Геодезия

Българска геодезическа система 2005 – история и бъдеще

Инструкцията за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни ще е готова до 10 февруари догодина

инж. Виолета Коритарова е директор на дирекция „Геодезия и картография“ в АГКК. Работи в агенцията от 2009 г. Основната задача на дирекцията е да администрира и координира дейностите и процесите в областта на геодезията и картографията, както и да създава необходимите условия за развитието им. Завършила е строителния техникум „Христо Ботев“, гр. София, след което УАСГ – специалност ГФК.

 

 – Какво е това постановление № 153 от 29 юли 2010 г. за въвеждане на „Българска геодезическа система 2005“, обнародвано в Държавен вестник, брой 61 от 6 август 2010 г.? Каква е целта му?

 

– С постановлението се въвежда Българска геодезическа система 2005 за територията на Република България и се отменя Постановление № 140 от 04 юни 2001 г. на Министерския съвет.

Постановлението на министерския съвет (ПМС) № 140/2001 г. е първият документ, в който се дефинира геодезическата система и се определя геодезическата система за територията на Република България под наименованието „Българска геодезическа система 2000“ (БГС 2000). Постановлението само определяше БГС, но не я въвеждаше. БГС 2000 включваше фундаменталните геодезически параметри на GRS80 – глобалната референтна система от 1980 г., приета от Международния съюз по геодезия и геофизика в Канбера, Австралия: геодезическата коoрдинатна система ETRF89, реализирана чрез Европейската геодезическа мрежа EUREF, системата от равнинни координати, базирани на ETRF89 и конформната конична Ламбертова проекция с два стандартни паралела и един цен трален меридиан, която да се използва за всички граждански приложения.

За въвеждането на една координатна система са необходими геодезически точки, които да я материализират, а към 2001 г. такава плътна мрежа не съществуваше.

Положителното на постановлението е, че то даде основание да се създаде GPS мрежа. Дотогава съществуващите точки с GNSS координати са резултат от две кампании през 1992 г. и 1993 г., при което са определени първите 15 точки, от така наречената мрежа BULREF – първата реализация на Европейската земна коор динатна система ETRS89 в България.

Създаването на нова Държавна GPS мрежа се инициира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерство на отбраната. Подготви се споразумение за извършване на измервания и за създаване на такава мрежа. През периода 2003 – 2005 г.  Военногеографската служба (ВГС) създава Държавната GPS мрежа, определена в Европейската координатна система и одобрена от подкомисията на Международната асоциация по геодезия за Европа – EUREF.

На 25 януари 2006 г. комисия, създадена със заповед на министъра на отбраната провежда заседание за приемане на резултатите от определянето на основния клас точки. Протоколът за приемане на резултатите с основание се счита за начало на влизането в действие на държавната мрежа и основна стъпка за влизане в сила на Геодезическа система 2005. С този протокол се утвърждава изработването  на проект на Постановление на министерския съвет за въвеждане на Българска геодезическа система 2005 г.

За Държавната GPS мрежа се въвеждат понятията основен клас и второстепенен клас, като основния клас включва 112 точки. Общият брой на точките на държавна мрежа е 473 точки, включващи и мареографните станции в Бургас и Варна. Обработката на мрежата е извършена в Централната лаборатория по висша геодезия (ЦЛВГ) със специализирания софтуер Bernese.

 

 

– Какво следва от това?

 

– През 2001 г. все още нямаше  закон за геодезията и картографията. Той бе приет от НС  през 2006 г. и в него се регламентира всичко свързано с Българската геодезическа система и геодезическите мрежи.

ПМС №153 от 2010 г. въвежда на БГС 2005 чрез Наредба № 2 за дефиниране, реализация и поддържане на БГС, в изпълнение на чл. 12, ал. 2 от Закона за геодезията и картографията.

Сега вече имаме мрежа, имаме Постановление на МС, както и Наредба № 2, публикувана в Държавен вестник брой 62, от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система. Съгласно разпоредбите на наредбата следва да се изработят две инструкции – инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на GNSS и инструкция за преобразуване на съществуващите геодезически и карто графски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005″.

С Наредба № 2 от 2010 г. се въвежда UTM проекция, която е универсална и глобална. Ламбертовата проекция е безспорно подходяща за територията на България, но тя е ло кална проекция и няма връзка със съседните  държави Гърция, Сърбия, Турция, и Ру мъния, които използват Гаусови координати, а въпросът с трансформация на координати не се решава.

Трансформацията на материалите и данните при въвеждане на една нова геодезическа система е другият основен въпрос. До този момент имамe пет координатни системи  – 1930 г., 1942 г., 1942/83 г., 1950 г., 1970 г. При Координатна система 1970 г., която има 4 зони, се използва Ламбертова ко нична проекция. В Европа например само в три държави се налагат Ламбертовите коор динати – Франция, Белгия и Естония. Във всички други държави в Европа масово са въведени Гаусовите координати – дали ще е Гаусова класическа проекция, както при нас е било още през 1930 г., или ще е UTM проекцията с пресичане на цилиндъра – е друг въпрос.

 

 

– Съществува ли проблемът с контактните зони?

 

Ще имаме две 6-градусови зони, но специално за кадастъра тази система ще бъде направена  за 3-градусови зони, за да се преодолеят големите деформации в края на зоните. Важното е, когато има деформации, те да могат да бъдат точно изчислени и въведени.

Инструкцията, за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005″, която е много важна,  ще реши и въпроса с контактните зони.

 

– Кой ще напише тези инструкции?

 

 – Това са важни и много необходими документи, чрез които ще се реализира Българската геодезическа система и по тези задачи се работи усилено от доста време. Има добри специалисти в тази област и ще направим всичко необходимо, за да се изработят, обсъдят и приемат инструкциите, за да продължи  работата и се трансформират координатите.

Цялата документация по въвеждане на БГС 2005 се работи от много време и с необходимата съгласуваност на документите. Инструкцията за GNSS с приложения е направена, предстоят обсъждания, които обяснимо ще доведат до някои промени и подобрения.

Инструкцията за преобразуване на съществуващите геодезически и карто графски ма териали и данни в „Българска геодезическа система 2005″ е много необходима и тя трябва до 10 февруари догодина да е факт. След като бъде готова, ще е ясна практиката за прилагането на съответната координатна система.

 

 – Колко време смятате, че тази нова система ще е актуална за България, каква давност прогнозирате, че ще има тя?

 

 – Тази система ще съществува, докато не се измени дефинирането й в наредбата и се извърши ново преизмерване на държавната GPS мрежа към нова епоха, примерно 2015 – 2020 година. Тогава може да се проведе нова кампания и се определят новите коор динати на тези 473 точки. Това няма да промени драстично координатите на точките. Координатите като стойности ще се променят, но като концепция ще си остане 2005.

 

 

 – Всеки път се опитваме да се сравняваме с останалия свят, какво ще ни помогне тази система да работим с НАТО и с Европейския съюз?

 

 – България е член на НАТО, там отдавна се използва UTM проекцията и координати, свързани с GRS80. От 2007 г. сме в състава на  Европейския съюз, с това Постановление се присъединяваме към ЕС и в областта на геодезията. Макар че ние сме се присъединили още през 2006 г. с държавната GPS мрежа.

Като членове на ЕС от една страна и като използваме единна геодезическа основа от друга, ще имаме възможност да говорим на един език с чуждестранните колеги в областта на геодезията, за карти, за координати.

Въвеждането на нова геодезическа система е необходима предпоставка и основание както за планиране и програмиране на дейностите в областта на геодезията, картографията и кадастъра, така и за постигане на съгласуваност с европейските и световните стандарти в тази област.

Реализирането на БГС 2005 е предпоставка за изпълнение изискванията и на Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), за чието прилагане нашата страна има задължение като член на ЕС.

Най-общо, положителният ефект се състои в следното: унифициране на геопространствената информация, създавана и поддържана за територията на страната от различните ведомства, общините и юридически лица; попълване на геопространствената информация за територията на държавите от Европейския съюз.

 

 

 – Какво предстои от тук нататък?

 

 – С въвеждането на БГС 2005 чрез Наредба № 2 от 30.07.2010 г. се дава възможност да се разгърне работата и да се разработи цялата нормативна база, заложена в Закона за геодезията и картографията.

Трябва да се направи нова Наредба за държавната Едромащабна топографска карта. Работи се Наредба за аерозаснемането. Следващи стъпки са нови наредби свързани с Държавната геодезическа мрежа, Геодезическите мрежи с местно предназначение, Държавната нивелачна мрежа, Държавната гравиметрична мрежа, Държавните топографски карти и др.

 

 

 – Колко ще струва на държавата новата геодезическа система?

 

– Най-същественият  и основен момент за въвеждане на БГС 2005 е създаването на Държавната GPS мрежа, който включва проучване и измерване на основния клас и второстепенния клас точки. Това са разходи, които вече са направени. Благодарение на тази свършена работа, ще може да се надгражда и извърши целият процес на въвеждане на новата система.

Разходи ще са необходими за създаване на инструкция и софтуер за преобразуване на геодезическите материали и данни, трансформиране на цифровата кадастрална карта в БГС 2005, преизчисляване и/или трансформиране в БГС 2005 на координатите на точките от ГММП, създадени по землища във връзка с кадастралната карта на страната.

Преминаването на наличната пространствена информация за територията на страната в БГС 2005 ще се извършва по приоритети,  както и поетапно при обновяване на различни геодезически, картографски и кадастрални материали и данни.

Чрез въвеждането на БГС 2005 се създават условия за прилагане на GNSS технологията и реализиране на единна геодезическа основа, осигуряваща стандартизирани и съвместими геопространствени материали и данни.

 

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us