Геодезия

ДОАЙЕНЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ФОТОГРАМЕТРИЯ НАВЪРШИ 85 ГОДИНИ

 

Автори: отдел „Фотограметрия”, ГИС-София ЕООД

Магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография (1956) и доктор (1978) на Университета по архитектура, строителство и геодезия, старши научен сътрудник Иван Кацарски, доайен на българската фотограметрия, навърши 85 години. Събитието е повод да припомним по-същественото от неговата богата и разнообразна повече от половинвековна професионална биография.

Иван Кацарски е роден на 15 април 1931 г. в София. Основно и гимназиално образование получава в родния си град. Завършва с отличие специалността „Геодезия, фотограметрия и картография” в сегашния Университет по архитектура, строителство и геодезия, където му преподават професорите геодезисти Асен Райков, Васил Пеевски, Владимир Христов, Владимир Йончев, Деню Вълчанов, Стефан Дюлгеров, както и професорите Георги Брадистилов, Никола Узунов, Саздо Иванов и др. Бил е председател на студентския кръжок по фотограметрия и хоноруван асистент по геодезия и фотограметрия в УАСГ. През 1978 г. защитава дисертация по фотограметрия, а през 1988 г. е избран за старши научен сътрудник II степен. Специализирал е в Дрезденския технически университет и Лайпцигската геодезическа организация за усъвършенстване теорията и практиката на аналитичната фотограметрия; в заводите Карл Цайс-Йена – за усвояване на нова фотограметрична апаратура; в Научноизследователски и проектантски институт за пътно проектиране в Москва – за проучване на прилаганата фотограметрична технология за проектиране на автомагистрали; във фирмата Цайс/Интерграф в Оберкохен (Германия) – за запознаване с дигитална фотограметрична работна станция и в Санкт Петербург. Участвал е в 4 Щутгартски фотограметрични седмици (2001, 2003, 2005 и 2007). Завършил е курс по маркетинг в София, организиран от Делауерския университет (САЩ).

Основен момент в квалификацията на юбиляра са посещенията в няколко висши учебни заведения извън страната – Варшава, Виена, Дармщат, Делфт (Нидерландия), Лондон, Москва, Хановер, Цюрих и Щутгарт, където се запознава с учебните и изследователските програми по фотограметрия, както и с фотограметричните лаборатории и апаратура. Има възможност да общува с големи имена в световната фотограметрия – професорите Буякиевич, Краус, Валдхойзл, Ебнер, Лигтеринк, Доумън, Лобанов, Конечни, Грюн, Акерман и Фрич. Запознанството му със структурата, организацията и дейността на геодезическите служби на Великобритания, Индия, Канада, Мозамбик, Нигерия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, САЩ, бившия Съветски съюз, Унгария, Чехия, Швейцария и Япония, както и от кадастралните служби в Амстердам, Атина, Виена, Рим, Севиля и Хановер изиграват важна роля в професионалната му подготовка. Имал е възможносттта да добие представа от дейността на Централния научноизследователски институт по геодезия, аерофотоснимане и картография (ЦНИИГАиК) и Държавния център „Природа” за аерокосмически дистанционни изследвания в Москва, Новосибирския научноизследователски институт по приложна геодезия, Института по геодезия и картография във Варшава, Института по геодезия, картография и дистанционни изследвания в Будапеща, Международния институт за аерокосмическо заснемане и науки за земята (ITC) в Енсхеде (Нидерландия), Националния изследователски съвет в Отава и Шведската пътна администрация в Стокхолм. Посетил е редица производствени предприятия, включително заводите Zeiss в Йена и Оберкохен, Wild и Kern в Швейцария и Sokkia в Япония, както и фирмите KLMAеrokarto в Хага, HansaLuftbild в Мюнстер, Finmap в Хелзинки, Intergraph във Варшава, Geodis в Бърно и Eurosense в Будапеща.

Иван Кацарски е един от най-продуктивните автори в колегията. Има над 300 публикации в наши и чужди периодични издания и в сборници с доклади от национални и международни форуми, някои от които са в съавторство. Има съвместни публикации с професорите Асен Райков и Иван Хайдушки, старшите научни сътрудници Ема Шмидек, Генчо Генов, Георги Милев, Пенчо Зафиров и др. Има внедрени 11 технологии, някои от които в съавторство. Автор е и на няколко технически нормативни документа. Не малка част от публикациите са издадени в Австралия, Австрия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гърция, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Куба, Нидерландия, Полша, Русия, САЩ, Унгария, Финландия, Хърватска и Чехия. Съавтор е на учебник за строителните техникуми „Фотография и фотограметрия” и е автор на книгите „Основи на фотограметрията” и „Приложни и теоретични въпроси на фотограметрията”. С негово участие са създадени програмни продукти за аналитична аеротриангулация, признати за рационализация.

Професионалният път на Иван Кацарски започва с работата му като помощник маркшайдер в Родопския минен басейн (1950-1951). След дипломирането му в УАСГ е оператор на фотограметрична апаратура и ръководител на стереокартировъчна и на геодезическа група в „Геопланпроект” (1956-1961). Следват редица постове и организации: научен сътрудник по фотограметрия в Централната лаборатория по геодезия към БАН (1961-1968); създател и ръководител на отдел „Геодезия и фотограметрия” в „Пътпроект” (1968- 1971), където внедрява аерофотограметрията за изработване на карти в мащаб 1:2000 на проектните пътни трасета и в мащаб 1:500 на пътни възли, мостове, естакади, тунели и крайпътни комплекси, както и за измерване на теренни профили, необходими за автоматичното проектиране на автомагистрали с помощта на електронна изчислителна техника и за паспортизиране на пътната мрежа. Ръководи и участва в създаването на високоточна геодезическа основа на Аспаруховия мост във Варна. За внедряване на фотограметрията в проектирането на автомагистрали е удостоен с наградата „За технически прогрес” на Комитета за наука и технически прогрес. След международен конкурс Иван Кацарски е назначен за експерт по фотограметрия на ООН в Учебния център към Индийската геодезическа служба (1971-1973); началник на отдел в Института по пътища към Главното управление на пътищата (около 3 години); главен експерт по фотограметрия в ГУГКК (1977-1988); научен секретар и научен сътрудник на „Научни изследвания по геодезия и фотограметрия“ ЕООД (НИИГиФ) в периода 1988-1994 г., като и спорадично ръководител на сектор „Фотограметрия, дистанционни изследвания и картография”; началник на Главното управление „Кадастър и геодезия” (ГУКГ) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (1995-1998). По същото време е и председател на Съвета на директорите на „Геопланпроект“ ЕАД и член на Факултетния съвет към УАСГ. От 1998 до 2001 г. е експерт на Народното събрание. През 2005 г. за няколко месеца е бил и консултант по фотограметрия на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Професионалните му интереси са свързани с аерозаснемането, едромащабното картиране, аеротриангулацията, близкообхватната, аналитичната и дигиталната фотограметрия, както и технологиите, техническите средства, софтуера, специалните приложения и историята (хронологията) на фотограметрията в национален и международен аспект. Той е един от пионерите на аеротриангулацията за граждански цели в страната. Неговата дейност е свързана главно със създаване на технологии, ръководене и изпълнение на проекти, координиране, възлагане, контролиране, приемане и финансиране на геодезическа, фотограметрична, картографска и кадастрална продукция за граждански цели. Участвал е в проучване и договаряне на задгранични обекти.

Иван Кацарски е член на Съюза на учените в България и на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (от 1954 г.), в който дълги години е бил председател на секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания”. Неколкократно е бил в състава на ръководните органи на Съюза и на Редакционната колегия на съюзното списание „Геодезия, картография, земеустройство”, включително негов главен редактор в периода 1988-1992 г. През 2015 г., на X-тото, юбилейно съвещание на секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания” към СГЗБ, Иван Кацарски получава почетна грамота за дългогодишна активна съюзна дейности по случай 130-годишнината от основаването на ФНТС в България. Награждаван е също с грамоти и сребърна и златна значка на Научно-техническите съюзи.

Международната дейност на Иван Кацарски заема особено място в неговата професионална биография, както и в световната история на геодезията и фотограметрията. Юбилярът е бил генерален секретар (1982-1984) и вицепрезидент (1985-1988) на Международната федерация на геодезистите (FIG), вицепрезидент (1988-1992) и член на Финансовата комисия (1996-2000) на Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS). През 1988 г. е удостоен със званието „Почетен член на FIG“ за „значителни заслуги“ към федерацията. А през 2000 г. е удостоен с международната награда „Едуард Долежал” на името на основателя на ISPRS. Наградата се дава на „лица, които по ефикасен начин осъществяват практическо прилагане на фотограметрията, дистанционните изследвания или ГИС, или са показали успех в тези области“. През същата година е награден и „за значителен принос към управление на финансите на ISPRS“. Участвал е в 8 конгреса на FIG и 8 конгреса на ISPRS. Той е един от организаторите на ХVІІ конгрес на FIG, състоял се през 1983 г. в НДК – София. На конгресите на FIG в Монтрьо, София, Торонто и Хелзинки е награден със златни медали. Награждаван е също с грамоти от FIG и ISPRS. Участвал е в 6 конференции, организирани от ООН и Световната банка, както и в 6 съвещания на геодезическите служби на бившите социалистически страни, а също в 3 конференции, организирани от московската фирма Ракурс и в голям брой научно-технически мероприятия в страната. Удостоен е със званието „Почетен лектор” на фирмата Ракурс.

От края на 2000 г. до средата на 2009 г. Иван Кацарски е консултант по фотограметрия на “Географска информационна система-София” ЕООД (ГИС-София) с основно задължение да съдейства за създаването на отдел “Фотограметрия” (един от пионерите на дигиталната фотограметрия в България), неговото технологично изграждане и професионалната квалификация на специалистите в отдела. Организира теоретичен и практически курс “Основи на фотограметрията” с 15 раздела, на който пред състава на отдела изнася 56 лекции с общо 225 часа, както и специален курс “Приложни и теоретични въпроси на фотограметрията, включващ 26 теми. По инициатива на юбиляра е издаден Сборник „Доклади по фотограметрия”, който съдържа доклади от участниците в курса по фотограметрия. Под неговото ръководство са подготвени и изпълнени два експериментални обекта на територията на София с основна цел усвояване на дигиталната фотограметрия за създаване на карти в мащаб 1:1000 на населени места. Участва в подготовката и изпълнението на различни производствени обекти на територията на Столична община, по-значителни от които са “Витошка яка” с площ около 90 кв. км и “Аерозаснемане-София 2008”, около 1400 кв. км. с цел изработване на дигитални oртофотопланове в мащаб 1:1000 и стереокартиране на релефа и ситуацията.

Професионалните контакти на юбиляра с български и чуждестранни специалисти подпомагат състава на отдел „Фотограметрия” да натрупа опит не само в България, но и на международната сцена. Уверени сме в това, което правим, и го проверяваме, потвърждаваме и сравняваме със световните тенденции в областта на фотограметрията. След приключване на сътрудничеството с ГИС-София, господин Кацарски, както го наричаме ние, продължава да контактува с нас и да предлага идеи и насоки за нашата работа. Винаги е готов да обменя знания и опит.

Ст.н.с. д-р инж. Иван Кацарски е един от българските учени геодезисти с широка обща и професионална култура, който с интелекта и начина си на общуване е пример за всеки млад човек. Той е сред най-ерудираните и продуктивните български фотограметристи, известен и уважаван както в страната, така и в чужбина.

Пожелаваме му здраве и творческо дълголетие.

ПП Редакцията на Геомедия се присъединява към поздравите към инж. Кацарски.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us