Геодезия

CADMin

Автоматизирано планиране на развитието на минните работи в откритите рудници

Методи Маждраков, Добриян Бенов, Георги Трапов

Книгата се занимава с проблемите и решенията, свързани с автоматизираното планиране на развитието на минните работи в откритите рудници. Тъй като рудникът е непрекъснато се придвижваща се в пространството система, се налага перманентното препроектиране и планиране на развитието на минните работи. За съжаление обаче у нас все още не се използват интелектуалните възможности на компютърните решения, а именно с тази задача – да информират читатели за тези възможности – се наемат авторите на книгата. си поставят задачата да посочат на нашата минна общественост предимствата на информационните технологии и в тази област.

Въведението изяснява същността на темата и представя специализираната система за минно планиране CADMin. Дефинират се конкретни решения при планирането на развитието на минните работи като вероятностна нелинейна и многокритериална задача. Показани са възможностите на метода на стохастичното моделиране („Монте Карло“), чиято философия най-добре отговаря на същността на минното производство.

Книгата е за широк кръг специалисти, които работят в открития добив на подземни богатства, на първо място – тези, в областите на минното планиране и информационните технологии.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us