Геодезия

АГКК стартира обучения на вътрешни и външни институционални потребители

От днес (26.06.2017 г.) стартират обучения на вътрешни и външни институционални потребители на АГКК, в изпълнение на проект по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обученията ще се провеждат от обединение „Експерти в действие“, спечелило обществена поръчка с предмет „Oбучение на вътрешни и външни институционални потребители“ с договор от 30.05.2017 г.

Ще бъдат формирани 30 групи, всяка с по 20 участника, разпределени на регионален принцип (в шестте района за планиране).

Целева група на участниците в обучението са служители на общинските администрации, общинските служби по земеделие, службите по геодезия, картография и кадастър и нотариуси.

Обучението ще се проведе в два модула – „Работа с портала за електронни административни услуги на АГКК – КАИС. Специфики в процеса на обработване на постъпили заявления, изготвяне и предоставяне на актуални кадастрални данни на клиентите.“ и „Спазване и прилагане на разпоредбите на ЗКИР и приложимата нормативна уредба във връзка с предоставяните от АГКК услуги чрез КАИС.“

В рамките на дейността е предвидена възможност за участие на представител от всяка общинска администрация и всяка общинска служба по земеделие.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us