Геодезия

АГКК се раздели на две дирекции, реши кабинетът

Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ в Агенцията по геодезия, картография и кадастър се разделя на две дирекции: „Кадастрална и специализирани карти“ и „Геодезия и картография“ като функциите й се поемат от новите две дирекции.
Това се предвижда с приетото днес от правителството Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Промените са свързани с приключването на преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, в резултат на което отпадат задълженията на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ по изпълнение на тази дейност.
С преструктурирането на специализираната администрация на АГКК няма да се променя досегашната обща щатна бройка на ведомството, а числеността на служителите в новите дирекции се намалява от 39 на 30 щатни бройки.
Останалите 9 щатни бройки от досегашната дирекция се прехвърлят към службите по геодезия, картография и кадастър. По този начин ще се обезпечат ресурсно службите, за да се подобри обслужването в тях.
В изпълнение на изискванията на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност се създава длъжността „Служител по мрежова и информационна сигурност“, който е на пряко подчинение на изпълнителния директор на АГКК.
След извършване на изменението общата численост на АГКК от 417 щатни бройки се запазва, като общата администрация на агенцията се състои от една дирекция „Административно – правно и финансово обслужване“ – 33 щатни бройки, специализирана администрация, състояща се от дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ – 15 щатни бройки, дирекция „Геодезия и картография“ – 15 щатни бройки, дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – 15 щатни бройки, служби по геодезия, картография и кадастър – 334 щатни бройки, както и изпълнителен директор, главен секретар, служител по сигурността на информацията, финансов контрольор и служител по мрежова и информационна сигурност.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us