Геодезия

Два дни до Националното съвещание за референтните системи

На 9 юни от 10 ч. ще се проведе Национално съвещание на тема: „РЕАЛИЗАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОСНОВНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА“. Събитието се организира в изпълнение на предложенията от Първия геодезически събор, провел се през февруари тази година.

Програмата на Националното съвещание включва:

9:00 – 10:00 ч – Регистрация

10:00 – 10:10 ч. – Встъпителни думи от организаторите

10:10 – 12:00 ч. – Сутрешна сесия:

Теми за обсъждане: Разпространение на Европейските геодезически референти системи в България – основни геодезически мрежи и трансформации:

• Европейската елипсоидна референта система ЕTRS89/ЕTRF89

• Европейската височннна референта система ЕVRS/EVRF2000 и EVRF2007

• Европейската унифицирана гравиметрична система UNIGRACE

12.00 – 12.30 ч. – Дискусня

12.30 – 14.00 ч. – Обедна почивка

14:00 – 16:00 ч. – Следобедна сесия:

14:00 – 15:00 ч. – Тема за обсъждане: Приложения па европейските геодезически

референти системи в кадастъра респ. в кадастралната карта и картографската

практика на България

15:00 16:00ч -Тема за обсъждане: Стандарти и нормативна уредба, свързани с

Европейскитe геодезически референти системи и техните реализации в България

16:00-17:30 ч – Заключителни обсъждания и преложения

Организаторите запазват правото си на промени.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us