Геодезия

АГКК започва производство за отстраняване на ЯФГ

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Крушевец, община Созопол; с. Ново Паничарево и с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас.

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 21.08.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 70 от 07.08.2020 г. е обнародвана Заповед № КД-14-77 от 17.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Самуилово, община Петрич, област Благоевград.

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 08.09.2020 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us