Геодезия

Българските общини по пътя на интелигентната трансформация

iSofMap – Умната система на столицата

XII-та годишна среща на местните власти в Албена

Светлана Илиева, „ГИС – София“ ЕООД

100308389238f562a1e9e76e413b6b28becb4d16 Custom

Дванайстата годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), се проведе на 15-17 октомври в к.к. „Албена”. Традиционно в рамките на събитието бяха реализирани редица прояви – конференции, паралелни форуми и съпътстващи събития, които за поредна година предоставиха възможност за среща и обмяна на опит и добри практики както между самите общини, така и между общините и бизнеса.

Тазгодишното събитие бе посетено от над 750 представители на общините, кметове, председатели на общински съвети, заместник-кметове и експерти. Сред гостите на Годишната среща на местните власти бяха Бойко Борисов, министър-председател на Република България, Томислав Дончев, заместник министър-председател, министрите на околната среда и водите Нено Димов и на регионалното развитие и благоустройството Николай Ненков, председателят на ДА „Електронно управление“ Росен Желязков, председатели на парламентарни комисии, заместник-министри, експерти.

ОБЩИНСКО ЕКСПО ‘2017

По време на форума традиционно бе проведено и изложението Общинско ЕКСПО‘2017. Своите общини бяха избрали да представят Правец, Варна, Банско, Габрово, Минерално бани област Хасково. От технологичните компании със щандове присъстваха Siemens, Vivacom, Here и други, както и Фондът за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД. Събитието дава поле за представяне на стоки и услуги за публичния сектор, които допринасят за по-доброто качество на живот и осигурява пряка комуникация между общините, неправителствения сектор и бизнеса. Изложението спомага за създаването на подходящи форми и среда за по-добра комуникация, в която да се генерират инициативи, партньорства и най-вече възможности за реализиране на нови проекти.

bd9e69c6f15149c189cdce54346c6035aa23c9fd Custom

2ef11a5a2719a90b0265bd60ad463666155c9493 Custom

ДИСКУСИИ И ПАНЕЛИ

Сред актуалните теми и акценти, които намериха място на Годишната среща на местните власти, бяха проблемите и предизвикателствата пред българските общини в процеса на изграждане на електронно управление и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, предлагането на удобни и достъпни административни услуги, алтернативи за финансиране управлението на отпадъците и други въпроси на устойчивото общинско развитие.

През първия ден бяха проведени паралелно обучителни и партньорски форуми по темите – Устойчиво развитие на българските общини, Алтернативи за финансиране на управлението на отпадъците, Актуални аспекти в работата на общинските съвети, Интелигентна община или интелигентен начин на управление.

Обсъжданите теми през втория ден бяха в областта на Електронното управление и намаляване на административната тежест и партньорството между властите. По време на официалната част бе подписано Споразумение за сътрудничество между Министерски съвет и НСОРБ. Връчени бяха ежегодните награди на НСОРБ. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков отличи 17 общини с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

Последния ден бяха проведени паралелни дискусионни форуми по темите: Общинската социална политика – възможности и надграждане; Устройство на територията и жилищна политика; Общините и държавата – заедно за по-чиста околна среда; Развитието на селските райони – перспективи и ресурси.

ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ

3bcd19184b04a3f651d359e341ad97e4a4d2b4e7 Custom

За трети път в рамките на Годишната среща на местните власти бе реализирана конференцията Интелигентна трансформация на общините „Интелигентна община или интелигентен начин на управление“. Форматът на изданието отново срещна представители на общините от цяла България. Кметове и заместник-кметове на общини, секретари, главни експерти, служители и представители на общинската администрация представиха своите проекти, обмениха опит и споделиха своя напредък по пътя на трансформацията към една по-интелигентна градска среда, към един по интелигентен начин на управление, комуникация, диалог и обслужване на гражданите и бизнеса.

Представените примери попадаха върху темите за интелигентна градска среда чрез технологични иновации: отваряне на данните, бърз мониторинг и реакция при бедствия и аварии чрез GIS системи, осигуряване на сигурна градска среда чрез видеонаблюдение, интелигентно картографиране в облака, умни, свързани и анализиращи информацията устройства, комуникационни решения за умния град и др.

Водещи теми в дискусиите бяха тези за местните власти като иноватор и умни решения за по-добри условия за живот в интелигентните населени места.

Своите добри практики и интелигентни трансформации представиха общините Добрич, Габрово и Троян. Фокусът бе поставен върху внедрени и работещи инструменти в посока въвличане и превръщане на обикновения гражданин като контролираща сила и активен фактор в развитието на населените места. Споделени бяха механизмите, чрез които тези общини срещат и борят предизвикателствата по пътя им към „умни градове” – технологичните и иновативни решения, които внедряват. Като примери за работещи модели бяха дадени използването на електронни модули и платформи за подаване на сигнали, виртуална приемна, отворени заседания при обсъждане на бюджета, провеждане на демократични фестивали и др.

a423930c2ef01a6212b756dbd14c4f1f7448fafc Custom

iSofMap – ИНТЕЛИГЕНТНАТА СИСТЕМА НА СТОЛИЦАТА

iSofMap1 Custom

Един от въпросите днес, който стои пред общинските и държавни структури и който интересува гражданите и бизнесът във взаимната им комуникация, вече не е дали и кои данни, съдържани в тези структури ще бъдат отворени и публично достъпни, а кога това ще е случи. Въпросът за отварянето на данни, облекчаването на потребители, чрез осигуряване на възможност за ползване на отдалечени административни услуги все повече навлиза в тези структури.

Като добър пример и практика в тази насока, бе представен проектът iSofMap реализиран за територията на Столична община от общинското дружество „ГИС – София“ ЕООД.

ГИС – София е дружество към Столична община, създадено през 1999г. с предмет на дейност „Изграждане, поддържане и управление на информационна система на кадастралните, регулационните и застроителните планове на територията на Столична община”. Основната задача на компанията е оцифряването на кадастралните и регулационните планове на столицата и обединяването им в единна цифрова информационна система. Целта е да се подпомогне работата на общинската администрация и структури с геопространствени данни при вземане на решения във връзка с планиране и устройство на територията и при управление на общинската собственост.

Създадената в изпълнение на този договор географска информационна система носи името СОФКАР и далеч надхвърля първоначалния си замисъл. В системата освен кадастралните, регулационните и застроителните планове за територията на Столична община, се поддържат и множество други допълнителни данни като специализирани карти, ортофотопланове, адреси. Обединяват се разнообразни и огромни по обем бази с данни, съхранявани в различни административни структури и отнасящи се до имотите, сградите и цялостната инфраструктура на столицата.

iSofMap2 Custom

iSofMap3 Custom

Създадената от ГИС – София информационна система е разработена целенасочено за нуждите на Столична община и фирмата е основен и важен източник на информация за административното управление и обслужване на Столицата. Тези структури ползват пряк достъп до данните, чрез изграждана на телекомуникационна или интернет свързаност и инсталиране на специализиран софтуер.

В същото време компанията обслужва и частния сектор, като предлага услуги и на отделните частни собственици, бизнеса и всички с интереси в областта на недвижимите имоти. Именно за тази част от потребители ГИС – София разработва интернет приложението iSofMap. Това е продуктът, чрез който компанията осигурява лесен и удобен публичен достъп навсякъде и по всяко време до данните, които като общинско дружество съхранява. Приложението iSofMap е достъпно и може да се ползва от потребителите така, както им е удобно – на компютър или лаптоп, на таблет или мобилен телефон. Единственото, което е необходимо е достъп до интернет.

iSofMap Custom

По този проект компанията работи отдавна. Първоначалната версия на система, която да осигурява публичен и свободен достъп до кадастрална и друга специализирана информация в дигитална среда 24/7, съществува от 2006 г. Напредването и развитието на технологиите, начинът по който се случват нещата в онлайн пространството и идеологията на интернет услугите налагат промяна и разработване на приложението на базата на нова технология и платформа. Като резултат от 01.01.2017г. ГИС-София пуска изцяло обновена версия на iSofMap. Новата система е разработена от екипа на компанията и е с изцяло нов интерфейс, ребрандирана и с изключително лесна навигация.

Приложението разполага с различни карти – административна карта, карта на ОУП, регулация, кадастрален план, паметници на културата, велоалеи и др, като дава достъп до изключително богата база с данни. Всяка една от тези карти от своя страна включва разнообразни информационни слоеве, които се визуализират при различен мащаб на картата и които потребителят сам избира дали да включи или не. Зони, растителност, водни площи, имоти, сгради, улична мрежа, електропроводи, продуктопроводи, регулационни квартали и т.н., са само част от слоевете с информация, които са на ваше разположение.

За улеснение са предоставени няколко варианта на търсене. В зависимост от данните, с които разполагате може да търсите недвижим имот по различни критерии и параметри – улица, квартал, район, планоснимачен номер, кадастрален лист, УПИ, кадастрален район, землище, масив и др.

За показания и локализиран обект на картата може да включвате и изключвате слоеве с информация, и да наблюдава как този имот се позиционира на различните тематични карти. Свободно достъпни са справки даващи информация за местоположение и съседни имоти, граници, вид собственост и характеристики, като – предназначение на имотите, устройствена зона в която попадат, позволена плътност на застрояване, КИНТ, площ, етажност и конструкция на сградите и др.

Към този момент всички справки в iSofMap са напълно безплатни, като от компанията работят и над платен модул на системата, който ще позволява ползването и на платени услуги през интернет. Първите услуги, които се очаква да бъдат пуснати през интернет приложението (до края на годината) са комбинирана скица за пълна или частична идентичност, удостоверение за идентичност и извадка от цифровия модел. Така всеки, на който се налага да изпълнява сделки с недвижими имоти, да извършва изменения по регулационния план или други, за които се изисква удостоверяване на идентичност на имот от кадастралната карта с други карти, емисии и слоеве, вече ще могат да получат услугата онлайн срещу електронен подпис.

responsive new Custom

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

 • Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия
  Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

    На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us