Геодезия

Децентрализация на възлагането на договори за поддръжка на КВС се предвижда в проектонаредба

В портала за обществени консултации са публикувани промени в Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. В предложените изменения се предвижда децентрализация при възлагането на договорите за изпълнение на техническите дейности за поддържане на картата на възстановената собственост. Това ще доведе до подобряване в обслужването и изпълнението на услугите на заинтересованите лица – собственици и ползватели на земеделски имоти, както и бизнеса по отношение реализирането на инвестиционни намерения, се посочва в мотивите на проектонаредбата. 

Предложението има за цел и привеждане в съответствие на подзаконовата уредба с изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 42 от 22 май 2018г. и бр. 55 от 03.юли 2018г.), както и с разпоредбите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

Становища и предложения може да се изпращат до 27.9.2018 г. Адрес на обществената консултация: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3741.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us