Геодезия

CADMin

Автоматизирано планиране на развитието на минните работи в откритите рудници

Методи Маждраков, Добриян Бенов, Георги Трапов

Книгата се занимава с проблемите и решенията, свързани с автоматизираното планиране на развитието на минните работи в откритите рудници. Тъй като рудникът е непрекъснато се придвижваща се в пространството система, се налага перманентното препроектиране и планиране на развитието на минните работи. За съжаление обаче у нас все още не се използват интелектуалните възможности на компютърните решения, а именно с тази задача – да информират читатели за тези възможности – се наемат авторите на книгата. си поставят задачата да посочат на нашата минна общественост предимствата на информационните технологии и в тази област.

Въведението изяснява същността на темата и представя специализираната система за минно планиране CADMin. Дефинират се конкретни решения при планирането на развитието на минните работи като вероятностна нелинейна и многокритериална задача. Показани са възможностите на метода на стохастичното моделиране („Монте Карло“), чиято философия най-добре отговаря на същността на минното производство.

Книгата е за широк кръг специалисти, които работят в открития добив на подземни богатства, на първо място – тези, в областите на минното планиране и информационните технологии.

Автор

Теодора

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us