Геодезия

Емилия Ангелова е новият главен секретар на АГКК

Емилия Ангелова е новият главен секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Тя е назначена на 1.11.2017 г. след проведен конкурс по Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл).

Емилия Ангелова е с опит в областта на кадастъра и устройството на територията като юрисконсулт в Столична община, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол. Била е член на Софийска адвокатска колегия, извършвала е консултации и е осъществявала процесуално представителство предимно по административни дела по ЗКИР и ЗУТ и граждански спорове в областта на вещното право.

Своят опит е споделяла и на страниците на списание „Геомедия“ като автор и съавтор на статии за рубриката „Закони и практика“. Сред тях са:

ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО Ѝ

Планът по чл. 16 от Закона за устройство на територията и новата норма на чл.134а

ЗИД на ЗКИР 2014 – част шеста

ЗИД на ЗКИР 2014 – част пета

ЗИД на ЗКИР 2014 – част четвърта

ЗИД на ЗКИР 2014 – част трета

ЗИД на ЗКИР 2014 – част втора

ЗИД на ЗКИР 2014 – част първа

Отчуждаването на недвижими имоти за улици

Оспорване по административен и съдебен ред на отказ за издаване на скица

Пренасяне в кадастралната карта на признати след съдебно решение имоти

Кадастралния регистър на недвижимите имоти към кадастралната карта

Някои разсъждения върху правната природа и проблемите при прилагането на плана по чл. 16 от Закона за устройство на територията

Екипът на списание „Геомедия“ ѝ пожелава успех на новия пост.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us