Геодезия

Бизнесът се срещна с АГКК: Изходът от кризата се отлага за неопределено време


Проблемите, свързани с бюджета за изработването на кадастър и с нормативната уредба в областта на геодезията, бяха темата на среща на представители на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми с ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) в средата на юни.

Председателят на Асоциацията на геодезическите фирми Мишо Настев определи кадастърът като основа на ред и сигурност в държавата.

Първоначално изпълнителният директор на АГКК Александър Лазаров запозна геодезистите с работата на агенцията по нормативната уредба. Инструкция за преобразуване на съществуващите за територията на страната геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005″, която трябваше да бъде готова през февруари т. г., вече е представена в министерството на регионалното развитие. Очаква се основните ведомства да подкрепят предложението на агенцията. В напреднала фаза е наредбата за GPS, която в ще бъде поместена за обсъждане на сайта на агенцията. От миналата година се работи по наредба за фотограметрията, която претърпя много корекции от министерството на транспорта, министерството на външните работи, министерство на отбраната, Гражданската въздухоплавателна администрация и ДАНС. В момента има един вариант от 40 члена и 11 приложения, която дава нормативно пътя, по който би трябвало да се извършват работите с дистанционните методи. Когато наредбата бъде одобрена, тя също ще бъде поместена на сайта на АГКК. Агенцията работи по наредба за едромащабните топографски карти (ЕТК), като желанието е да не се копира старата.

Целта е при новата 5000-карта да има 100% ГИС покритие за страната, така че когато някой поиска ЕТК да може да си маркира зоната и да получи картата от базата данни.

В момента работят няколко колектива по различни задания – урбанизирана територия, гора, промишлена зона, земеделска земя, като използват всички данни – налични ЕТК карти, летене през 2006 г., летене през 2008 г., обследване на място. Очаква се различните колективи, използвайки различен софтуер, да дадат предложения как да изглежда наредбата за разработване на ЕТК. Резултатите се очакват до края на юли. Ръководството на АГКК обаче отбеляза, че не е започната работа по наредбата специализирани карти. Обещанието е от септември да се започне работата и по нея.

Измененията в закона по кадастъра са предадени от юни м.г. в министерство на строителството, но големият спор около него са и необходимите промените в ЗУТ, които ще последват. Промените, които са предприети, е ЗКИР да не засяга ЗУТ, за да бъде приет самостоятелно. В законодателната програма е предвидено в края на октомври законът за кадастъра да влезе в пленарна зала.

Опасенията, че бюджетът за кадастрални работи и догодина няма да се увеличи, което ще донесе още една година без търгове за кадастрални карти, бяха потвърдени. Според Лазаров, ръководството на агенцията за 2011 г. е поискало 35 милиона лева, а е получило 10,5 милиона лева. Обяснението на финансовото министерство е, че няма пари. Съмненията са, че държавата ще продължи рестриктивната си политика спрямо финансирането на геодезическите работи и през 2013 г.

На срещата се изказаха съмнения, че умишлено се спира работата по кадастъра, въпреки че е дейност, която има голяма възращаемост.

Агенцията няколко пъти е предлагала четири алтернативи за финасиране: целево финансиране за нуждите на кадастъра; възможност за заеми от банки и фирмите да поддържат кадастъра с тези заеми; да се връщат 75% от бюджета в кадастъра; финансиране от голяма международна финансова институция. Всички тези предложения са били отхвърляни от финансовото министерство.

Представителите на фирмите обърнаха внимание на факта, че през предишните години изискванията за участие в търговете, обявявани от АГКК, са  били много високи и са свързани с големи инвестиции от отделните фирми. В момента, при липса на поръчки, фирмите изкуствено поддържат персонал и техника, в очакване на раздвижване и нови търгове. Друг проблем в гилдията са предлаганите цени на услугите, които вече се различават драстично при отделните фирми.

Коментирано беше и непълноценното функциониране на съвета по геодезия.

Като евентуален изход от задънената улица е предложението от Асоциацията на геодезическите фирми за публично-частни партньорства. Лазаров поиска от бизнеса да създадат конкретни параметри на тези партньорства, които да бъдат представени в министерството. Настев отбеляза, че другата възможност е да се търсят и партньорства с общините.

Общото заключение от срещата беше, че АГКК и геодезистите са на обща позиция и ще се борят за инвестиции в геодезията. В противен случай в недалечно бъдеще може да се стигне и до закриване на АГКК, която в момента не работи пълноценно, заради орязания бюджет.

Бюджет 2011 г.: Няма пари

Официално становище на АГКК, след спирането на поръчките за кадастрални карти

– Колко от средствата за издръжка на АГКК за 2011 г. ще бъдат инвестирани в създаване на кадастрална карта и регистри?

– Бюджетът на АГКК за 2011 г. е равен на коригирания бюджет за 2010 г..Съгласно направените разчети в него няма предвидени средства за възлагане на нови ККР.

При намаляване на разходите за издръжка, намалени до минимум, могат частично да бъдат разплатени стари задължения по приети ККР.

– Каква ще е процедурата за евентуално възобновяване на същите поръчки? Ще бъде ли открита нова процедура за същите землища или при наличие на средства ще се възобнови изпълнението от същите изпълнители?

– Законът за обществените поръчки не предвижда спиране или отлагане на процедури. При тяхното прекратяване е предвидена възможност за обявяване на нова процедура със същия предмет ако са изтекли сроковете по обжалване или обжалването е приключило с влязъл в сила съдебен акт, потвърждаващ законността на прекратяването (чл. 40 от ЗОП).

– Възможно ли е тези поръчки да бъдат финансирани със средства на Европейската банка за възстановяване и развитие?

– АГКК е предприела всички действия за осигуряване на алтернативно финансиране на изграждането на ККР в т.ч. и финансиране от ЕБВР.

– Кой ще заплати обезщетение за вече извършената геодезическа работа от фирмите от 2008 г. насам, когато са били възложени поръчките?

– Няма „възложена поръчка“ по която възложителя, в лицето на АГКК, да не изпълнява своите задължения, макар и с цената на значителни усилия и понякога с известно забавяне на разплащанията.

– Каква е прогнозата за възобновяване на поръчките за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри? Каква сума от бюджета ще поиска догодина – 2012 г. министерството за създаване на кадастрална карта?

– В проекта за бюджет на АГКК ще залегнат суми за ККР. Въпрос на приоритети е тяхното осигуряване от министерство на финансите.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us