Геодезия

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА АГРОХОЛДИНГ

„Геодетект” ЕООД изработва ГИС за селското стопанство на базата на разработения в Конструкторско бюро (КБ) „Панорама” (Русия) комплекс от геоинформационни системи. В комплекса влизат:  ГИС „Панорама АГРО”, „Панорама АВТО” и „Панорама ЗЕМЕДЕЛИЕ”.

Неговото предназначение е решаването на широк спектър от задачи в областта на растениевъдството. Мониторинг на превозните средства, водене на регистър за историята на обработваемите площи, технологично планиране и анализиране и това далеч не е пълният списък от възможности.

Осигурена е връзка към отворени източници на пространствени данни. Това може да са както сателитни изображения с различна точност, така и разнообразна картографска информация: метеоданни, растителност, пожароопасност, пътна обстановка и др. Заедно с оперативната информация за придвижването на техниката и състоянието на реколтата, тази допълнителна информация дава възможност за вземане на различни решения от собственици, инвеститори и застрахователи.

Разчетът на препоръчителните дози минерални торове помага за създаване на система за наторяване с помощта на ГИС „Панорама АГРО” или „Панорама ЗЕМЕДЕЛИЕ”.

Интеграцията с други продукти на КБ „Панорама” – GIS WebServer AGRO, ГИС Сървър, GIS WebServer, GIS WebService и GIS WebFeatureService позволява изграждането на корпоративна ГИС интегрирана система за планиране ресурсите на предприятието (ERP system). Така например GIS WebServer AGRO позволява организирането на уеб достъп до картографските и атрибутните данни на ГИС „Панорама АГРО” и „Панорама ЗЕМЕДЕЛИЕ”.

         В статията се анализира опита на един от най-големите агрохолдинги в Украйна – Agricom Group, при внедряване на геоинформационни технологии в селскостопанското производство.

Внедряването на нова технология в агрохолдинга е предшествано от анализ на дейностите на структурните подразделения, преразглеждане на вече съществуващите механизми за решаване на задачите и възможните методи за подобряването им. По друг начин казано – определяне на вътрешните потребности и съпоставянето им с предлаганите продукти на пазара.

Първо е необходимо да се създадат бази данни на земеделските имоти с възможност за експорт на информацията в корпоративната интегрирана система за планиране ресурсите на предприятията (ERP – system). Второ, нужно е осигуряване на оперативен достъп до технологичните карти на полетата и техните паспорти. И трето, база данни на местонахождението на техниката с възможност за контрол на използваното гориво.

За внедряване на ефективна логистика на предприятията от агрохолдинга е нужно да се въведе блокова система за управление на растениевъдството. За реализацията й трябва да бъде проведен анализ на технологичните карти на полетата, привързването им към конкретната местност, контрол на техниката в режим реално време и архивните данни. В резултат се получава условна схема „контури на полетата – местност – техника”.

Пазарът предлага много и различни варианти за решение, но водейки се от критерии като комплексност, функционалност и съотношение цена/качество, ръководството на холдинга взе решение, което позволява с помощта на минимален брой програмни продукти да се създаде гъвкава, пълноценна и универсална система за управление на агробизнеса, с възможност за нейното конфигуриране в зависимост от изменението на потребностите. Ръководството на агрохолдинга избра продуктите, разработени от КБ „Панорама”.

Изхождайки от потребностите на агрохолдинга, специалистите на „Панорама Консалтинг” (Украйна) разработиха следната структура на проекта:

1. Корпоративна система за управление на аграрните технологии.

Отправна точка за реализацията на проекта бе определянето на точните контури на полетата. Това позволи да се рационализира бюджетът на компанията, тъй като той пряко зависи от количеството обработвани хектари.

След това с помощта на ГИС „Панорама АГРО“ бе създадена единна база данни на полетата и историята на тяхната обработка. Програмното осигуряване позволява да се анализира всяко поле, да се добавят матрици на релефа и да се създават тематични карти. Също така в системата бе включен спътников мониторинг за състоянието на посевите и ежеседмично се извършват консултации за състоянието на биомасата на полетата на агрохолдинга. (Фиг.1)

Geodetect Geomedia br-5-2015 fig-1sm

Фиг.1. Контрол на състоянието на посевите.

Имайки в системата цялата тази базова информация за полетата и данните от спътниковия мониторинг, ръководството получава възможност да провежда детайлен анализ на получената реколта и да определи какво точно е повлияло на крайния резултат.

2. Корпоративна система за управление на земеделските земи.

Използвайки ГИС „Карта 2011“, бе създадена единна електронна карта на земеделските участъци на компанията, към която е привързана базата данни с договорите за аренда, формите за въвеждане на данни и шаблоните за генериране на отчети.

С помощта на ГИС Сървър се разграничават правата за достъп в отделните подразделения. Това осигурява защита на данните и значително повишава ефективността на работата на сътрудниците.

Свързването на тази система с електронната карта на полетата позволява да се контролира движението на земеделските участъци като обекти на собственост.

Компанията AgricomGroup получава добра визуализация и аналитика на земеделските участъци, което облекчава планирането и провеждането на оперативния мониторинг на техните изменения.

3. Корпоративна система за GPS-мониторинг на техниката, агрегатите и автотранспорта.

На третия етап от проекта бе внедрена система за управление на техниката. (Фиг.2) Тя включва в себе си система за комплексен отчет на горивото по веригата бензиностанция – бензиновоз – техника – разход на полето, диспечерска служба и система за оперативно планиране и отчет на фактическата работа на селскостопанската техника на агрохолдинга.

Geodetect Geomedia br-5-2015 fig-2sm

Фиг.2. Контрол на работата на техниката.

Това веднага позволи да се намалят разходите на компанията за гориво с повече от 500 литра за един календарен месец, благодарение на създаването на прозрачната верига на движение на горивата и смазочните материали, въвеждането на отчет и контрол на качеството и обема на извършените работи.

Компанията AgricomGroup активно се развива. Проектът е интересен, защото съчетава в себе си системен подход и комплексно решава проблемите на управлението. Внедряването на проекта дава положителни резултати на агрохолдинга.

Трябва да се отбележи, че днес иновационните технологии са незаменима част от всеки отрасъл. Те значително повишават производителността на предприятията. Отчитайки ориентацията на AgricomGroupкъм най-новите технологични решения и интензивния ръст в направлението растениевъдство, автоматизирането на системата за управление се превръща в необходимост.

Внедряването на съвременните технологии в растениевъдството повишава контрола на активите на компанията, прозрачността на процесите и намалява рисковете за бизнеса както в краткосрочна, така и в дългосрочна перспектива.

Статии, описващи детайлно отделните процеси и използването на ГИС технологиите в земеделието, са публикувани в предишни броеве на списанието.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us