Геодезия

АГКК започва изменение за отстраняване на ЯФГ

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в:
с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас;
с. Дичин, с. Леденик, с. Русаля, с. Хотница, община Велико Търново, гр. Горна Оряховица, с. Крушето, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново;
с. Ботево, гр. Вълчедръм, Горни Цибър, с. Долни Цибър, с. Златия, с. Игнатово, с. Мокреш, с. Разград, с. Септемврийци, с. Черни връх, община Вълчедръм, област Монтана;
с. Белотинци, с. Винище, с. Вирове, с. Горна Вереница, с. Доктор Йосифово, с. Долна Вереница, с. Долна Рикса, с. Липен, с. Славотин, с. Стубел, с. Студено буче, област Монтана.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
Същевременно в ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-37 от 12 ноември 2019 г. – одобрено изменение в КККР на гр. Сливница, община Сливница.
Заповед № КД-14-39 от 13 ноември 2019 г. – одобрено изменение в КККР на с. Вардун, община Търговище.
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването им в „Държавен вестник“ по реда на АПК пред административния съд по местонахождение на имотите.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us