Геодезия

Да осигурим бърз отговор на промяната, да осигурим бъдеще на геодезията

Криси Поциу, президент на FIG

Заради значимостта на засегнатите теми, публикуваме със съкращения встъпителната реч към делегатите на работната седмица на Международната федерация на геодезистите FIG в София, изнесена от президента на федерацията Криси Поциу. Както е известно, България за втори път бе домакин на събитие от такъв ранг за геодезистите. Криси Поциу припомни, че през 1983 г. именно в София, в същата сграда на НДК е бил ХVІІ конгрес на организацията. Тя определи работната седмица като важна, заради прилагането на новия работен план на FIG, чиито акцент е разбирането за активна и адекватна реакция на променящите се условия.

Ключовата дума е промяна. Но всяка администрация на федерацията от края на ХІХ век говори за промяната като реалност в нашата професия.

Нашите предшественици видяха в ролята на геодезистите в дневния ред на обществото през 1938 г.; отбелязаха модерните технологии през 60-те години, развитието на пространствените решения 70-те години; ерата на информационните технологии и глобализацията през 90-те години на миналия век. Съвсем наскоро ние се съсредоточихме върху „очертаването на промяната“ и върху „посрещането на предизвикателствата.“

Днес осъзнаваме, че не можем да се управляваме промените, но можем да управляваме начина, по който реагираме на промените.

И трябва да реагираме интелигентно. Да продължим да подобряваме нашата ефективност, тъй като подготвяме геодезистите на утрешния ден. Защото знаем много добре, че промяната се случва и то се случва бързо! Разликата днес се крие във факта, че „бързината на реакцията“ е важен фактор в нашата тема.

Исторически погледнато, геодезистите винаги са имали важнароля. От смяната на граничните точки на имотите по време на прииждането на реката Нил в Египет преди повече от две хиляди години до определянето на местоположението на парцел земя от космоса днес.

Винаги, докато пазарите на земя са се развивали, геодезистите са служили на обществото не само чрез осигуряване на надеждна геопространствена информация, но и като ключови специалисти в процеса на управлението на земята, морето и урбанизираните територии.

Изучаване на промяната

Светът бързо се урбанизира. Голяма част от този растеж е в крайбрежните зони, като се търсят трескаво ресурси и жилища, което се отразява на всички области на икономиката, културата и живота. Освен всичко, става дума и за глобални климатични промени. Тази промяна налага търсенето на геопространствена информация за всички области – селското стопанство, водата и земята, жилищно настаняване, транспорта, управлението на отпадъците, реакцията при бедствия, пазарите на имоти и управлението като цяло.

Неотдавнашното бедствие в Непал напомня за нашата роля в реално време получаване на данни, за да се улесни спасяване на жертвите и възстановяването на засегнатите райони.

Променящи се икономики, пазари и социални потребности: сигурност на собствеността

Геодезистът е в основата на революцията на геопространствената информация. И в основата на пазара на недвижими имоти.

А в световен мащаб четвърт век стремително се осъществява промяна от планирана икономика към пазарна.

Правата на частна собственост са основен елемент на съвременните пазарни икономики. A признаване на правото на частна собственост е довело от своя страна до нуждата от регистрация на тези права, за да се осигури собствеността на земя и недвижимо имущество и да работи пазарът на недвижимите имоти. Геодезистите са в центъра на тази дейност.

opening speech Potsiou Sofia template 005

Проекти на Световната банка за собствеността

Световната банка също признава значението на сигурността на владението и финансира проекти в тази посока повече от 50 години. Например Световната банка отпусна повече от три милиарда долара за тези проекти. През 90-те години над милиард и 100 милиона долара са инвестирани в Европа и в Централна Азия за поземлената реформа, включваща 30 страни и засягаща 900 милиона души, покриваща 300 милиона имота.

В тези проекти земи се отдавала срещу ниска цена или безплатно на хората с цел икономическо развитие.

Много страни от този регион вече са направили забележителен икономически напредък; тези окуражаващи резултати дават оптимизъм за геодезистите, както и за гражданите на други развиващи се региони, които все още страдат от несигурност на собствеността, регистрацията на собствеността е непълна и нивата на бедност са високи.

Отговорно управление на собствеността

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) даде стратегически приоритет върху сигурността на собствеността, за да реформира администрацията на земята и особено тази за осигуряване на прехраната. FAO подкрепи съставянето на „незадължителните насоки за отговорно управление на собствеността“, одобрени от Комитета по световната продоволствена сигурност през 2012 г. и много страни в момента напредват в изпълнението на тези насоки.

Урбанизация

Урбанизацията днес е показател за развитие. В най-добрия случай, тя е съпроводена от икономика, носеща социални, екологични и икономически ползи.

Хората трябва да имат възможност да живеят там, където работят. Проучванията показват, че най-голямото натрупване на безработица има когато много хора живеят на големи разстояния от възможностите за работа.

Всеки месец 5 милиона души стават „граждани”, прииждайки в градовете. Местните власти обаче имат ограничени възможности за предоставяне на достъпна градска земя и подходящо жилище.

opening speech Potsiou Sofia template 008

Нарастващата пропаст за нуждата от жилища

Налице е нарастваща нужда от жилища. Изчислено е, че 863 милиона души живеят в градските гета и в нерегламентирани селища. Много от тях живеят в непланирани райони с рисковете от бедствия в периферията на мега градове, където хората търсят възможности дори на ниско платени работни места. Те всъщност подпомагат местните икономики и конкурентоспособността на тези мега градове, дори когато се опитват да оцелеят в нестандартни жилища.

Управлението на тези градски зони изисква не само технически умения, но и опит в областта на социалното, икономическото и екологичното планиране. Инструментариумът, познат в развитите страни за управление на земята, не е приложим в тези условия.

Липса на жилища на достъпни цени – реалност дори и в развитите страни

Липсата на жилища на достъпни цени е глобален проблем и реалност дори в развитите страни. Той предизвиква ограничаване на работната сила и ограничава конкурентоспособността дори на най-развитите градове.

Бизнесът не се развива в зони с ограничена работна сила, която не може да намери жилища на достъпни цени. Обществени администратори признават, че загубата на бизнеса означава загуба на средната класа – силата на всяка градска зона. В същото време липсата на жилища на достъпни цени води до социалните злини, които генерират разходи в обществената сигурност и съдебната система, както и увеличаване на тежестта на семейните услуги за бедните.

Да формализираме неформалното

Мнозина дори в развитите страни в крайна сметка живеят в нерегламентирани селища. FIG и UNECE скоро ще публикува проучването за формализиране на нерегламентирани селища. Хората могат да имат доста приемливи самостоятелно направени неформални домове, но без обезпечение на инвестициите, които създават богатство.

Неясните права на собственост, сложните регламенти за използване на земята, както и липсата на политики за подкрепа на участието на частния сектор в много икономики в преход причиняват несигурност и са пречка за чуждестранните инвестиции, предизвикват социални вълнения и икономическо изключване.

Чрез предоставяне на ясна собственост и регистрация на правата в кадастъра се позволява интеграция в икономическия процес и може да се работи за богатство за хората и икономиката на страната.

Ролята на частния сектор

Жилищната политика е свързана с основната инфраструктура, политиката на развитие на земята, комуналните услуги, общата поземлена политика, регулирането на използването на земята, териториалното планиране и строителни системи, позволяващи оценка на собствеността и данъчното облагане.

Налице е все по-нарастващата нужда от финансиране за жилища, но в никакъв случай не съществува страна по света, в която да са осигурени достатъчно средства за жилища за всички, без участието на частния сектор.

Икономическият процес изисква промяна на ролята на държавата от това да бъде доставчик на растеж, да се превърне в двигател на растежа. Частният сектор се нуждае от наличната земя с ясна собственост, от достъп до финансиране при благоприятни условия, от толерантно законодателство и прозрачност в процеса на развитие. Специални инструменти дават възможност на частния сектор да предоставя продукти за ниските и средните доходи.

В допълнение банковата система изисква сигурност при ипотекирането за привличане на чуждестранни инвестиции, за осигуряване на капитал за ниски лихви по жилищните кредити. Всичко това трябва да бъде осигурено с надеждна система за администриране на земите.

Подходи спрямо целите: ролята на геодезистите

Изначално е ясно, че въвеждането на национален кадастър е от особена полза, когато е напълно завършен.

Тъй като повечето развиващи се страни имат по-малко от 30% кадастрално покритие, правителствата в момента търсят иновативни методи, за да се насърчи възможно най-бързо вписването в кадастъра на имотите на останалото население. Геодезистите подкрепят тези усилия.

Променящите се технологии

Развитието на информационните технологии позволява бързо и лесно обработване на голям обем от данни. Само да се припомни как се променят финансите – от кредитните карти, през банкоматите и биткойна, електронното банкиране.

Докато до 1986 г. средната възраст на съществуващите карти е била между 20 и 50 години в зависимост от мащаба и само 33,5% на света е начертан в мащаб 1: 25000 и около 65,6% и в мащаб 1: 50 000, днес статистика от 2012 г. сочи, че в световен мащаб наличието на картографиране в мащаб 1: 50 000 е нараснало. Това е доста обнадеждаващо, но е налице останалата глобалната нужда от актуализиране на картографирането.

Бързо едромащабно картиране

Сегашното използване на безпилотни летателни апарати с камери и лазерни скенери за заснемане на изображения, които могат да бъдат преработени в облаци от точки или в ортофотопланове, придружени от усъвършенстван софтуер за обработка на изображенията и възможността да ги направи в 3D изображения е революционна.

Висококачествените ортофотоснимки и 2D карти, различните нива на увеличение, 3D картите, в които може да се навигира онлайн; 2D и 3D измерванията; откриването на промените във времето с помощта на автоматично извличане на отделна част от цяло също е изключително.

Променящите се технологии

Техническото развитие включват също и метода Lidar – напреднали въздухоплавателни системи с много камери, които позволяват по-пълно и с висока резолюция да се създават 3D модели. Днес решенията са „всичко в едно” и целият процес „от сензора до информация“ е възможно най-прост.

Взаимосвързаността на тоталните станции, GNSS и мобилните устройства е най-модерната тенденция.

 

Културна промяна – свободен достъп до данни

Взаимосвързаността създава нови съображения за сигурност, но предлага огромни ползи. Не само ние сме в състояние да генерираме, обработваме, съхраняваме и да предоставяме информация в рамките на нашата професия, но може да прилагаме и иновативния процес на crowdsourcing (съвместно създаване) при съставянето на набори от данни.

Налице е тенденция в обществото към по-отворени данни. Въпреки че това носи възможни рискове, като например терористични заплахи, предимствата са повече от недостатъците.

Необходимо е все пак държавите да разработят национални стратегии за информация.

 

Културна промяна – сигурни данни, предоставяни безплатно

Променя се културата за достъп до информация и днес и сигурни авторитетни пространствени данни се публикуват в интернет, без заплащане. Въпросът е, доколко правителствата могат да си го позволят.

Следователно съществува необходимост за увеличаване на капацитета за оценка на стойността на данните, получени при crowdsourcing.

Пространствената информация при управлението на градовете

За да служи на увеличаващото се население, технологията преобразява градовете в т. нар. интелигентни градове.

Градовете ще бъдат свързани и ще си взаимодействат с гражданите, които свободно ще имат възможност да управляват удобствата по най-ефективен, екологичен и безопасен начин.

Има няколко определения за „интелигентни градове“. Нашето предпочитание за определение за „интелигентен град” е за градска среда, която създава устойчиво икономическо развитие и високо качество на живот, като поставя акцента върху няколко ключови области: икономика, мобилност, околна среда, хора, условия на живот и управление.

Пространствена информация и управление на градовете

Специалистите в геоинформатика трябва да разработят техническа експертиза за създаване на надеждна и информация, както и създаването на разпоредба за придобиването, обработката, анализа, управлението, комуникацията, визуализацията и анимацията на информацията. Геоинформатиците трябва да разработят серия от приложения за контрол на движението, паркирането, интелигентно осветление, управление на отпадъците, мониторинг на водите, управление на енергията и т.н.

Геодезистите в управлението на градовете

Очаквайки да достигне 12 трилиона долара през 2020 г., Building information modeling (БИМ – Строително Информационен Модел) е инструмент, който служи, за да се засилят дейности като планиране на разходите и бюджета при оценяване за строителни проекти, при управление на риска, при тръжна документация, търговско управление и договор администрация, за разрешаване на спорове и така нататък.

BIM подобрява екипното сътрудничество и разбирателство между различните специалисти, както и по-добро управление на информацията и намаляване на грешките. Интересно предизвикателство е да се комбинира BIM с работата на поземлената администрация.

opening speech Potsiou Sofia template 021

Новите тенденции в управлението на земята

Обсъждайки промяната, днес държавата има нова роля, заедно с по-важната роля на частния сектор и гражданите при определянето на политиките, стратегиите за информация, институционалната рамка и регламентите, които позволяват предоставянето на подходящи геопространствена инфраструктура за доброто управление на земята.

Подходящо управление на земята е разглежда отделно от общото развитие на земята тъй като вече има глобално разбиране, че пазарът не може сам да отговарят напълно на социалните нужди и трябват нови инструменти в рамките на свободната пазарна икономика.

opening speech Potsiou Sofia template 024

Отговорът

В ерата на урбанизацията и глобализацията, съществува и глобализация на техническите дисциплини.

Тъй като конкуренцията се увеличава, геодезистите трябва да поддържат техническите си умения на високо ниво и трябва да бъдат подготвени да се справят с големи количества на пространствена информация във всичките й форми и употреби.

Чрез сътрудничество с други специалисти, геодезистите ще увеличат своите умения и ще предоставят функционални и надеждни решения изгодно в бързо променящия се свят, който не може и няма да чака.

Новите технологии водят до подобрения в качеството и цената на услугите. Ние трябва да се възползваме от тези постижения, но трябва да сме наясно с необходимостта от по-нататъшни подобрения в качеството.

Нашата визия

Наложително е геодезическата професия да се развива в перспектива, да предвиждаме бъдещите промени и изискванията на следващото поколение.

Такава е целта на FIG да изведе геодезистите да допринасят за глобалното устойчиво развитие.

През периода 2015 – 2018 г. организацията ще работи за т. нар. FIG Vision – налагането на глобален дневен ред за устойчиво развитие.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Археолози като геодезисти в Петра
  Археолози като геодезисти в Петра

  Археолозите в Петра, Йордания са използвали приложението PIX4Dcatch в изследване, целящо да проучи и запише подробности за световноизвестния набатейски обект. Благодарение на уникалното сътрудничество между

 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us