Геодезия

АГКК с конкурси за две свободни длъжности

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжностите:

Главен експерт „Геодезия“ в отдел „Геодезия и картография”, дирекция „Геодезия, картография и кадастър”

Старши експерт в отдел „Човешки ресурси, деловодно обслужване и връзки с потребители“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“.

Документи за участие в конкурсите се подават в 10-дневен срок (до 17.30 ч. на 18.02.2019 г.) от публикуване на обявлението в деловодството на АГКК – гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

Подробна информация за условията за кандидатстване се намират на интернет страницата на агенцията на адрес: https://www.cadastre.bg/jobs.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us