Геодезия

АГКК утре отваря ценови предложения за обществената поръчка за няколко общини

На основание чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки АГКК информира, че откритото заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения от офертите подадени за участие в обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с.Самуил, гр.Антоново и гр.Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново“ по 9 (девет) обособени позиции, ще се проведе на 10.09.2019 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК)  – ГР. София, ул. „Мусала“№1. 

На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us