Геодезия

АГКК със заповеди за създаване на КК и КР

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор както следва:

Заповед № РД-16-13 от  13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на: с. Българчево, с. Бучино, с. Габрово, с. Дебочица, с. Делвино, с. Дренково, с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия, с. Логодаж, с. Обел, с. Падеш и с. Селище, община Благоевград, област Благоевград. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 27.06.2019 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Заповед № РД-16-14 от  13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на: с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново – без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Благоевград, с. Балдево, с. Гърмен, с. Ковачевица, с. Осиково, с. Рибново и с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 27.06.2019 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Заповед № РД-16-15 от  13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на: с. Бело поле, с. Бистрица, с. Горно Хърсово, с. Дъбрава, с. Зелендол, с. Изгрев, с. Марулево, с. Мощанец, с. Покровник, с. Рилци и с. Церово, община Благоевград, област Благоевгради. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 27.06.2019 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Заповед № РД-16-16 от  13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на: с. Брезница и с. Корница, община Гоце Делчев; с. Горна Сушица, с. Лиляново, с. Пирин, с. Плоски и с. Сугарево, община Сандански; с. Илинденци и с. Струмяни, община Струмяни; с. Брежани, с. Градево и с. Сенокос, община Симитли. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 27.06.2019 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Същевременно е одобрен кадастъра на редица населени места  – виж тук

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us