч, община Челопеч, област София;

Заповед № РД-18-266 от 09.09.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сухаче, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № РД-18-268 от 14.09.2020 г. – за одобряване на кадастралния регистър за недвижимите имоти за самостоятелни обекти с идентификатори 68134.100.111.1.23 и 68134.100.111.1.25, намиращи се в сграда с идентификатор 68134.100.111.1 в район „Средец“, Столична община, област София(столица).

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед № РД-14-116 от 04.09.2020 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 26.10.2020 г., вкл.).

Отворена

В ДВ, бр. 84 от 29.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-117 от 14.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землища на с. Зайчино ореше, с. Сечище и с. Стан, община Нови пазар, област Шумен;

Заповед № КД-14-118 от 14.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Беджене, с. Писарево, с. Преселка и с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен;

Заповед № КД-14-119 от 14.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на гр. Българово и с. Миролюбово, община Бургас, област Бургас;

Заповед № КД-14-120 от 14.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Изворище, община Бургас, област Бургас;

Заповед № КД-14-121 от 14.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Златитрап, с. Кадиево и с. Оризари, община „Родопи“, област Пловдив.

  Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 29.10.2020 г., вкл.). 

В ДВ, бр. 84 от 29.09.2020 г. е обнародвана Заповед № РД-18-267 от 14.09.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия на с. Пожарево, община Тутракан, област Силистра.

  Заповедта влиза в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us