Геодезия

ДЕЙНОСТ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА СЪЮЗА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

проф. д-р инж. Георги Милев, председател
Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) е обществена, съсловна, непартийна организация. В него членуват от учащи се до пенсионери, от техници до професори, обединява служители на държавни и частни фирми, на предприятия, на университети, на работодатели и изпълнители на геодезически дейности. Съюзът представлява и защитава интересите на геодезическото съсловие у нас и в чужбина.
Той е създаден преди 85 години. Съюзът заедно с общо 19 НТСъюзи и 36 Териториални организации в страната е учредител и по решение на неговия Конгрес е член на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС), със седалище в София – ул. „Раковски“ 108, и има регионални структури в почти всички 28 области на страната.
По повод на 75 години от неговото създаване Съюзът е награден през 1999 г. с едно от най-високите отличия на ФНТС – почетния знак „Симеон Ванков“, учредителя на ФНТС.
Чрез Съюза България е представена навън в международни и други организации и институции. Тя е активен член на Международната федерация на геодезистите (FIG), създадена преди 129 г. В Париж. Член е на Международно дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS), създадено преди 94 години, на Международната картографска асоциация (ICA), на Европейски комитет за връзка между геодезистите (CLGE) и на Европейска група на геодезистите (EGoS). Поддържа контакти и с други международни организации, както и двустранни и многостранни връзки с отделните страни и съюзи. СГЗБ развива многостранна дейност: организационна, научнотехническа, международна, издателска, контакти и сътрудничество с държавни институции, частни фирми и други организации, професионална защита, финансова и други дейности.
Може предварително да се отбележи, че Съюзът организира международни и национални симпозиуми, конференции, семинари, организира национални и регионални съвещания и отпечатва сборници с материалите от тези и други изяви. От 17 години организира ежегодни международни симпозиуми в София. Последните три години международният симпозиум е на тема “Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”. През 2007 г. симпозиумът ще се проведе отново на 8-9 ноември, заедно със специална сесия на млади специалисти и студенти и изложба.
Издава научно-техническо списание „Геодезия, картография, земеустройство“ от 1960 г.
Заедно с това, може би е важно да се отбележи, че геодезическата професия в известна степен е тежка. Наред с това обаче, със своите два аспекта на науката геодезия – природонаучен и инженерен, тя покрива много голям спектър от интересни професионални възможности за изява. При това основани на най-съвременните методи, технологии и системи, в това число електронни, спътникови, ГИС и много други, които изключително бързо намират приложение в геодезията.
Многостранността на геодезическата професия до голяма степен е отразена и в богатата на съдържание емблема на Съюза, дадена тук в началото.
Тук накратко и систематизирано ще бъдат представени активността и резултатите в някои от посочените направления, ще бъдат представени международните организации, в които членува Съюза, заключение с предстоящи задачи и оценка на базата на последните две години.
Организационна дейност и организационно състояние на Съюза
Съюзът е регистриран в съда като сдружение с нестопанска цел в полза на членовете, каквато е и регистрацията на ФНТС. Съгласно с устава Съюзът има структура, която обхваща дружества, регионални организации, управителни органи – избрани от Конгреса: Управителен съвет (УС) – от 35 души (22 от София и 13 от страната), Председател, ЦКК – 3 души, утвърдени насоки на дейност през мандата, бюджет, утвърдени са 7 комисии по основни направления на дейност към него, Изпълнително бюро (ИБ) – 12-ма членове, 3-ма зам.-председатели, организационен секретар и секретар, размер на членския внос. Съюзът има 13 научно-технически секции. Десет от секциите съответстват на комисиите на FIG, останалите 3 съответстват на Международно дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS), Международна картографска асоциация (ICA) и Международна асоциация по геодезия (IAG). На три от тези международни организации Съюзът е член и плаща членски внос. Съюзът има връзки и членува в още две европейски геодезически организации, Европейска група на геодезистите (EgoS) и на Европейски комитет за връзка между геодезистите (CLGE). В съюза членуват индивидуални и корпоративни членове. Броят на членовете на Съюза е оптимален, относително постоянен и не се променя много. Разбира се, целта е в Съюза да членуват онези колеги, които действително чувстват вътрешна потребност и професионална необходимост от членуване в Съюза.
Конференциите и особено международните симпозиуми, които се организират ежегодно от Съюза, на интердисциплинарна основа, масовото им посещение и участие, включително и с доклади и на специалисти от свързани с геодезията области, показват засилена активност по изнасяне на доклади и особено участието в дискусиите, което свидетелства, че нашите колеги имат сериозно професионално отношение към проблемите, дискутирани и решавани от Съюза и той заема сериозно собствено място в живота на колегията и страната. Необходимо е обаче да се отчитат настъпилите промени и тенденции у нас. Очевидно е, че с променената обстановка в страната, в това число и наличието вече на много частни фирми, членуването в Съюза е и следва по-нататък да продължава да се либерализира.
То вече се урежда директно и при регионалните ръководства, както и тук в София в секретариата на Съюза. С това се засилва ролята на индивидуалното и на корпоративното членство. Много от членовете на съюза се отчитат едновременно с абонирането на списанието. Може би следва да се търси увеличаването на корпоративните членове, което предполага осъзната готовност от тяхна страна.
Свързано с провеждането на събитието ИНТЕРГЕО ИЗТОК – международна научна конференция и изложение, се увеличи относително индивидуалното и корпоративното членство в Съюза.
Регионалните ръководства на Съюза имат също дейност – провеждат полезни и интересни за колегите в съответния регион мероприятия.
Обобщено към организационната дейност ще отнесем многостранната, компетентна и всеотдайната работа на постоянните 3-ма сътрудници на Съюза, двама от който работят на временни договори.
Научно-техническа дейност
Това е една от основните и най-важни дейности на Съюза. Нейната значимост и непосредствена ефективност от провеждането й, решаването на актуални значими проблеми на геодезическата колегия, а също и в международен аспект нейното значението нараства. Ориентацията през последните години беше да се концентрират усилия на Съюза и секциите за подготовката и провеждането на общи, значими прояви, в това число и международни симпозиуми и национални конференции. Това е и възможност за осигуряване на известно тяхно и на Съюза финансиране.
Научно-техническите прояви и научно-техническата дейност включват: международни симпозиуми, национални конференции, съвещания, семинари и др. Заслужава да се споменат ежегодните международни симпозиуми: · СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ, със специална сесия на млади специалисти и студенти и изложба в София. През 2007 г. се провежда 17 пореден симпозиум. · ИНТЕРГЕО ИЗТОК 2007 – Научнотехническа конференция 28.02- 2.03.2007 г и изложение, 1-2.03.2007г.
Това беше внушителна изява на Съюза съвместно със Съюза на германските геодезисти, „Хинтемесе“ – фирма, с която СГГ работи от години в тясно сътрудничество. Изложението е най-голямо след това по време на 23-ия конгрес в София 1983 г. Подробна информация е поместена в списание ГКЗ на Съюза.
· Публикации и информации в интернет-страницата на Съюза, свързани с научно-техническите прояви на Съюза, международните организации, в които той е член, и др.
· Освен посочените през последните две години са проведени още следните национални прояви: две научно-технически конференции – съвещания по фотограметрия. Семинари с международно участие в Пловдив по време на Панаира.
· Активизиране на дейността на Съюза, дейността на НТ секциите и проблемите на списанието.
НТ прояви са проведени със съдействие на съорганизатори – институции и организации в страната и чужбина.
Международна дейност
Тя се изразява в членство в международни организации, участие в техните ръководни органи и организираните от тях прояви, организиране на международни симпозиуми и конференции, в заседание на органи на тези организации у нас, двустранно и многостранно сътрудничество.
Съюзът продължава да членува, както вече се отбеляза в 1.1. в международните организации – FIG, ISPRS, ICA, и на двете европейски организации – CLGE и EGoS. Поддържа контакти с IAG, IUSM (Международно дружество по маркшайдерство) и др. Поддържат се контакти с много фирми, институции, неправителствени организации и много индивидуални контакти. FIG, ISPRS, ICA, CLGE и EGoS, заедно с редица други международни организации са постоянни организатори на международните симпозиуми у нас. Организатор на тези симпозиуми през последните години бяха и OOSA (Центърът на ООН във Виена за използването на Космоса за мирни цели), Европейският съюз по геонауки, Централноевропейската инициатива, Международната архитектурна академия, Българската академия на науките и др. Има фирми, които са постоянни съорганизатори, спонсори и изложители на придружаващата симпозиумите изложба.
Поддържат се също двустранни контакти с геодезическите съюзи на редица страни, в това число особено със Съюза на германските геодезисти (СГГ – DVW), на полските и руските геодезисти и др., с които се обменят и съюзните издания. Резултат на активно международно сътрудничество с DVW беше провеждането на ИНТЕРГЕО ИЗТОК – февруари/март 2007г. Поддържа се редовна кореспонденция с организациите, в които членува Съюзът.
Традиционно най-активно е участието на Съюза в дейността на FIG, което е добре известно на нашата колегия. Съюзът обнови през тази година национални представители в 10-те комисии на Федерацията. Поддържат се интензивни контакти и кореспонденция с постоянния офис на FIG в Дания. Редовно получаваме ежемесечните бюлетини на FIG, някои в превод са публикувани в ГКЗ и вече постоянно на интернет страницата на Съюза, както и друга информация. FIG подкрепя безапелационно нашите ежегодни международни симпозиуми. На перманентните комитети – работните седмици, както вече се прие да се наричат ежегодните срещи на FIG и симпозиумите, свързани с тях, при възможност участват и наши представители.
От 8-13 октомври 2006 г в Мюнхен, Германия, се проведе XXIII конгрес на ФИГ, съчетан с ИНТЕРГЕО Германия. Това беше внушителна проява на световната и германската геодезия с участието на министър-председателя на Бавария. Беше избран нов президент на ФИГ. Българското участие беше представително. Подробна информация е поместена в списанието на Съюза, бр. 5-6/2007 г.
Контактите на Съюза с ISPRS през изминалия период също бяха интензивни. Директни добри контакти се поддържат с ръководството на ISPRS. На тази база е и поддръжката от ISPRS на международните симпозиуми, провеждани у нас. Официален представител на ISPRS е член на научния комитет на симпозиума. Определени са и са обновени националните представители във всички комисии. Получава се редовно информация, както и списанието на ISPRS. В същия аспект са и контактите ни с ICA. През последния период връзките с ICA се засилиха. Вицепрезидентът на ICA участва в международния симпозиум у нас като член на научния му комитет. С президента на ICA проф. М. Конечни от Чехия са установени много добри контакти и сътрудничество и са реализирани лични 2 срещи през 2006 и 2007г. Той участва в XVI международен симпозиум през 2006г. в София и ИНТЕРГЕО ИЗТОК 2007г. Съюзът също подкрепя инициативите на ICA. Имаме тяхната постоянна подкрепа за нашата дейност, тук тя също е много активна. Наш представител е предложен за съпредседател на комисия Детска картография на ICA.
Активни са контактите и с двете европейски геодезически организации CLGE и EGoS. В Мюнхен председателят на Съюза участва в среща на CLGE. Вицепрезидентът на CLGE участва в XVI Международен симпозиум в София.
Членският внос в трите световни и в двете европейски организации се плаща редовно. Редовно се получават и бюлетините, издавани от трите международни организации.
Съюзът продължава да получава чуждестранни списания на обменни начала.
От страна на Съюза се осъществяват международни контакти по редица проблеми с особена важност за страната. Такива са контактите с колеги от Германия и други страни от Централна и Източна Европа. Контакти се поддържат и с офиса на ООН във Виена по използване на космическото пространство за мирни цели.
Има предложение и се планира по време на предстоящия международен симпозиум през ноември в София 2007г. да се проведе специална сесия и среща, свързана с Балканското сътрудничество. Има възможности за активизиране, разширяване и разнообразя ване на международната дейност на Съюза. Желание за това се изразява от няколко чуждестранни съюза. Задръжка в известна степен са относително силно ограничените финансови възможности.
Издателската дейност на Съюза обхваща издаването на доклади от международните и националните прояви, проведени у нас, както и съюзното списание „Геодезия, картография, земеустройство“. Издаването на докладите се реализира като отделни томове.
Тези от международните симпозиуми са традиционни досега и се извършват от ВГС. Качеството им за 2005 и 2006 г. вече е на много високо ниво. Докладите се подготвят от три години и на компактдиск, като качеството на диска и тук също е на много по- високо ниво.
Съюзът има постоянна интернет страница https://geodesy.fnts-bg.org/; В интернет страницата на ГИС София има съответен линк – https://www.gis-sofia.bg/sgzb. В интернет страницата се представя информация за ежегодните международни симпозиуми, както и за други събития. В нея са поместени докладите, изнесени на симпозиумите през последните години. Поддържа се също постоянна информация на Съюза. Съюзът е включен и в интернет мрежата на ФНТС.
Страницата на двете места се поддържа сравнително добре. Необходимо е обаче засилване нa работата по по-нататъшно допълване и обновяване с актуална. Междувпрочем за нея има информация в GUGLLE и чрез него може да се влиза в нея. Връзки има и с други интернет страници.
Издаването на списанието на Съюза „Геодезия, картография, земеустройство“ е редовно. То има свой постоянен облик. Стремежът е към подобрение и обогатяването му, за което се очаква и сътрудничеството на цялата геодезическа колегия. Трябва да се отбележат обаче постоянните затруднения, свързани с набирането на материали за печат. Финансирането в последния период е подобрено от реклами и постоянен спонсор ГЕО КАД. Вече се отпечатва на гланцирана хартия и видът му се промени много в положителна посока. Отправяме апел към нашата колегия за абониране на по-голям брой обществени абонати. Практически останалите абонати са на символични цени, особено за пенсионери, студенти и ученици.
Контакти се поддържат с държавни ведомства по различни поводи и проблеми. Те са свързани главно с решаване на актуални проблеми на геодезията у нас, нормативната база и съвместното провеждане на различни научнотехнически прояви. Много от тях се провеждат по предложение на съответните ведомства. Добър пример е ежегодният международен симпозиум в София.
С Агенцията по геодезия, картография и кадастър има сключен договор за сътрудничество и резултатите са положителни. В тясно сътрудничество с АГКК се прове-де ИНТЕРГЕО ИЗТОК.
Преди откриването на събитието се проведе среща на представители на Местния организационен комитет с двамата заместник-министри на МРРБ и МЗГ и екипите им, на която бяха обсъдени актуални въпроси на геодезията у нас и евентуално по-тясно бъдещо сътрудничество.
Съюзът работи по създаването и съгласуването на нормативни документи.
Становища от страна на Съюза са представяни по различни други поводи.
В списанието са отпечатвани при наличност и нормативни документи. Съюзът подготвя и в някои случаи в него се отпечатват информации и становища и предложения по важни документи, организационни и други проблеми.
Както вече се отбеляза, информация за симпозиумите и НТК е публикувана заедно със съответните резолюции в списание “Геодезия, картография и земеустройство”, във вестник “Наука и общество” на ФНТС. Бюлетин на FIG, ICA и ISPRS.
Безспорно в много отношения основна роля за решаването на проблемите от този раздел имат нашите колеги във водещите министерства, в които се направлява геодезическата дейност у нас. На тях Съюзът е готов и оказва при нужда безрезервна подкрепа. Но разчита на същото разбиране и подкрепа.
Добри са контактите и взаимодействието с индивидуалните и корпоративните членове. Възможностите са много по-големи и трябва да се използват.
Както вече се отбеляза, контактите и сътрудничеството в рамките на геодезическата колегия у нас са в положителна насока. Това трябва да се засилва и развива.
Актуални, особено напоследък, се явяват морално-етичните проблеми, за което следва да се активизира дейността на Съюза и сътрудничеството на широка основа, както и подготовка на съответни документи. В това отношение определена роля играе установяването на оптимални цени за геодезическите работи и тяхното съблюдаване от геодезическата колегия. Все пак е целесъобразно да се търси по-широко мнението на колегията по важни въпроси, засягащи я директно.
Това би било полезно на органите, които вземат решение. Без това да се прави само от тясна група от колеги, независимо от това, дали те са водени от коректни подбуди, или не. Проблемите рефлектират за години напред върху цялата колегия.
Защитата на професионалните интереси, освен пред държавни и други негеодезически институции и държавната администрация, където се вземат решения за геодезията, следва да е дело на цялата геодезическа колегия. Считаме, че важна роля тук може да играе Съюзът и комисията към него за Защита на професионалните интереси, както и Камарата на инженерите по геодезия, Асоциацията на геодезическите фирми, Секция “Геодезия” към Камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и техния активитет и роля следва да се издига, засилва и координира чрез Съюза. В това отношение би следвало да се проявява перманентна постоянна настойчивост и да се намери ефективно решение.
Дейността на Съюза е насочена и към постоянно повишаване на квалификацията и израстването на специалистите. Особено в това отношение трябва да се посочи многостранната научнотехническа дейност, издателската дейност, провежданите международни форуми, в които напоследък се изявяват много от младите специалисти и студенти.
Може да се отбележи, че до голяма степен списанието и сборниците от международните симпозиуми са почти единственото място за публикуване и изява за израстване на младите специалисти. В това отношение ИНТЕРГЕО ИЗТОК през тази година изигра важна роля.
Повече от 2500 посетиха изложбата, а много бяха участници и в научните конференции, свързани с него. От експерти на Съюза се подготвят отзиви при защита на докторски дисертации.
Приходите на Съюза основно са от провежданите международни симпозиуми, от осигурени спонсори от председателя на Съюза от чужбина и страната, от ФНТС и други по-незначителни източници.
Разходите на Съюза са свързани с издаването на списанието, възнаграждение на служителите, провеждане на научно-технически прояви, кореспонденции, членски внос в международни организации и ФНТС и др.
Професионално-финансовата дейност се осчетоводява в рамките на ФНТС, като за целта е натоварен съответен счетоводител, водещ финансите и на други съюзи. Контролната комисия при поискване получава достъп до всички финансови документи на Съюза.
Трябва да се отбележи още, че постъпленията, които Съюзът има от отчисленията на Федерацията, продължават да са относително малки. Изгледите за подпомагане на финансовото състояние на Съюза от този източник не са големи. Дори обратно – очаква се намаление с решението за въвеждане на конкурсно начало за част от досега получаваните субсидии.
Членският внос на Съюза в трите международни организации FIG, ISPRS, ICA, и европейските CLGE и EGoS, са платени и за 2006г. Необходимо е прякото или косвено съдействието на цялата колегия в това отношение и най-вече по отношение на списание ГКЗ.

Продължават да са актуални задачите, формулирани на VII конгрес на Съюза през 2004г. и по-нататъшната им актуализация.
Предстоящите задачи обобщено могат да бъдат ориентирани в следните насоки:
1. По-нататъшно укрепване на Съюза и засилване на неговата дейност, обединяваща роля и тежест в геодезическата колегия и обществото;
– организационно подобряване и усъвършенстване на неговите функции;
– по-нататъшно развитие нa научно-техническата, международната и издателската дейност и запазване и засилване на единността на колегията.
2. Защитата на професионалните интереси на геодезистите. Социална защита. Укрепване и развитие на единението на всички геодезически сили в страната – обществени, частни и държавни.
3. Активно сътрудничество с държавни институции по отношение на:
– провеждане на държавната политика в областта на геодезията, картографията и кадастъра;
– законодателна и нормативна дейност: Закон за Комасацията, други закони и нормативни документи, в които се регламентира геодезическа дейност. Особено сега това важи за нормативните документи, свързани с ЗГК;
– Решаване на други организационни и структурни проблеми на геодезията, картографията, кадастъра, комасацията.

Оценявайки дейността на Съюза, обобщено може да се приеме, че тя е целенасочена и в много отношения е успешна и резултатна. Съюзът продължава да участва активно в основните аспекти в живота на геодезическата колегия, и в определени насоки да е основен техен двигател и форум за изявите й. Безспорно има и много нерешени проблеми. Необходимо е създаване на предпоставки и максимално активизиране и концентриране на дейността на
Съюза в посочените предстоящи задачи и засилване на ролята му за обединяване усилията на цялата колегия. Съюзът продължава да е призван да работи и по-нататък за доброто на страната, на геодезията и геодезистите у нас.
Това продължава да е неговият основен дълг. Надяваме се, че зад тази благородна идея ще застане и Камарата на инженерите по геодезия за плодотворна съвместна дейност. Жестът от страна на СГЗБ е направен.
https://www.gis-sofia.bg/sgzb
geodesy_union@gis-sofia.bg
geodesy_union@fnts-bg.org
СГЗБ

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us